Zgłoszenie gotowości do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej

Począwszy od okresu tzw. „pandemii”, przez wojnę na Ukrainie i obecne próby wciągnięcia Polski w tę wojnę widzimy, jak sytuacja polityczna w naszym kraju robi się coraz bardziej napięta. Nie ulega wątpliwości, że rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski będzie próbował wszystkiego, aby jak najdłużej utrzymać się przy władzy. Widać to już w posunięciach, dotyczących terminowości wyborów…

Zgodnie z prawem, w 2023 roku miały się odbyć dwa rodzaje wyborów. Wiosną mieliśmy wybierać władze samorządowe, jednak zdecydowano, by przenieść te wybory na przyszły rok. Jesienią natomiast powinniśmy przystąpić do wyborów parlamentarnych, jednak i tutaj widać niepokojące ruchy rządu PiS-SolPol. W sejmowych kuluarach już od dawna krążą pogłoski, że wybory parlamentarne mogą się nie odbyć z powodu wprowadzenia w jednym z przygranicznych województw – zasadnie lub nie –  stanu wyjątkowego. Z drugiej jednak strony władza warszawska może dokonać swoistego „falstartu”, zapowiadając wybory na sierpień lub wrzesień, co byłoby wielkim zaskoczeniem dla mniejszych komitetów wyborczych. Bez względu na to, który scenariusz zostanie wdrożony, jako Konfederacja Korony Polskiej musimy być #GotowiZawczasu.

Jednym z głównych filarów udziału w wyborach jest obsadzenie obwodowych komisji wyborczych osobami, dla których przyszłość Polski nie jest obojętna. Dlatego już dzisiaj – nie wiedząc, co przyniesie przyszłość – rozpoczynamy poszukiwanie osób, które są zainteresowane pracą w komisjach, we współpracy z naszym konfederacyjnym komitetem. By zgłosić gotowość do udziału w naszych przygotowaniach wystarczy wypełnić poniższy formularz. Na jego podstawie, będziemy się z Państwem kontaktować w sprawach organizacyjnych i koordynacyjnych.

Regulamin świadczenia usługi
„#GotowiZawczasu”

§ 1
Definicje

W związku z działalnością w ramach inicjatywy #GotowiZawczasu zdefiniowano następujące terminy:

 1. AdministratorAdministratorem danych osobowych Kandydatów jest Partia;

 2. Partia oznacza Konfederację Korony Polskiej, zarejestrowaną w Rejestrze Partii Politycznych Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 404, mającą siedzibę w Warszawie (02-001) przy ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, legitymującą się numerem NIP: 527 292 78 77;

 3. Inicjatywa jest to przedsięwzięcie pod nazwą #GotowiZawczasu podejmowane przez Partię, którego celem jest zgromadzenie oraz zgłoszenie Kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, podczas wyborów powszechnych;

 4. Koordynator Inicjatywy – jest nim pan Rafał Gawenda, adres e-mail: r.gawenda@konfederacjakoronypolskiej.pl;

 5. Subskrypcja – zgłoszenie przez Kandydata chęci udziału w Inicjatywie oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych na podany podczas Rejestracji adres e-mail i na bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy ze strony przedstawicieli Partii, odpowiedzialnych za realizację Inicjatywy;

 6. Kandydat – osoba fizyczna ubiegająca o miejsce pracy we wskazanej przez siebie obwodowej komisji wyborczej. Należy podkreślić, że Partia nie może zagwarantować dostania się do pracy w komisji wyborczej. Angaż uzależniony jest od procedur wyborczych. W wypadku, gdy do wyborów powszechnych przystępuje mała liczba komitetów wyborczych, wszyscy zgłoszeni Kandydaci mogą podjąć pracę w wybranej obwodowej komisji wyborczej, a ewentualny niedobór kadrowy uzupełniany jest przez pracowników miejscowego urzędu gminy. Gdy jednak liczba komitetów wyborczych jest większa niż liczba wakatów w obwodowej komisji wyborczej, gminni urzędnicy przeprowadzają losowanie, w drodze którego wyłaniają pracowników danej komisji wyborczej, spośród zgłoszonych do pracy w niej kandydatów;

 7. Rejestracja – oznacza przystąpienie do Inicjatywy poprzez skorzystanie z Formularza Zgłoszeniowego;

 8. Formularz Zgłoszeniowy – narzędzie znajdujące się na Stronie Internetowej Partii, pozwalające przystąpić do Inicjatywy, rejestrując się jako Kandydat. W Formularzu Zgłoszeniowym należy wpisać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz powiat zamieszkania i gminę, w której Kandydat jest wpisany w rejestrze wyborców lub gminę, na terenie której chce pracować w komisji wyborczej (z zastrzeżeniem §3 ptk. 11);

 9. Strona internetowa Partii – to www.konfederacjakoronypolskiej.pl;

 10. Newsletter – jest usługą, polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail, zawierających niezbędne informacje na temat Inicjatywy i koordynacji przygotowań do wyborów. Wiadomości będą przesyłane na adres e-mail podany przez Kandydata w Formularzu Zgłoszeniowym;

 11. Regulamin – niniejszy dokument;

 12. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 13. IOD – oznacza Inspektora Ochrony Danych, którym w Partii jest pan Adam Kania, e-mail: iod@konfederacjakoronypolskiej.pl.

   

§2
Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) Partia określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi „#GotowiZawczasu.

 2. Kandydat oświadcza, że przed dokonaniem Rejestracji zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje go oraz wyraża zgodę na Subskrypcję, otrzymywanie Newslettera oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Inicjatywy.

 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych Kandydatów zostały określone w §5 niniejszego Regulaminu oraz w „Obowiązku Informacyjnym”.

§3
Warunki i zasady udziału w Inicjatywie

 1. Udział w Inicjatywie i realizowana w jej ramach usługa Subskrypcji świadczona jest za zgodą Kandydata, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Kandydata z udziału w Inicjatywie lub do momentu zakończenia Inicjatywy przez Partię, co może nastąpić w dowolnym momencie.

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Kandydata adres poczty elektronicznej, Partia będzie wysyłała informacje w formie listu elektronicznego (e-mail).

 3. Rejestracja w bazie Kandydatów następuje poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej Partii i polega na wpisaniu wymaganych danych Kandydata, zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Kandydata Regulaminu oraz „Polityki Prywatnościi wyrażeniu zgody na Subskrypcję oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Inicjatywy.

 4. Po dokonaniu Rejestracji, na podany adres poczty elektronicznej Kandydata zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywującym usługę Subskrypcji. Poprzez kliknięcie w przedmiotowy link Kandydat potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej oraz zgodę na Subskrypcję.

 5. Usługa Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie po jej aktywacji, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

 6. Adresy poczty elektronicznej, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 5 dni od dnia Rejestracji będą trwale usuwane z bazy Kandydatów.

 7. Osoba, która przy zamawianiu Subskrypcji podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, może ponosić z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Partii, w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią roszczeń wobec Partii, związanych z użyciem przez Administratora adresu poczty elektronicznej tej osoby w celu realizacji usługi Subskrypcji.

 8. Kandydat jest uprawniony do rezygnacji w każdej chwili, bez podania przyczyny, z udziału w Inicjatywie poprzez przesłanie Partii formularza rezygnacji, który dostępny jest w stopce każdego otrzymanego e-maila oraz poprzez wiadomość e-mail z rezygnacją, przesłaną do Koordynatora Inicjatywy na adres: r.gawenda@konfederacjakoronypolskiej.pl. Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Subskrypcji i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Z chwilą rezygnacji, o której mowa powyżej, Subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie a Kandydat zostanie wykluczony z udziału w Inicjatywie.

 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Kandydata z bazy adresowej Inicjatywy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 11. Partia nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której okaże się, że Kandydat nie może podjąć pracy w wybranej przez siebie obwodowej komisji wyborczej. Dopełnienie wszelkich formalności związanych z rejestrem wyborców pozostaje w gestii Kandydata, ponieważ Partia zajmuje się wyłącznie zgłoszeniem Kandydata do wybranej przez niego obwodowej komisji wyborczej. Dotyczy to np. sytuacji, w których Kandydat zgłasza się do pracy w komisji wyborczej, która znajduje się w innym województwie, niż komisja wyborcza, w której Kandydat jest zarejestrowany w rejestrze wyborców. Wówczas wszystkie formalności związane z przeniesieniem do innego rejestru wyborców spoczywają na Kandydacie.

 12. Szczegółowe zadania, procedury oraz informacje związane z realizacją Inicjatywy, tj. z pełną rejestracją komitetu wyborczego oraz zgłoszeniem Kandydatów w poszczególnych gminach, będą udzielane za pośrednictwem Newslettera.

§4
Wymagania techniczne

 1. By przystąpić do udziału w Inicjatywie, Kandydat powinien posiadać sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

 2. Dodatkowo, dla sprawniejszej komunikacji zbiorowej, szkoleń, odpraw i koordynacji, Kandydat powinien dysponować oprogramowaniem do konferencji online, takim jak bezpłatne Discord i/lub Zoom oraz aplikacją telefoniczną Signal.

§5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Konfederację Korony Polskiej, zarejestrowana w Rejestrze Partii Politycznych Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 404, mającą siedzibę w Warszawie (02-001) przy ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, legitymująca się numerem NIP: 527 292 78 77.

 2. W ramach realizacji Inicjatywy „#GotowiZawczasu” można się kontaktować z Partią pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Jagiellońska 59/65, 42-229 Częstochowa lub pocztą elektroniczną na adres Koordynatora Inicjatywy: r.gawenda@konfederacjakoronypolskiej.pl.

 3. Partia zapewnia także kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@konfederacjakoronypolskiej.pl lub drogą pocztową na podany wyżej adres korespondencyjny Administratora.

 4. Administrator będzie przetwarzał dane w celach wskazanych w §3, które dotyczą realizacji Inicjatywy „#GotowiZawczasu” za pośrednictwem usługi Newsletter, spotkań i szkoleń online oraz kontaktu telefonicznego.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Inicjatywy zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej skargi w związku z realizacją Inicjatywy lub dochodzeniem/obroną roszczeń Administratora względem Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  a) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji,

  b) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w §3 powyżej, tj. do czasu rezygnacji z udziału w Inicjatywie, bądź do zakończenia przez Administratora realizacji Inicjatywy, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usługą.

 9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

 13. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania Inicjatywy i możliwości zgłoszenia Kandydata przez Partię do pracy w wybranej obwodowej komisji wyborczej. Kandydat nie jest zobowiązany do podania danych, jednak uniemożliwi to zrealizowanie ww. usługi.

§6
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Partia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w pomyślnej realizacji Inicjatywy, spowodowane:

  a) działaniem siły wyższej,

  b) awarią powstałą z winy Kandydata lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Kandydata,

  c) jakością łącza (połączenia) Kandydata z Internetem,

  d) awariami urządzeń dostawców Internetu Kandydata.

 2. Partia nie ponosi odpowiedzialności za niewylosowania Kandydata do pracy we wskazanej przez niego obwodowej komisji wyborczej, w związku z:

  a) procedurą losowania, przeprowadzaną przez urzędników gminnych,

  b) niedopatrzeniami i błędami formalnymi w związku z przynależnością lub nieprzynależnością Kandydata do rejestru wyborców w danym województwie.

 3. Newsletter nie stanowi opinii prawnej, urzędowej interpretacji przepisów ani oficjalnego stanowiska organów partyjnych i nie może zastępować informacji udzielanych za pośrednictwem oficjalnych stanowisk Konfederacji Korony Polskiej.

§7
Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje, skargi i zażalenia można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: r.gawenda@konfederacjakoronypolskiej.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji w bazie Kandydatów oraz treść reklamacji.

 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Kandydatowi informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

§8
Obowiązywanie i modyfikacje Regulaminu

 1. Partia zastrzega sobie do prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn natury technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności i usług, ich modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą każdorazowo podawane do wiadomości Kandydata poprzez umieszczenie stosownej informacji wraz z wykazem zmian na stronie internetowej Usługodawcy, tj.: www.konfederacjakoronypolskiej.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przekazywane w treści Newslettera.

 3. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach Regulaminu, poczytuje się, że Kandydat zapoznał się z nimi i je zaakceptował. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Kandydat powinien niezwłocznie zrezygnować z udziału w Inicjatywie.

§9
Zastrzeżenia

 1. Nieprawidłowy adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z bazy Kandydatów niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

 2. Partia zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszania Inicjatywy na czas, w którym nie będą realizowane żadne wybory powszechne. Każde zawieszenie lub wznowienie Inicjatywy będzie wyraźnie komunikowane za pośrednictwem Newslettera.

 3. Partia zastrzega sobie prawo do zaprzestania kontynuowania Inicjatywy z ważnych powodów, po uprzednim powiadomieniu Kandydata za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod następującym adresem strony internetowej Usługodawcy: https://konfederacjakoronypolskiej.pl/komisje-regulamin/

 2. Partia zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Inicjatywy Kandydata, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub podejmuje działania, które w opinii Koordynatora Inicjatywy zakłócają realizację Inicjatywy lub przeszkadzają pozostałym Kandydatom.

 3. Treść zawarta w Newsletterze podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla Partii miejscowo polskie sądy powszechne.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: