Dołącz do nas

Wniosek o przyjęcie dla nowych członków partii Konfederacja Korony Polskiej

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe

Zawód

Zawód i wykształcenie

Znajomość języków obcych

Dodaj kolejny

Uprzednia i obecna przynależność do innych organizacji i partii

Dodaj kolejny

Pełnione ważne funkcje publiczne/zawodowe

Dodaj kolejny

Udział w wyborach, członkostwo w strukturach wyborczych

Dodaj kolejny

Inne umiejętności i zainteresowania

Będąc pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej deklaruję wolę przystąpienia do partii Konfederacja Korony Polskiej.

Oświadczam, iż akceptuję zasady ideowe oraz program partii Konfederacja Korony Polskiej.

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu partii Konfederacja Korony Polskiej, uchwał jej władz, programu, zasad ideowych i linii politycznej partii Konfederacja Korony Polskiej oraz do sumiennego wypełniania obowiązków członka partii Konfederacja Korony Polskiej.

Oświadczam, iż:
1) nie jestem członkiem oraz czynnie nie wspieram partii, organizacji lub ruchów, które są sprzeczne z zasadami ideowymi, programem lub interesem partii Konfederacja Korony Polskiej;
2) nie podejmuję działań sprzecznych z celami partii Konfederacja Korony Polskiej;
3) nie popełniłem(am) przestępstwa umyślnego oraz nie został wobec mnie skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu;
4) korzystam w pełni z praw publicznych i obywatelskich.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Statutu partii Konfederacja Korony Polskiej.

Deklaruję miesięczną składkę członkowską w wysokości: PLN.

Ponadto oświadczam, że nie byłem(am) funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa MSW oraz Wojskowych Służb Informacyjnych, a w szczególności: Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Zarządu II Oddziału Sztabu Generalnego LWP, Zarządu WOP, jak również członkiem władz lub pracownikiem etatowym władz PZPR.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez partię Konfederacja Korony Polskiej w zakresie wynikającym z prowadzenia działalności statutowej, w szczególności na potrzeby członkostwa w Konfederacji Korony Polskiej, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Konfederacji Korony Polskiej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Moją kandydaturę popierają niżej wymienieni członkowie Konfederacji Korony Polskiej.

Deklaracja sympatyka partii Konfederacja Korony Polskiej

Adres zamieszkania

Dane kontaktowe

Oświadczam, iż identyfikuję się z zasadami ideowymi oraz programem partii Konfederacja Korony Polskiej oraz jako jej sympatyk deklaruję wolę wspierania w wybrany sposób/sposoby:

  • finansowy kwota PLN/m-c.
  • rzeczowy (opis deklarowanej pomocy):
  • świadczenia osobistej pracy: (opis deklarowanej pomocy – tu można wpisać m.in. ofertę pracy na rzecz partii w ramach posiadanych kompetencji zawodowych, społecznych itd. itp.):

Oświadczam, iż: - zapoznałem(am) się z treścią Statutu partii Konfederacja Korony Polskiej.
  • nie byłem(am) funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa MSW oraz Wojskowych Służb Informacyjnych, a w szczególności: Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Zarządu II Oddziału Sztabu Generalnego LWP, Zarządu WOP, jak również członkiem władz lub pracownikiem etatowym władz PZPR.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez partię Konfederacja Korony Polskiej w zakresie wynikającym z prowadzenia działalności statutowej, w szczególności na potrzeby członkostwa w Konfederacji Korony Polskiej, w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Konfederacji Korony Polskiej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).