Polityka Prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników, niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.konfederacjakoronypolskiej.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Konfederacja Korony Polskiej, zarejestrowana w Rejestrze Partii Politycznych Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 404, mająca siedzibę w Warszawie (02-001) przy ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, legitymującą się numerem NIP: 527 292 78 77. Adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 59/65, 42-229 Częstochowa; e-mail: kontakt@konfederacjakoronypolskiej.pl.

 

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe, w zależności od podejmowanej działalności, mogą być wykorzystywane w celu:
 • rekrutacji nowych członków i sympatyków Konfederacji Korony Polskiej za pośrednictwem stosownych formularzy zgłoszeniowych,
 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 • umożliwienia logowania do Serwisu,
 • realizacji umowy dotyczącej usług, e-usług lub inicjatyw podejmowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,
 • komunikacji z Użytkownikikami oraz członkami i sympatykami Partii (livechat, formularz kontaktowy, bramka sms itp.),
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
 • prowadzenia systemu komentarzy,
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • promocji oferty ideowej, światopoglądowej lub wyborczej Administratora,
 • działalności promocyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych,
 • windykacji należności,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP oraz PESEL. Zakres danych oraz cele, w jakich będą przetwarzane, dostępne są na podstronach z poszczególnymi formularzami zgłoszeniowymi.

 

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

 

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom obsługującym usługi typu newsletter, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym itd.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@konfederacjakoronypolskiej.pl lub iod@konfederacjakoronypolskiej.pl.
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

 

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. Treść zawarta w partyjnych newsletterach, a zwłaszcza w „Monitorze Koronnym”, podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla Administratora miejscowo polskie sądy powszechne.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: