Zgłoszenie gotowości do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej

Jednym z głównych filarów udziału w wyborach jest obsadzenie obwodowych komisji wyborczych osobami, dla których przyszłość Polski nie jest obojętna. By zgłosić gotowość do udziału w naszych przygotowaniach do wyborów wystarczy wypełnić poniższy formularz. Na jego podstawie, będziemy się z Państwem kontaktować w sprawach organizacyjnych i koordynacyjnych, związanych z komisjami wyborczymi.

Regulamin świadczenia usługi
„#GotowiZawczasu”

§ 1
Definicje

W związku z działalnością w ramach inicjatywy #GotowiZawczasu zdefiniowano następujące terminy:

 1. AdministratorAdministratorem danych osobowych Kandydatów jest Partia;

 2. Partia oznacza Konfederację Korony Polskiej, zarejestrowaną w Rejestrze Partii Politycznych Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 404, mającą siedzibę w Warszawie (02-001) przy ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, legitymującą się numerem NIP: 527 292 78 77;

 3. Inicjatywa jest to przedsięwzięcie pod nazwą #GotowiZawczasu podejmowane przez Partię, którego celem jest zgromadzenie oraz zgłoszenie Kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych, podczas wyborów powszechnych;

 4. Koordynator Inicjatywy – jest nim pan Rafał Gawenda, adres e-mail: r.gawenda@konfederacjakoronypolskiej.pl;

 5. Subskrypcja – zgłoszenie przez Kandydata chęci udziału w Inicjatywie oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych na podany podczas Rejestracji adres e-mail i na bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy ze strony przedstawicieli Partii, odpowiedzialnych za realizację Inicjatywy;

 6. Kandydat – osoba fizyczna ubiegająca o miejsce pracy we wskazanej przez siebie obwodowej komisji wyborczej. Należy podkreślić, że Partia nie może zagwarantować dostania się do pracy w komisji wyborczej. Angaż uzależniony jest od procedur wyborczych. W wypadku, gdy do wyborów powszechnych przystępuje mała liczba komitetów wyborczych, wszyscy zgłoszeni Kandydaci mogą podjąć pracę w wybranej obwodowej komisji wyborczej, a ewentualny niedobór kadrowy uzupełniany jest przez pracowników miejscowego urzędu gminy. Gdy jednak liczba komitetów wyborczych jest większa niż liczba wakatów w obwodowej komisji wyborczej, gminni urzędnicy przeprowadzają losowanie, w drodze którego wyłaniają pracowników danej komisji wyborczej, spośród zgłoszonych do pracy w niej kandydatów;

 7. Rejestracja – oznacza przystąpienie do Inicjatywy poprzez skorzystanie z Formularza Zgłoszeniowego;

 8. Formularz Zgłoszeniowy – narzędzie znajdujące się na Stronie Internetowej Partii, pozwalające przystąpić do Inicjatywy, rejestrując się jako Kandydat. W Formularzu Zgłoszeniowym należy wpisać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz powiat zamieszkania i gminę, w której Kandydat jest wpisany w rejestrze wyborców lub gminę, na terenie której chce pracować w komisji wyborczej (z zastrzeżeniem §3 ptk. 11);

 9. Strona internetowa Partii – to www.konfederacjakoronypolskiej.pl;

 10. Newsletter – jest usługą, polegającą na przesyłaniu wiadomości e-mail, zawierających niezbędne informacje na temat Inicjatywy i koordynacji przygotowań do wyborów. Wiadomości będą przesyłane na adres e-mail podany przez Kandydata w Formularzu Zgłoszeniowym;

 11. Regulamin – niniejszy dokument;

 12. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 13. IOD – oznacza Inspektora Ochrony Danych, którym w Partii jest pan Adam Kania, e-mail: iod@konfederacjakoronypolskiej.pl.

   

§2
Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.) Partia określa w niniejszym Regulaminie zasady korzystania z usługi „#GotowiZawczasu.

 2. Kandydat oświadcza, że przed dokonaniem Rejestracji zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje go oraz wyraża zgodę na Subskrypcję, otrzymywanie Newslettera oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Inicjatywy.

 3. Zasady dotyczące przetwarzania danych Kandydatów zostały określone w §5 niniejszego Regulaminu oraz w „Obowiązku Informacyjnym”.

§3
Warunki i zasady udziału w Inicjatywie

 1. Udział w Inicjatywie i realizowana w jej ramach usługa Subskrypcji świadczona jest za zgodą Kandydata, nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Kandydata z udziału w Inicjatywie lub do momentu zakończenia Inicjatywy przez Partię, co może nastąpić w dowolnym momencie.

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Kandydata adres poczty elektronicznej, Partia będzie wysyłała informacje w formie listu elektronicznego (e-mail).

 3. Rejestracja w bazie Kandydatów następuje poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej Partii i polega na wpisaniu wymaganych danych Kandydata, zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Kandydata Regulaminu oraz „Polityki Prywatnościi wyrażeniu zgody na Subskrypcję oraz przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Inicjatywy.

 4. Po dokonaniu Rejestracji, na podany adres poczty elektronicznej Kandydata zostanie wysłana wiadomość e-mail wraz z linkiem aktywującym usługę Subskrypcji. Poprzez kliknięcie w przedmiotowy link Kandydat potwierdza poprawność podanego adresu poczty elektronicznej oraz zgodę na Subskrypcję.

 5. Usługa Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie po jej aktywacji, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

 6. Adresy poczty elektronicznej, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 5 dni od dnia Rejestracji będą trwale usuwane z bazy Kandydatów.

 7. Osoba, która przy zamawianiu Subskrypcji podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, może ponosić z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Partii, w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią roszczeń wobec Partii, związanych z użyciem przez Administratora adresu poczty elektronicznej tej osoby w celu realizacji usługi Subskrypcji.

 8. Kandydat jest uprawniony do rezygnacji w każdej chwili, bez podania przyczyny, z udziału w Inicjatywie poprzez przesłanie Partii formularza rezygnacji, który dostępny jest w stopce każdego otrzymanego e-maila oraz poprzez wiadomość e-mail z rezygnacją, przesłaną do Koordynatora Inicjatywy na adres: r.gawenda@konfederacjakoronypolskiej.pl. Rezygnacja będzie traktowana jako wycofanie udzielonej zgody na świadczenie usługi Subskrypcji i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Z chwilą rezygnacji, o której mowa powyżej, Subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie a Kandydat zostanie wykluczony z udziału w Inicjatywie.

 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Kandydata z bazy adresowej Inicjatywy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 11. Partia nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której okaże się, że Kandydat nie może podjąć pracy w wybranej przez siebie obwodowej komisji wyborczej. Dopełnienie wszelkich formalności związanych z rejestrem wyborców pozostaje w gestii Kandydata, ponieważ Partia zajmuje się wyłącznie zgłoszeniem Kandydata do wybranej przez niego obwodowej komisji wyborczej. Dotyczy to np. sytuacji, w których Kandydat zgłasza się do pracy w komisji wyborczej, która znajduje się w innym województwie, niż komisja wyborcza, w której Kandydat jest zarejestrowany w rejestrze wyborców. Wówczas wszystkie formalności związane z przeniesieniem do innego rejestru wyborców spoczywają na Kandydacie.

 12. Szczegółowe zadania, procedury oraz informacje związane z realizacją Inicjatywy, tj. z pełną rejestracją komitetu wyborczego oraz zgłoszeniem Kandydatów w poszczególnych gminach, będą udzielane za pośrednictwem Newslettera.

§4
Wymagania techniczne

 1. By przystąpić do udziału w Inicjatywie, Kandydat powinien posiadać sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

 2. Dodatkowo, dla sprawniejszej komunikacji zbiorowej, szkoleń, odpraw i koordynacji, Kandydat powinien dysponować oprogramowaniem do konferencji online, takim jak bezpłatne Discord i/lub Zoom oraz aplikacją telefoniczną Signal.

§5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Konfederację Korony Polskiej, zarejestrowana w Rejestrze Partii Politycznych Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 404, mającą siedzibę w Warszawie (02-001) przy ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, legitymująca się numerem NIP: 527 292 78 77.

 2. W ramach realizacji Inicjatywy „#GotowiZawczasu” można się kontaktować z Partią pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Jagiellońska 59/65, 42-229 Częstochowa lub pocztą elektroniczną na adres Koordynatora Inicjatywy: r.gawenda@konfederacjakoronypolskiej.pl.

 3. Partia zapewnia także kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@konfederacjakoronypolskiej.pl lub drogą pocztową na podany wyżej adres korespondencyjny Administratora.

 4. Administrator będzie przetwarzał dane w celach wskazanych w §3, które dotyczą realizacji Inicjatywy „#GotowiZawczasu” za pośrednictwem usługi Newsletter, spotkań i szkoleń online oraz kontaktu telefonicznego.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Inicjatywy zgodnie z Regulaminem, na podstawie zgody wyrażonej przez Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane w związku z rozpatrzeniem złożonej skargi w związku z realizacją Inicjatywy lub dochodzeniem/obroną roszczeń Administratora względem Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

  a) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji,

  b) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług w związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w §3 powyżej, tj. do czasu rezygnacji z udziału w Inicjatywie, bądź do zakończenia przez Administratora realizacji Inicjatywy, a także przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji oraz przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze świadczoną usługą.

 9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.

 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

 13. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania Inicjatywy i możliwości zgłoszenia Kandydata przez Partię do pracy w wybranej obwodowej komisji wyborczej. Kandydat nie jest zobowiązany do podania danych, jednak uniemożliwi to zrealizowanie ww. usługi.

§6
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Partia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w pomyślnej realizacji Inicjatywy, spowodowane:

  a) działaniem siły wyższej,

  b) awarią powstałą z winy Kandydata lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Kandydata,

  c) jakością łącza (połączenia) Kandydata z Internetem,

  d) awariami urządzeń dostawców Internetu Kandydata.

 2. Partia nie ponosi odpowiedzialności za niewylosowania Kandydata do pracy we wskazanej przez niego obwodowej komisji wyborczej, w związku z:

  a) procedurą losowania, przeprowadzaną przez urzędników gminnych,

  b) niedopatrzeniami i błędami formalnymi w związku z przynależnością lub nieprzynależnością Kandydata do rejestru wyborców w danym województwie.

 3. Newsletter nie stanowi opinii prawnej, urzędowej interpretacji przepisów ani oficjalnego stanowiska organów partyjnych i nie może zastępować informacji udzielanych za pośrednictwem oficjalnych stanowisk Konfederacji Korony Polskiej.

§7
Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje, skargi i zażalenia można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: r.gawenda@konfederacjakoronypolskiej.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji w bazie Kandydatów oraz treść reklamacji.

 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie Kandydatowi informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

§8
Obowiązywanie i modyfikacje Regulaminu

 1. Partia zastrzega sobie do prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn natury technicznej, wprowadzenia nowych funkcjonalności i usług, ich modyfikacji lub zaprzestania udostępniania niektórych funkcjonalności lub usług.

 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą każdorazowo podawane do wiadomości Kandydata poprzez umieszczenie stosownej informacji wraz z wykazem zmian na stronie internetowej Usługodawcy, tj.: www.konfederacjakoronypolskiej.pl z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem oraz przekazywane w treści Newslettera.

 3. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach Regulaminu, poczytuje się, że Kandydat zapoznał się z nimi i je zaakceptował. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Kandydat powinien niezwłocznie zrezygnować z udziału w Inicjatywie.

§9
Zastrzeżenia

 1. Nieprawidłowy adres poczty elektronicznej zostanie usunięty z bazy Kandydatów niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

 2. Partia zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszania Inicjatywy na czas, w którym nie będą realizowane żadne wybory powszechne. Każde zawieszenie lub wznowienie Inicjatywy będzie wyraźnie komunikowane za pośrednictwem Newslettera.

 3. Partia zastrzega sobie prawo do zaprzestania kontynuowania Inicjatywy z ważnych powodów, po uprzednim powiadomieniu Kandydata za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny w każdym czasie pod następującym adresem strony internetowej Usługodawcy: https://konfederacjakoronypolskiej.pl/komisje-regulamin/

 2. Partia zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Inicjatywy Kandydata, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub podejmuje działania, które w opinii Koordynatora Inicjatywy zakłócają realizację Inicjatywy lub przeszkadzają pozostałym Kandydatom.

 3. Treść zawarta w Newsletterze podlega ochronie prawnej, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe dla Partii miejscowo polskie sądy powszechne.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: