Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych o możliwości popełnienia przestępstwa

Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych o możliwości popełnienia przestępstwa

Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych [dalej AOTM] o możliwości popełnienia przestępstwa, w zakresie:

 

Art. 233 KK

 • 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
 • 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
 • 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:

1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

 • 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Art. 231 KK

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Oraz

Art. 51c. Kodeksu Etyki Lekarskiej

Lekarz powinien ujawniać słuchaczom wykładów oraz redaktorom publikacji wszelkie związki z firmami lub subwencje z ich strony, oraz inne korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów

przez niżej wymienione osoby:

Andrzej Horban

Anna Piekarska

Dariusz Maciejewski

Justyna Kowalska

Konstanty Szułdrzyński

Miłosz Parczewski

Krzysztof Pyrć

Krzysztof Simon

Krzysztof Tomasiewicz

Małgorzata Pawłowska

Michał Myśliwiec

Mirosław Czuczwar

Piotr Kuna

Piotr Radziwon

Piotr Szymański

Radosław Owczuk

Radosław Sierpiński

Rafał Krenke

Rafał Nizankowski

Robert Flisiak

Wojciech Szczeklik

Piotr Pierzchalski

Roman Topór-Mądry

Łukasz Szumowski

Adam Niedzielski

 

Podejrzenie budzą oświadczenia składane przez członków komitetu redakcyjnego AOTM wraz z ich ekspertami. Raport poniższy wskazuje na możliwość licznych nieprawidłowości w tym zakresie oraz w zakresie nadzoru i kontroli ze strony przewodniczącego AOTM, Romana Topór-Mądry, a także ówczesnych Ministrów Zdrowia, Łukasza Szumowskiego oraz Adama Niedzielskiego.

AOTM ma wpływ na kształt i wyceny świadczeń medycznych w całej Polsce, na refundację leków, o rocznej wartości ponad 0,5 miliarda złotych, wreszcie na rejestrację produktów leczniczych oraz określa wiele wytycznych dla lekarzy. Zalecenia AOTM mogą generować ogromne zyski firm farmaceutycznych.

Przy opracowywaniu wytycznych dla lekarzy eksperci biorący w tym udział zobowiązani są do składania oświadczeń o konflikcie interesów, co określają ustawy.

W latach 2020-2022 co najmniej trzykrotnie w agencji tej wydano dokumenty pt.. „Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja”. Są to zalecenia dla lekarzy w Polsce, które wskazują, które leki można i należy stosować do leczenia tzw. COVID-19. Wśród zaleceń tych są takie leki, jak m.in. budezonid, toclilizumab, remdesivir, czy heparyny.

Raport nasz wskazuje kilkanaście firm farmaceutycznych, które są producentami zarejestrowanych w Polsce leków zawierających te preparaty.

Autorami tych zaleceń  było ok. 20 lekarzy, głównie z tytułami profesorskimi.

Nie wiedzieć czemu, AOTM nie publikuje pełnej treści ich oświadczeń o konflikcie interesów, które składali co roku, a tylko ogólnikowe informacje, który ekspert, w którym punkcie cokolwiek zgłosił.

Już samo to budzi wątpliwości o transparentność pracy tego zespołu.

Wykonaliśmy pracę przejrzenia ogólnie dostępnych informacji o korzyściach materialnych, jakie otrzymali autorzy tych zalecań. Pełny raport zawiera ponad 90 stron A4. Stanowić to powinno źródło do wnikliwego śledztwa i sprawdzenia zgodności z prawem w świetle sugerowanych powyżej artykułów KK. Winnym powinny być postawione zarzuty i powinny odbyć się uczciwe procesy sądowe.

Istnieją podejrzenia o to, że sprawcy mogli działać wspólnie i w porozumieniu ze sobą.

Raport sporządzono w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja Wersja 2.0 Data ukończenia – 27.11.2020 r. organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)
 2. Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja Wersja 2.6 Data ukończenia – 01.06.2021 r. organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)
 3. Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja Wersja 3.0 Data ukończenia – 28.02.2022 r. organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

Do pobrania 3 załączniki do raportu z podanych linków do źródeł dowodowych.

 

W raporcie poniżej na żółto zaznaczono firmy produkujące preparaty polecane w tych wytycznych, które sponsorowały danego lekarza, który brał udział w ustalaniu tych wytycznych.

 1. Budezonid – zalecenia z wytycznych, wśród producentów w Polsce są: Sandoz ( Novartis ) , Polpharma, Teva, Orion, Chiesi, Biofarm, Adamed, AstraZeneca, Zentiva, Polfarmex, Novartis, Aurovitas Pharma Polska Sp z o.o. (AUROBINDO PHARMA, Agile Pharma B.V.) , Mylan, InPharm Sp. z o.o., PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k., Delfarma Sp. z o.o., Medezin Sp. z o.o.,
 2. Toclilizumab – zalecenia z wytycznych, producent firma Roche
 3. Heparyny Pfizer
 4. Remdesivir – zalecenia z wytycznych, producent firma Gilead
 5. Nirmatrelvir ( 2022 ) Pfizer
 6. Dexamethasone – KRKA,ADAMED, Zentiva

Niektóre firmy, które są beneficjentami innych leków nie podają imiennych zestawień korzyści przekazanych pracownikom służby zdrowia. Kryją się oświadczeniem, że lekarze nie wyrazili zgody na ich publikowanie. Możliwy konflikt interesów w przypadku tego dokumentu AOTM mógłby jeszcze zachodzić wobec firm produkujących witaminę D3 – Polpharma, Hascolek, Biofarm, KRKA. Z zapytaniem u udzielenie korzyści przez te firmy dla Prof. Simona i innych lekarzy musiałaby się zwrócić albo prokuratura, albo CBA, albo sąd.

Dane o korzyściach Uniwersytetów zawierają wpływy do ich Klinik oraz Szpitali Klinicznych i jednostek medycznych łącznie.

 

Profesor Krzysztof Simon

W druku zaleceń AOTM z 2020 r. zgłosił wyłącznie konflikt interesów w pkt. 4 doradztwo , czyli że pracował jako konsultant dla dowolnego autora wytycznych lub podmiotu, który ma komercyjny interes w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych. Jakie? Nie wiadomo, bo AOTM nie publikuje pełnych oświadczeń. Nie zgłosił otrzymania finansowania badań od dowolnego podmiotu, który ma interes komercyjny w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych, co jest treścią punktu 7 deklaracji. Nie zgłosił otrzymywania wynagrodzeń od firm farmaceutycznych mających interes komercyjny z rozpatrywanych wytycznych jako zatrudnienie. Definicja zatrudnienia bowiem to stosunek pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (zleceniodawcą a zleceniobiorcą itd.) oparty na kontrakcie, którym może być umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło itd., a o tym jest mowa w pkt.3 deklaracji o konflikcie interesów. Te wszystkie wymienione tu faktu budzą podejrzenie sfałszowania oświadczenia w pkt. 1,2,3,7,8.

Profesor Simon otrzymał bezpośrednio 3000 zł za usługi od Novartis w 2020 roku oraz 7000 zł usługi od Chiesi w 2020 r.  Zaś w 2021 r. 4000 zł od firmy Chiesi tytułem wynagrodzenia za usługi. W 2021 r. od GSK 3 948,00 zł wynagrodzenia za usługi.

Nie zgłosił do oświadczenia przy  aktualizacji Zaleceń Farmakoterapia COVID-19 AOTM Wersja 2.6 Data ukończenia – 01.06.2021 r. poniższych konfliktów interesu. Zgłosił tylko doradztwo, czyli, że pracował jako konsultant dla jednego z podmiotów, który ma interes komercyjny w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych. Te wszystkie wymienione tu faktu budzą podejrzenie sfałszowania oświadczenia w pkt. 1,2,3,7,8.

W deklaracji AOTM z 2022 r. zgłosił natomiast konflikt interesów w pkt. 1,4,5,6,7,8,10. Ale jest podejrzenie sfałszowania oświadczenia w pkt.2,3

Profesor Simon jako dolnośląski konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych od 06. 06.2014 r. i wcześniej składał oświadczenia dostępne na stronie MZ. Wynikają z nich następujące otrzymane przez niego wynagrodzenia od firmy Roche. Daty umieszczone poniżej, są datami złożenia podpisów.

W dniach od 11.09.2014 r. do 15.09.2014 r. za opłatę zjazdową, transport, zakwaterowanie i wyżywienie na Konferencji Naukowej w Nowym Jorku zapłaciła mu firma Roche.

W dniu 6.12.2014 r. złożył oświadczenie, że otrzymywał wynagrodzenie za bycie konsultantem dla firmy Roche.

20.12.2014 r. otrzymał wynagrodzenie za wykład od firmy Roche.

W dniach od 11.06.2015 do 13.06.2015 r otrzymał wynagrodzenie od firmy Roche za prowadzenie sesji wykładowej podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w Mikołajkach.

23.10.2015 r. opłata zjazdowa, tzw. fee, przelot oraz pobyt w San Diego, w USA, w dniach od 06.10.2015 r. do 12.06.2015 r. na konferencji naukowej Infection Disease Week (IDWeek 2015) opłacone przez firmę Roche.

Z datą wpływu 02.12.2015 r. wynagrodzenie za wykład dla firmy Roche.

W dniach od 05.11.2014 r. do 13.11.2014 r. od firmy Gilead otrzymał zwrot za opłatę zjazdową , transport, zakwaterowanie i wyżywienie podczas konferencji naukowej Amerykańskiego
Stowarzyszenia Badań Chorób Wątroby AASLD w Bostonie, W USA, która odbywała się w dniach 7–11 listopada 2014 r.

05-06.12.2014 r. od firmy Gilead Prof. Simon otrzymał zwrot za nocleg i wyżywienie podczas konferencji naukowej.

06.12.2014 r. w oświadczeniu napisał, że był konsultantem naukowym w firmie Gilead, oraz że prowadził badanie kliniczne dla firmy Gilead.

30.05.2015 r. wykład opłacony przez firmę Gilead

Wynagrodzenie za udział w dniach 11-13.06.2015 r. w komitecie doradczym oraz za prowadzenie sesji firmy Gilead podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w Mikołajkach.

23.10.2015 r. wynagrodzenie za wykład z firmy Gilead.

26.11.2015 r. wynagrodzenie od firmy Gilead za wykład podczas warsztatów                                                w dniach 23-24 .11.2015 r.

01.2016 r. 1033 zł za przeprowadzenie badania klinicznego dla firmy Gilead.

25.03.2016 r. 2530 zł za wykład od firmy Gilead.

28.09.2016 r. 691 zł za przeprowadzenie badania klinicznego dla firmy Gilead.

W oświadczeniu z dnia 12.01.2017 jest informacja o wynagrodzeniu w wysokości 4 000 zł za udział w badaniu naukowym dla firmy Gilead.

W notce o konflikcie interesów w artykule naukowym pt. „Real-world experience with Grazoprevir/Elbasvir in the treatment of previously “difficult to treat” patients infected with hepatitis C virus genotype 1 and 4” opublikowanym w dniu 16 listopada 2019 r. Prof. Krzysztof Simon oświadczył, że otrzymywał wynagrodzenie za doradztwo dla firm AbbVie, Gilead, Merck, Alfa-Wassermann, Novartis, Lilly i Bayer oraz wynagrodzenie za badania naukowe od firm  AbbVie, Allergan, Bayer, EISAI, Gilead, Intercept, and Pfizer. Real‐world experience with Grazoprevir/Elbasvir in the treatment of previously “difficult to treat” patients infected with hepatitis C virus genotype 1 and 4 – Zarębska‐Michaluk – 2020 – Journal of Gastroenterology and Hepatology – Wiley Online Library

W dniu 23.10.2021 r. na konferencji naukowej III Interdysyplinarne Forum Edukacyjne Choroby Zakaźne i Reumatologia w Lublinie wygłosił wykład https://zakazne2021.czelej.com.pl/ „Pozawątrobowe manifestacje zakażenia HCV okiem praktyka – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
Wykład pod patronatem Gilead Sciences”.

Aktualnie prof. Simon bierze udział w badaniu sponsorowanym przez GSK od 2020-07-14 https://clinicaltrials.gov/study/NCT04167358?term=krzysztof%20simon&page=2&rank=11

Oraz w innym sponsorowanym przez GSK badaniu klinicznym od 2021-08-27 https://clinicaltrials.gov/study/NCT04950127?term=krzysztof%20simon&page=2&rank=12

Podejrzenie złamania prawa w oświadczeniach złożonych przez Prof. Simona jako konsultanta wojewódzkiego

Brak jest w dokumentach ujawnionych przez dolnośląski UW o tym, żeby prof. Simon wpisał dochody 3000 zł usługi od Novartis w 2020roku oraz 7000 zł usługi od Chiesi w 2020 r. Zaś w 2021 r. 4000 zł od firmy Chiesi tytułem wynagrodzenia za usługi. Brak jest informacji o kwocie 3948 zł otrzymanej w 2021 r. od firmy GSK.

Z powodu braku publicznego dostępu do danych tych firm sprzed 2020 r. , o dane od 2014 r do 2019 r. musiałaby zgłosić się albo prokuratura, albo CBA, albo sąd.

W dostępnych na stronie MZ oświadczeniach Prof. Simona jako konsultanta wojewódzkiego dolnośląskiego ds. chorób zakaźnych nigdzie nie ma korzyści od firm Lilly, EISAI, Intercept, i Pfizer.

Z kolei w cytowanym wyżej artkule naukowym nie ma wzmianki Prof. Simona o korzyściach z firm Chiesi (jeśli były przed 2020 r.), Roche, Janssen – Cilag, Actelion ( dziś Johnson&Johnson)

Prof. Simon deklarował honoraria za wykłady od firm Gilead, MSD, Roche w publikacji https://www.mp.pl/paim/issue/article/16140/

W publikacji naukowej Prof. Simon zadeklarował konflikt interesów w postaci wynagrodzenia za konsultacje dla następujących firm:  AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche, Bayer, Allergen; oraz wynagrodzenia za wykłady dla nasępujących firm: AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche, Alfa Wasserman, Bayer. https://www.termedia.pl/Recommendations-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2017,80,29943,1,1.html

Krzysztof Simon zgłosił konflikt interesów z powodu konsultacji dla firm: AbbVie, Gilead, BMS, Merck, Janssen, Alfa-Wassermann, Baxter, Bayer, Roche, badań naukowych dla firm: AbbVie, Allergan, Bayer, EISAI, Gilead, Intercept, Janssen, Tobira, Pfizer.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112619300094?via%3Dihub

A w podobnej publikacji już nie zgłosił konfliktu interesów : https://www.termedia.pl/Recommendations-of-the-Polish-Group-of-Experts-r-nfor-HCV-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2023,80,50360,1,1.html !

Są tu rekomendacje dla następujących leków:

– glecaprevir producent AbbVie, patrz wyżej

– pibrentasvir (brak rejestracji w Polsce) producent AbbVie (patrz jak wyżej)

– sofosbuvir producent Gilead

– velpatasvir (brak rejestracji w Polsce) producent Gilead

– sofosbuvir/velpatasvir producent Gilead

– glecaprevir/pibrentasvir producent AbbVie

– elbasvir producent MSD ( patrz wyżej)\

– ledipasvir producent Gilead

– sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir producent Gilead

 

Krzysztof Simon jest członkiem zarządu w Polskim Towarzystwie Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. PTEiLCZ i nie ma o nim wpisów w rejestrze beneficjentów.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2020 r. 90 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2021 r. 10 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Wrocław otrzymało od firmy Pfizer w 2021 r. 18 450 zł tytułem umów sponsoringu.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche w 2021 r. łącznie 186 064 zł , w tym 86 064 zł tytułem umów sponsoringu oraz 100 000 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche z adresem Szczecin ul. Arkońska 4 w 2020 r.  56 876.00 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bydgoszcz ul. Floriana 12 otrzymało w 2020 r. od firmy Gilead 90 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2022 r. od firmy Gilead 75 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2017 r. od firmy GSK 25 830 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2021 r. od firmy GSK 88 560 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2015 r. od firmy GSK 86 100 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2015 r. od firmy BMS 40 480 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2021 r. od firmy Janssen 15 000 zł tytułem umów sponsorskich.

 

W dniach od 23.12.2002 r. do 17.09.2018 r. Prof. Simon był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH).

PTH otrzymał od firmy Gilead w 2020 r. 50 000 zł darowizny

PTH z adresem Bydgoszcz otrzymało w 2021 r. 25 000 zł od firmy Roche tytułem umów sponsoringu.

 

Prof. Simon jest Ordynatorem Oddziału Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (WSS) we Wrocławiu.

WSS w 2021 r od firmy Servier otrzymał 1 592,48 zł darowizny.

WSS w 2020 r od firmy Servier otrzymał 1 047,88 zł darowizny.

WSS w 2016 r. od firmy NovoNordisk otrzymał 26 312,13 zł darowizny.

WSS w 2020 r. otrzymał od firmy Roche 4130 zl darowizny.

WSS w 2020 r. od firmy Chiesi otrzymał 37 390 zł darowiny.

WSS w 2020 r. od firmy Biofarm otrzymał 4495 zł darowizn produktowych.

WSS w 2022 r. od firmy Biofarm otrzymał 3202 zł darowizn produktowych.

WSS w 2020 r. od firmy Bayer otrzymał 16 027 zł darowizny.

WSS w 2021 r. otrzymał od firmy Bayer 2055 zł darowzn.

WSS w 2020 r. od firmy Merck otrzymał 2460 zł darowizn.

WSS otrzymał od firmy Adamed darowiznę produktów o wartości 7 870,66 zł.

WSS otrzymał od firmy Polpharma w 2022 r. 16 386 darowizn lekowych.

 

Profesor Simon pracuje też na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym w Klinice Chorób Zakaźnych.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

W 2021 roku od firmy AstraZeneca otrzymał 103 635,50 zł za sponsoring oraz 260 910 zł za usługi. Razem 364 535,50

W 2022 r. od Novartis otrzymał 5 500 zł wynagrodzenia za usługi.

W 2022 r. od firmy Biofarm otrzymał 11 396 zł darowizn.

W 2022 r. od firmy Pfizer otrzymał 30 012 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2021 r. od firmy Pfizer otrzymał 155 180,40 zł darowizn oraz 24 600 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2020 r. od firmy Pfizer otrzymał 291 581,36  zł darowizn oraz 8 610 zł tytułem umów sponsoringu.

 

Nie raportował konfliktu interesów w artykule https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15524, , a powinien.

 

Prof. Simon był Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS

W 2020 r, towarzystwo to otrzymało od firmy Janssen 95 000 zł za umowy sponsoringuW

W roku 2021 r. otrzymało od firmy Janssen 150 000 zł za umowy sponsoringu.

w 2022 r. otrzymało od firmy Janssen 135 000 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2022 PTN AIDS od MSD otrzymało 186 500 zł na umowy sponsoringu.

W 2021 PTN AIDS od MSD otrzymało 120 000 zł na umowy sponsoringu.

W 2022 r. od firmy Gilead PTN AIDS otrzymało 345 113,40 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2020 r. od firmy Gilead PTN AIDS otrzymało 143 910 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2015 r. od firmy GSK PTN AIDS otrzymało 147 600,00 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2020 r. od firmy GSK PTN AIDS otrzymało 135 300 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2021 r. PTN AIDS od firmy GSK otrzymało 246 000 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2022 r. PTN AIDS od firmy GSK otrzymało 291 141,00 zł tytułem umów sponsorskich.

 

Prof. Simon wszedł w skład Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN (dwie kadencje).

PAN w 2022 r. od firmy IQVIA otrzymała 13 132 zł tytułem umów sponsoringu.

Firma działa na rynku usług : badania kliniczne. Dzięki swoim analizom, technologii, zasobom big data i rozległej wiedzy specjalistycznej, IQVIA tworzy inteligentne połączenia we wszystkich aspektach ochrony zdrowia. IQVIA Connected Intelligence™ w sposób szybki i zwinny dostarcza istotnych informacji, umożliwiając klientom przyspieszenie rozwoju klinicznego i komercjalizacji innowacyjnych metod terapeutycznych, które poprawiają wyniki leczenia pacjentów.

 

Profesor Simon skłamał w artykule dla Rzeczpospolitej. Stwierdził tam bowiem, że „Z firmami produkującymi szczepionki nie mam nic wspólnego” https://www.rp.pl/covid19/art36767501-prof-simon-smiesza-mnie-oskarzenia-ze-jestem-na-pasku-firm-produkujacych-szczepionki

 

Prof. Małgorzata Pawłowska

Składając oświadczenie o konflikcie interesów do dokumentu zaleceń AOTM w 2020 r. zgłosiła wyłączne fakt prac przy opracowywaniu i zatwierdzaniu podobnych wytycznych. Nie zgłosiła żadnych konfliktów w relacjach z firmami farmaceutycznymi, czyli prawdopodobnie złożyła fałszywe oświadczenia w pkt 3,4 i 7 deklaracji o konflikcie interesów.

Składając oświadczenie o konflikcie interesów do dokumentu zaleceń AOTM w 2021 r. zgłosiła wyłączne fakt prac przy opracowywaniu i zatwierdzaniu podobnych wytycznych. Nie zgłosiła żadnych konfliktów w relacjach z firmami farmaceutycznymi, czyli prawdopodobnie złożyła fałszywe oświadczenia w pkt 3,4 i 7 deklaracji o konflikcie interesów.

Składając oświadczenie o konflikcie interesów do dokumentu zaleceń AOTM w 2022 r. zgłosiła wyłączne fakt otrzymania bezpośredniego honorarium, granty naukowe lub podróżne od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat od jednego podmiotu o wartości równej lub wyższej niż 3500 USD rocznie lub 7500 oraz to, że brała udział w opracowywaniu jakichkolwiek wytycznych z obszaru związanego z niniejszymi zaleceniami (np. jako członek komitetu opracowującego wytyczne) w ciągu ostatnich 2 lat. Nie zgłosiła konfliktu interesów, czyli prawdopodobnie złożyła fałszywe oświadczenia w pkt 1,2,3 deklaracji o konflikcie interesów.

 

W dniu 21.09.2018 r. na konferencji  naukowej XXI Zjazd Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Zakaźnych prowadziła sponsorowaną przez Gilead sesję http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2018/11/program_bdg2018.pdf

Prof. Małgorzata Pawłowska nie zgłosiła pracując dla AOTM konfliktu interesów na rzecz firm Gilead oraz Roche, dla których była konsultantem oraz od których otrzymywała wynagrodzenie za udział w badaniach klinicznych, jak to sama oświadczyła w artykule naukowym pt. „Real-world experience with Grazoprevir/Elbasvir in the treatment of previously “difficult to treat” patients infected with hepatitis C virus genotype 1 and 4” opublikowanym w dniu 16 listopada 2019 r.

Oprócz tego Prof. Pawłowska otrzymała 533,30 na koszt podróży na szkolenie od firmy Novartis w 2020 r. oraz 365,31 zł na koszty transportu na konferencję od firmy Novartis 2021 r.

Prof. Pawłowska deklarowała honoraria za wykłady od firm Gilead, MSD, Roche, co podała w publikacji https://www.mp.pl/paim/issue/article/16140/

W publikacji naukowej Profesor Pawłowska zadeklarowała konflikt interesów w postaci wynagrodzenia za konsultacje dla następujących firm:  AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche; oraz wynagrodzenia za wykłady dla następujących firm:  AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche, https://www.termedia.pl/Recommendations-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2017,80,29943,1,1.html

Małgorzata Pawłowska zgłosiła konflikt interesów w postaci konsultacji dla firm: AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche oraz wynagrodzenie za badania dla firm: AbbVie, Gilead, Roche

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112619300094?via%3Dihub

A w podobnej publikacji , zaleceniach dla lekarzy w Polsce, już nie zgłosiła konfliktu interesów : https://www.termedia.pl/Recommendations-of-the-Polish-Group-of-Experts-r-nfor-HCV-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2023,80,50360,1,1.html !

Są tu rekomendacje dla następujących leków:

– glecaprevir producent AbbVie, patrz wyżej

– pibrentasvir (brak rejestracji w Polsce) producent AbbVie (patrz jak wyżej)

– sofosbuvir producent Gilead

– velpatasvir (brak rejestracji w Polsce) producent Gilead

– sofosbuvir/velpatasvir producent Gilead

– glecaprevir/pibrentasvir producent AbbVie

– elbasvir producent MSD ( patrz wyżej)

– ledipasvir producent Gilead

– – sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir producent Gilead

 

Małgorzata Pawłowska jest Wice Prezesem w Polskim Towarzystwie Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2020 r. 90 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2021 r. 10 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Wrocław otrzymało od firmy Pfizer w 2021 r. 18 450 zł tytułem umów sponsoringu.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche w 2021 r. łącznie 186 064 zł , w tym 86 064 zł tytułem umów sponsoringu oraz 100 000 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche z adresem Szczecin ul. Arkońska 4 w 2020 r.  56 876.00 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bydgoszcz ul. Floriana 12 otrzymało w 2020 r. od firmy Gilead 90 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2022 r. od firmy Gilead 75 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2017 r. od firmy GSK 25 830 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2021 r. od firmy GSK 88 560 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2015 r. od firmy GSK 86 100 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2015 r. od firmy BMS 40 480 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2021 r. od firmy Janssen 15 000 zł tytułem umów sponsorskich.

 

Małgorzata Pawłowska jest honorowym członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego na lata 2022-2025.

PTH otrzymał od firmy Gilead w 2020 r. 50 000 zł darowizny

PTH z adresem Bydgoszcz otrzymało w 2021 r. 25 000 zł od firmy Roche tytułem umów sponsoringu.

 

Małgorzata Pawłowska była członkiem zarządu w latach 2010-2012 w FUNDACJA NA RZECZ ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, IMMUNOLOGICZNYCH ORAZ WSPIERANIA INTENSYWNEJ TERAPII NIP 9671336594

Fundacja ta w 2017 r. otrzymała od firmy GSK 25 830,00 zł tytułem umów sponsoringu.

Fundacja ta w 2017 r. otrzymała od firmy BMS 40 480,00 zł tytułem umów sponsoringu.

 

Prof. Pawłowska pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Toruniu ( NIP 8790177291 ), w Collegium Medicum w Bydgoszczy ( NIP 5542695946 ), w Katedrze Chorób Zakaźnych i Hepatologii, w Wojewódzkim Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza przy ul. Św. Floriana 12, 85-030 w Bydgoszczy ( NIP 5542212988 ). Kierownik w jednostce Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Toruniu.

 

UMT otrzymał w 2021 r. od Servier 7 000 zł sponsoringu.

UMT otrzymał w 2022 r. od Servier 11 000 zł sponsoringu.

UMT otrzymał w 2019 r od AstraZeneca 40 000 zł wynagrodzenie za usługi.

 

CM (UMT) otrzymało w 2018 r. od MSD 844,19 zł tytułem koszty podróży i zakwaterowania.

CM (UMT) otrzymało w 2020 r. od Roche 5 750 zł tytułem wynagrodzenie za usługi oraz 1945 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2021 r. od Lilly 2 750 zł tytułem sponsoringu.

CM (UMT) otrzymało w 2022 r. od Lilly 2 750 zł tytułem sponsoringu.

CM (UMT) otrzymało w 2022 r. od NovoNordisk 3 000 zł tytułem sponsoringu oraz 4 375 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2020 r. od Biofarm 644 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2022 r. od Biofarm 1810 zł darowizn

CM (UMT) otrzymało w 2021 r. od Novartis 1174,20 zł wynagrodzenia za usługi.

CM (UMT) otrzymało w 2021 r. od Amgen 12 000 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2021 r. od Ipsen 9 000 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2020 r. od Tekada 39 362,32 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2016 r. od NovoNordisk 100 569,88 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2022 r. od Gedeon Richter 2 955 zł wynagrodzenie za usługi.

CM (UMT) otrzymało w 2020 r. od Bayer 6080 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2020 r. od Chiesi 4 400 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2020 r. od Chiesi 407,90 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2022 r. od Pfizer 6 150 zł za umowy sponsoringu.

CM (UMT) otrzymało w 2021 r. od Pfizer 9 225 zł sponsoringu.

CM (UMT) otrzymało w 2020 r. od Pfizer 19 870 zł darowizn.

CM (UMT) otrzymało w 2022 r. od Janssen 38 457 zł wynagrodzenia za usługi.

CM (UMT) otrzymało w 2021 r. od Janssen 31 881 zł wynagrodzenia za usługi.

CM (UMT) otrzymało w 2020 r. od Janssen 17 933 zł wynagrodzenia za usługi.

 

 

Nie raportowała konfliktu interesów w artykule https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15524, a powinna.

 

Profesor Anna Piekarska

Prof. Anna Piekarska w 2020 r. nie zgłosiła pracując dla AOTM żadnego konfliktu interesów, w tym na rzecz firm Gilead oraz Roche, dla których była konsultantem, jak to sama oświadczyła w artykule naukowym pt. „Real-world experience with Grazoprevir/Elbasvir in the treatment of previously “difficult to treat” patients infected with hepatitis C virus genotype 1 and 4” opublikowanym w dniu 16 listopada 2019 r. Tym samym prawdopodobnie złożyła fałszywe oświadczenia w pkt. 3,4 i 7 deklaracji o konflikcie interesów.

Prof. Anna Piekarska w 2021 r. nie zgłosiła pracując dla AOTM żadnego konfliktu interesów. Tym samym prawdopodobnie złożyła fałszywe oświadczenia w pkt. 3,4 i 7 deklaracji o konflikcie interesów.

W 2022 r. w deklaracji AOTM zgłosiła za to liczne konflikty interesów, w pkt. 1,2,3,6,7,8, które być może sfałszowała poprzednio.

W 2021 r. Prof. Piekarska otrzymała bezpośrednio bod firmy GSK 3 948 zł tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi, a w roku 2022, 899,30 za usługi inne wydatki.

W dniu 23.10.2021 r. na konferencji naukowej III Interdysyplinarne Forum Edukacyjne Choroby Zakaźne i Reumatologia w Lublinie wygłosiła wykład https://zakazne2021.czelej.com.pl/ „Akcja Identyfikacja: eliminacja zakażeń HCV w szczególnych grupach pacjentów – projekt psychiatria” – Prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska. Wykład był sponsorowany przez Gilead Sciences

Brała udział w tym samym badaniu co Prof. Horban nr 6 z jego oświadczenia z 2019 r.  z firmy Janssen Week 96 results of a phase 3 trial of darunavir/cobicistat/e… : AIDS (lww.com)

Od 10.01.2013 do 20.04.2020 r. jako łódzki konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych nie złożyła nigdy oświadczenia o konflikcie interesów. Przynajmniej nie ma o tym nic na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Prof. Piekarska deklarowała honoraria za wykłady od firm Gilead, MSD, Roche w publikacji https://www.mp.pl/paim/issue/article/16140/

Anna Piekarska zgłosiła konflikt interesów z powodu konsultacji dla firm: AbbVie, Gilead, Merck, Roche. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112619300094?via%3Dihub

W 2021 r. od firmy GSK otrzymała 3948 zł za usługi.

W 2022 r. od firmy GSK otrzymała 899,30 zł wynagrodzenie za usługi dodatkowe.

A w podobnej publikacji już nie zgłosiła konfliktu interesów : https://www.termedia.pl/Recommendations-of-the-Polish-Group-of-Experts-r-nfor-HCV-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2023,80,50360,1,1.html !

Są tu rekomendacje dla następujących leków:

– glecaprevir producent AbbVie, patrz wyżej

– pibrentasvir (brak rejestracji w Polsce) producent AbbVie (patrz jak wyżej)

– sofosbuvir producent Gilead

– velpatasvir (brak rejestracji w Polsce) producent Gilead

– ledipasvir producent Gilead

– – sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir producent Gilead

 

Anna Piekarska jest członkiem zarządu w Polskim Towarzystwie Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2020 r. 90 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2021 r. 10 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Wrocław otrzymało od firmy Pfizer w 2021 r. 18 450 zł tytułem umów sponsoringu.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche w 2021 r. łącznie 186 064 zł , w tym 86 064 zł tytułem umów sponsoringu oraz 100 000 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche z adresem Szczecin ul. Arkońska 4 w 2020 r.  56 876.00 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bydgoszcz ul. Floriana 12 otrzymało w 2020 r. od firmy Gilead 90 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2022 r. od firmy Gilead 75 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2017 r. od firmy GSK 25 830 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2021 r. od firmy GSK 88 560 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2015 r. od firmy GSK 86 100 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2015 r. od firmy BMS 40 480 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2021 r. od firmy Janssen 15 000 zł tytułem umów sponsorskich.

 

Brała udział w pracy naukowej gdzie sponsorem pracy było Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Epidemiologów, a publikację sponsorowała firma Roche. Autorzy badania nie podawali konfliktu interesów. Tocilizumab for patients with severe COVID-19: a retrospective, multi-center study: Expert Review of Anti-infective Therapy: Vol 19, No 1 (tandfonline.com)   01 2021

Realizowała program „Wątroba nie boli” w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

NIZP PZH otrzymał w 2019 r. od GSK 27 675,00 zł tytułem umów sponsoringu.

NIZP PZH otrzymał w 2018 r. od GSK 27 675,00 zł tytułem umów sponsoringu.

NIZP PZH otrzymał w 2022 r. od firmy AstraZeneca 6 530 zł wynagrodzenia za wykonane usługi.

NIZP PZH otrzymał w 2021 r. od firmy AstraZeneca 24 780 zł wynagrodzenia za wykonane usługi.

NIZP PZH otrzymał w 2020 r. od firmy AstraZeneca 2 520 zł wynagrodzenia za wykonane usługi.

 

Każdy niezaszczepiony zachoruje — powiedziała 24.10.2023 r. członek Rady Medycznej, Profesor Anna Piekarska kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Co jest ewidentnie fałszywą informacją. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czlonek-rady-medycznej-prognozuje-jak-bedzie-wygladac-czwarta-fala/05qq7es

 

Kieruje Katedrą Chorób Zakaźnych oraz Kliniką Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi.

UM otrzymał w 2021 r. od Bayer 3960 zł darowizn oraz 13 500 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Bayer 19 677,06 zł darowizn oraz 5 800 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2022 r. od Chiesi 1 226,45 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Chiesi 407,90 zł darowizn.

UM otrzymał w 2016 r. od NovoNordisk 87 615,90 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Tekada 84 517,08 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od AmGen 60 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2019 r. od TEVA 24 500 zł wynagrodzenie za wykonane usługi.

UM otrzymał w 2020 r. od Lundbeck 2 079 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Angelini 49 800 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2022 r. od Servier 9 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Servier 27 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2021 r. od Servier 28 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Merck 20 910 zł na opłaty rejestracyjne.

UM otrzymał w 2018 r. od Biofarm 6 303  zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Biofarm 3 502  zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Biofarm 2 221  zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od AstraZeneca 10 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Roche 49 220  zł darowizn oraz 8 438 zł wynagrodzenie za usługi.

UM otrzymał w 2020 r. od Ipsen 6 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Biofarm 4 435  zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Novartis 8 000 zł sponsoringu oraz 2 925 zł  wynagrodzenie za usługi.

UM otrzymał w 2021 r. od Roche 704 zł wynagrodzenie za wykonane usługi.

UM otrzymał w 2022 r. od NovoNordisk 20 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2018 r. od Pierre Fabre 7 560 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Pfizer 20 295 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2021 r. od Pfizer 20 295 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Pfizer 23 800,82 zł darowizn oraz 4 305 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Janssen 200 000 zł darowizn.

 

Przy UM w Łodzi działa Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Fumed.

Fumed otrzymał od Bayer w 2022 r. 30 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Bayer w 2021 r. 20 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Bayer w 2020 r. 19 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Sanofi w 2021 r.  25 830 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Gedeon Richter w 2022 r.  5 000 zł darowizn lub sponsoringu.

Fumed otrzymał od AstraZeneca w 2021 r. 14 065,06 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od AstraZeneca w 2020 r. 8 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od AstraZeneca w 2019 r. 3 600 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od KRKA w 2017 r. 9 600 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od KRKA w 2018 r. 12 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Amgen w 2022 r, 16 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Novartis w 2022 r. 33 250 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Novartis w 2021 r. 23 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Novartis w 2020 r.  10 700 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Pfizer w 2021 r. 21 525 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Pfizer w 2020 r. 12 300 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Janssen w 2021 r. 9 800 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Janssen w 2022 r. 3 700 zł sponsoringu.

 

 

 

Kieruje Oddziałem Chorób Zakaźnych i Hepatologii w WSSz im. Biegańskiego

WSSz otrzymał w 2020 r. od Bayer 40 128,30 zł darowizn oraz 6 000 zł sponsoringu na opłaty rejestracyjne.

WSSz otrzymał w 2019 r. od Biofarm  1 380 zł darowizn.

WSSz otrzymał w 2018 r. od Biofarm 1 716 zł darowizn.

WSSz otrzymał w 2020 r. od Chiesi 4 400 zł darowizn.

WSSz otrzymał w 2021 r. od Amgen 9 000 zł darowizn.

WSSz otrzymał w 2020 r. od Novartis 13 000 zł sponsoringu.

WSSz otrzymał w 2018 r. od Pierre Fabre 6 328 zł darowizn.

WSSZ otrzymał w 2020 r. od Roche 2 440 zł darowizn.

 

Nie raportowała konfliktu interesów w artykule https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15524 a powinna.

 

 

Profesor Robert Flisiak

W deklaracji konfliktu interesów w zaleceniach AOTM z 2020 r. zgłosił wyłącznie konflikt interesów w pkt. 1 i 2, tzn. że brał udział w opracowywaniu i zatwierdzaniu wytycznych, Nie zgłosił konfliktu interesów wobec firm farmaceutycznych. Tym samym złożył fałszywe oświadczenia w pkt. 3,4 i 7 deklaracji o konflikcie interesów.

W deklaracji AOTM z 2021 r. podał konflikt interesów w zakresie pkt. 1,2,7,8. Fakt, że nie zgłosił konfliktów interesów w pkt. 3,4, znamionuje możliwość sfałszowania tych danych.

W deklaracji AOTM z 2022 r. podał konflikt interesów w zakresie pkt. 1,2,3,5,6,7,8. Tu się przyznaje do wielu zakresów konfliktów interesów, co do których niedawno podawał dokładnie przeciwne oświadczenia, co tylko potwierdza wcześniejsze podejrzenia o ich fałszowanie.

Prof. Robert Flisiak nie zgłosił m.in. pracując dla AOTM konflikt interesów na rzecz firm Gilead oraz Roche, dla których był konsultantem, jak to sam oświadczył w artykule naukowym pt. „Real-world experience with Grazoprevir/Elbasvir in the treatment of previously “difficult to treat” patients infected with hepatitis C virus genotype 1 and 4” opublikowanym w dniu 16 listopada 2019 r.

Ponadto był Prezesem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego ( w latach 2013–2016), które to prowadzi działalność jako przedsiębiorstwo w zakresie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, która prawdopodobnie może obejmować np. wpływanie na refundację leków itp.

PTH otrzymało w 2020 r. od firmy Gilead 50 000 zł darowizny.

PTH z adresem Bydgoszcz otrzymało w 2021 r. 25 000 zł od firmy Roche tytułem umów sponsoringu.

W dniu 22.10.2021 r. na konferencji naukowej III Interdysyplinarne Forum Edukacyjne Choroby Zakaźne i Reumatologia w Lublinie wygłosił wykład „Czy są potrzebne nowe rekomendacje leczenia zakażeń SARS-CoV-2?”–  Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak
Wykład pod patronatem Gilead Sciences https://zakazne2021.czelej.com.pl/

Bierze udział w badaniu EUROSIDA, https://chip-dk.translate.goog/Research/Studies/EuroSIDA?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc Artykuł i prace nad tym pt. „Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu delta wśród osób żyjących z HIV w Europie” jest sponsorowane przez nieograniczone dotacje od ViiV Healthcare LLC, GlaxoSmithKline R&D Limited, Janssen Scientific Affairs, Janssen R&D, Bristol-Myers Squibb Company, Merck Sharp and Dohme, Gilead Sciences. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.15519

W artykule na temat leku firmy Roche https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14787210.2023.2226867 nie zgłosił konfliktu interesów. Podobnie przy innym artykule https://link.springer.com/article/10.1007/s43440-022-00388-7 a pwonien.

W publikacji naukowej zgłosił konflikt interesów w postaci grantów na badania naukowe od Gilead oraz honoraria za wykłady dla Gilead, MSD, Roche; https://www.mp.pl/paim/issue/article/16140/

W publikacji naukowej zgłosił konflikt interesów w postaci wynagrodzenia, jakie otrzymywał za konsultacje dla następujących firm: AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche; oraz wynagordzenia za wykłady wygłoszone dla następujących firm: AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck (MSD), Roche;

https://www.termedia.pl/Recommendations-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2017,80,29943,1,1.html

Robert Flisiak zgłosił konflikt interesów  w pracy naukowej za konsultacje dla firm: AbbVie, Alfa Wasserman, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche oraz za badania naukowe dla firm : AbbVie, Gilead, Janssen, Merck, Roche.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112619300094?via%3Dihub

A w podobnej publikacji już nie zgłosił konfliktu interesów, a powinien : https://www.termedia.pl/Recommendations-of-the-Polish-Group-of-Experts-r-nfor-HCV-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2023,80,50360,1,1.html !

Są tu rekomendacje dla następujących leków:

– glecaprevir producent AbbVie, patrz wyżej

– pibrentasvir (brak rejestracji w Polsce) producent AbbVie (patrz jak wyżej)

– sofosbuvir producent Gilead

– velpatasvir (brak rejestracji w Polsce) producent Gilead

– sofosbuvir/velpatasvir producent Gilead

– glecaprevir/pibrentasvir producent AbbVie

– elbasvir producent MSD ( patrz wyżej)

– ledipasvir producent Gilead

– – sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir producent Gilead

 

Prof. Flisiak jest Prezesem w Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

PTEiLCZ jest wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2020 r. 90 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2021 r. 10 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Wrocław otrzymało od firmy Pfizer w 2021 r. 18 450 zł tytułem umów sponsoringu.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche w 2021 r. łącznie 186 064 zł , w tym 86 064 zł tytułem umów sponsoringu oraz 100 000 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche z adresem Szczecin ul. Arkońska 4 w 2020 r.  56 876.00 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bydgoszcz ul. Floriana 12 otrzymało w 2020 r. od firmy Gilead 90 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2022 r. od firmy Gilead 75 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2017 r. od firmy GSK 25 830 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2021 r. od firmy GSK 88 560 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2015 r. od firmy GSK 86 100 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2015 r. od firmy BMS 40 480 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2021 r. od firmy Janssen 15 000 zł tytułem umów sponsorskich.

Prof. Flisiak jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. PTH nie złożyło raportu beneficjentów rzeczywistych i nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. W przeszłości (2013-2016) Prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. NIP 8512525276

PTH otrzymał od firmy Gilead w 2020 r. 50 000 zł darowizny

PTH z adresem Bydgoszcz otrzymało w 2021 r. 25 000 zł od firmy Roche tytułem umów sponsoringu.

 

Prof. Flisiak był Podlaskim Konsultantem Wojewódzkim ds. Chorób Zakaźnych. Nigdy nie złożył oświadczenia o konflikcie interesów jako konsultant. Przynajmniej nic o tym nie ma na stronach Ministerstwa Zdrowia

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/aktualnosci/2014/wykaz_konsultantow-1.pdf

 

Prof. Flisiak jest członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN w kadencji 2020-2024 https://immuno.pan.pl/pl/skad

PAN w 2022 r. od firmy IQVIA otrzymała 13 132 zł tytułem umów sponsoringu.

Firma działa na rynku usług : badania kliniczne. Dzięki swoim analizom, technologii, zasobom big data i rozległej wiedzy specjalistycznej, IQVIA tworzy inteligentne połączenia we wszystkich aspektach ochrony zdrowia. IQVIA Connected Intelligence™ w sposób szybki i zwinny dostarcza istotnych informacji, umożliwiając klientom przyspieszenie rozwoju klinicznego i komercjalizacji innowacyjnych metod terapeutycznych, które poprawiają wyniki leczenia pacjentów.

 

Prof. Flisiak to Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

UM otrzymał w 2021 r. od Ipsen 3 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Bayer 3 500 zł sponsoringu oraz 4,878.05 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2021 r. od Bayer 6 000 zł sponsoringu oraz 7 700 zł wynagrodzenia za usługi

UM otrzymał w 2020 r. od Bayer 13.251,46 ł darowizn oraz 16.340,00 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2022 r. od Biofarm 10 354 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Biofarm 5 120 zł darowizn.

UM otrzymał w 2019 r. od Biofarm  951 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Sanofi 30 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2022 r. od Chiesi 9 616 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Gedeon Richter 2 851,00 zł darowizn produktów.

UW otrzymał w 2016 r. od NovoNordisk 33 474,10 zł darowizn.

UW otrzymał w 2022 r. od NovoNordisk 3 500 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Tekada 51 761,33 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od AmGen 30 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Roche 5 940 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Roche 4 850 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od GSK 718 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2019 r. od GSK 1000 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2022 r. od Servier 15 000 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2021 r. od Servier 15 000 zł za sponsoring oraz 282,54 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Servier 20 000 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2017 r. od Biogen 13 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Merck 4 059 zł za wykonane usługi.

UM otrzymał w 2020 r. od Merck 3614,70 zł darowizn.

UM otrzymał w 2018 r. od Pierre Fabre 1 512 zł darowizn.

UM otrzymał w 2019 r. od AstraZeneca 12 195,12 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2017 r. od AstraZeneca 13 000 zł za sponsoring oraz 7 765 zł wynagrodzenie za usługi.

UM otrzymał w 2017 r. od KRKA 5 000 zł za udział w wydarzeniu.

UM otrzymał w 2022 r. od Pfizer 4 500 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2021 r. od Pfizer 464,40 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Pfizer 31 786 zł darowizn.

 

Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

FUMB otrzymała 5 830 zł za koszty dodatkowe wynagrodzenie za usługi w 2021 r. od MSD.

FUMB otrzymała 18 020 zł za sponsoring w 2019 r. od MSD.

FUMB otrzymała 1590 zł za sponsoring w 2018 r. od MSD.

 

Nie raportował konfliktu interesów w artykule https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15524 a powinien.

 

 

Profesor Rafał Niżankowski

W deklaracji AOTM z 2020 r, nie zgłosił żadnego konfliktu interesów. Jest więc poważne przypuszczenie, że podał fałszywe oświadczenie w pkt. 1,2,3,5,10.

W deklaracji AOTM z 2021 r, nie zgłosił żadnego konfliktu interesów. Jest więc poważne przypuszczenie, że podał fałszywe oświadczenie w pkt. 1,2,3,5,10.

W deklaracji AOTM z 2022 r. złożył oświadczenie o konflikcie interesów wyłącznie w pkt.8 , czyli, że brał udział w opracowywaniu jakichkolwiek wytycznych z obszaru związanego z niniejszymi zaleceniami (np. jako członek komitetu opracowującego wytyczne) w ciągu ostatnich 2 lat. Zachodzi przypuszczenie, że nie podał prawdy, czyli sfałszował oświadczenie w pkt. 1,2,11.

Były Przewodniczący Rady Przejrzystości AOTM. Do Rady Przejrzystości należy od 08.03.2018 r.

Odwołany przez MZ Niedzielskiego 05.01.2023 r.

https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Prof-Rafal-Nizankowski-nie-przewodniczy-juz-Radzie-Przejrzystosci-AOTMiT,241452,14.html

https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Prof-Nizankowski-o-powodach-swojego-zwolnienia-Ministerstwo-Zdrowia-mija-sie-z-prawda,241703,14.html

https://www.termedia.pl/mz/Jest-nowy-sklad-Rady-Przejrzystosci-przy-AOTMiT,29482.html

Centrum Monitorowania Jakości  w Ochronie Zdrowia wg AOTM tu pracuje.

 

Jest pracownikiem kliniki prof. Andrzeja Szczeklika oraz kierownikiem Zakładu Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

UJ w 2022 r. od firmy Roche otrzymał 5 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2022 r. od firmy Chiesi otrzymal 6 150 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2021 r. od firmy GSK otrzymał 5 000 zł za umowy sponsorskie.

UJ w 2022 r. od firmy GSK otrzymał 6 150 zł za umowu sponsorskie.

Od firmy AstraZeneca w 2022 r. otrzymał 2 400 zł za umowy sponsoringu oraz 25 230 zł za usługi        ( Szpital Uniwersytecki)

Od firmy AstraZeneca w 2020 r. otrzymał 20 000 zł za sponsoring.

Od firmy AstraZeneca w 2017 r. otrzymał 2 804,87 zł za usługi.

Od firmy Bayer w 2022 r. otrzymał 28 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Novartis w 2022 r. otrzymał 2 032,52 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy NovoNordisk w 2022 r. otrzymał 41 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Ipsen w 2020 r. za wydatki dodatkowe z tytułu usług otrzymał 108 486,85 zł.

Od firmy BMS w 2016 r. otrzymał 30 000 zł za usługi sponsoringu.

Od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 10 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 67 874,76 zł darowizny oraz 10 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Adamed otrzymał 13 020,00 zł darowizn rzeczowych.

 

Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika

Był wiceprezesem Fundacji II Katedry Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego od 30.09.2004 r. do 19.10.2010 r. Wice prezesem od 18.06.2012 r.. do 12.08.2020 r. była prawdopodobnie jego żona Ewa Niżankowska-Mogielnicka. Fundacja wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Fundacja ta w 2015 r. otrzymała od firmy GSK 6 150 zł tytułem umów sponsoringu.

Od firmy GSK w 2017 r. otrzymała 31 980 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy GSK w 2018 r. otrzymała 9 225 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy GSK w 2019 r. otrzymała 11 070 zł tytułem umów sponsoringu.

 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Był członkiem Rady Akredytacyjnej przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Na pytanie oświadczenia nr. 1 „Czy był Pan zaangażowany / była Pani zaangażowana w opracowywanie którychkolwiek z rozpatrywanych wytycznych (np. jako  członek komitetu opracowującego wytyczne)? Odpowiedział nie.

Tymczasem jest współautorem polskich wytycznych https://www.tpj.pl/zakrzepica_wytyczne.pdf „Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej”. 2002 r. obejmujących stosowanie heparyn występujących w omawianych zaleceniach. W 2009 r. prof. Niżankowski brał udział w tworzeniu wytycznych „Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej „Konsensus Polski – aktualizacja styczeń 2009” Zalecenia oparte na dowodach z badań naukowych oraz opiniach polskich ekspertów” https://ptchn.com.pl/wp-content/uploads/2018/12/konseus2009.pdf .Ponownie w 2012 r. w dokumencie  „Polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej – aktualizacja 2012”. https://www.mp.pl/zakrzepica/wytyczneartykuly/wytyczne/78538,polskie-wytyczne-profilaktyki-i-leczenia-zchzz-aktualizacja-2012

Członek , założyciel Członkowie założyciele – Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej (ptiti.org) Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, członek zarządu, były prezes, wciąż beneficjent rzeczywisty. Towarzystwo nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Członek Zarządu w TOWARZYSTWO WSPIERANIA INTENSYWNEJ TERAPI POLCRIT. Nie było raportów od 2019 r w eKRS, za 2019 raport zero przychodów i zero wydatków. Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie m.in. 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH, jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. Brak ujawnienia tego konfliktu interesów w deklaracji z 2020 r. może stanowić podejrzenie składania fałszywych oświadczeń.

Członek Zarządu w ESGE SPÓŁKA AKCYJNA GRUNTOWA I BUDOWLANA do dnia 17.06.2009 r. , firma zarejestrowana w 2004 r. Od dnia 22.07.2009 r. do  14.07.2020 r. prof. Nizankowski był tu Prokurentem, a od tej daty jest Członkiem Zarządu. Organizacja Esge osiągnęła w 2022 r. 1 034 918 zł przychodów. Przychody operacyjne wyniosły 66 863 zł. Pozostałe przychody to 968 055 zł. Ale w 2018 r dwie akcje posiadał skarb państwa , a 10 000 akcji Prof. Niżankowski. Firma działa na rynku nieruchomości.

Jest członkiem Zarządu w TOWARZYSTWO PROMOCJI JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE, jest tu beneficjentem rzeczywistym. Towarzystwo jest wpisane do rejestrów przedsiębiorców i prowadzi działalność m.in. w zakresie: 73, 10, F, 1) INICJOWANIE PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH NA ZLECENIE LUB Z WŁASNEJ INICJATYWY 2) PROPONOWANIE STANDARDÓW JAKOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ 3) PROPONOWANIE WEWNĄTRZINSTYTUCJONALNYCH I ZEWNATRZINSTYTUCJONALNYCH SYSTEMÓW OCENY I POPRAWY JAKOŚCI USŁUG ZDROWOTNYCH 4) PROPONOWANIE I NEGOCJOWANIE STANDARDÓW I ZASAD DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI I FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ.

To jest w bezpośrednim konflikcie interesów wobec samego AOTM, którego Rady Przejrzystości Prof., Niżankowski był wciąż równolegle Prezesem.

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego i przez to Prof. Niżankowski jest tu beneficjentem rzeczywistym. Wcześniej był tu wice prezesem. \towarzystwo nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Polskie Towarzystwo Angiologiczne otrzymało od firmy Pfizer w 2022 r. 51 660 zł tytułem umów sponsorskich.

PTA otrzymało od firmy Bayer w 2022 r. 30 000 zł tytułem umów sponsorskich.

PTA otrzymało od firmy Bayer w 2021 r. 29 000 zł tytułem umów sponsorskich.

 

Ma ponad 25 % głosów w organie stanowiącym i jest beneficjentem rzeczywistym w FUNDACJA DLA PRZEJRZYSTOŚCI I PRZEWIDYWALNOŚCI DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH, której wcześniejszą nazwą była FUNDACJA NA RZECZ PRZEJRZYSTOŚCI W ŻYCIU PUBLICZNYM. Fundacja jest wpisana w rejestrze przedsiębiorców.

 

POSIADAŁ do dnia 10.07.2008 r. 13,2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWE I OBROTU TOWAROWEGO AKTIS SP. Z  O.O., KTÓRA POSIADA 50% UDZIAŁÓW W AKADEMII KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO LANCET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI, w której z tego powodu jest wciąż beneficjentem rzeczywistym. 25% udziałów ma wciąż od 2002 r. Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych. 25 % udziałów do 2014 r. miała firma „Zdrowie i zarządzanie” Sp. z o.o., w której w skład Rady nadzorczej wchodził Prof. Nizankowski oraz m.in. Jarosław Pinkas. W firmie Lancet Jarosław Pinkas był m.in. członkiem zarządu. W spółce Aktis od dn. 24.02.2005 r. do teraz Członkiem zarządu jest Pani Teresa Niżankowska.

Kolegium Lekarzy Rodzinnych, którego współtwórcą jest prof. Niżankowski , do którego prawdopodobnie należy, jest wpisane do rejestru przedsiębiorców.

KLR w 2022 r. otrzymało od firmy Pfizer 46 830 zł tytułem darowizn oraz 43 679,76 zł.

KLR w 2021 r. otrzymało od firmy Pfizer 7 300 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2015 r. otrzymało od firmy GSK 30 135 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2018 r. otrzymało od firmy GSK 16 820 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2019 r. otrzymało sod firmy GSK 34 440 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2021 r. otrzymała od firmy GSK 36 900 zł tytuł.em umów sponsoringu

KLR w 2022 r. otrzymało od firmy GSK 35 670 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2022 r. otrzymało od firmy NovoNordisk 91 000 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2020 r. otrzymało od firmy Merck 36 900 zł tytułem wynagrodzenie za usługi.

KLR w 2021 r. otrzymało od firmy Merck 36 900 zł tytułem wynagrodzenie za usługi.

KLR w 2022 r. otrzymało od firmy Merck 36 900 zł tytułem wynagrodzenia za usługi.

KLR w 2016 r. otrzymało od firmy Ipsen 2660 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2021 r. otrzymało od firmy Bayer 25 000 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2022 r. otrzymało od firmy Servier 1000 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2021 r. otrzymało od firmy Servier 25 406,50 zł tytułem umów sponsoringu.

KLR w 2018 r. od firmy KRKA otrzymało 2I95,12 zł za usługi.

 

Ma udziały o wartości 6600 zł w firmie JAMRATKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA i dlatego jest tu wśród beneficjentów rzeczywistych. 27.04.2022 r. firma wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Był tu m.in. wice prezesem zarządu. Firma w branży budowlanej. Wśród właścicieli Adam Roślewski Artur Mierzęcki w KRS.

 

Od 2001 roku prezes PTITI , wykonuje obowiązki konsultanta wojewódzkiego małopolskiego w dziedzinie angiologii.

W oświadczeniu konsultanta z 2014 r. podał , że posiada akcje spółki EconMed Europe Sp. z o.o., zrejestrowanej w marcu 2011 r., która wykonuje jedną z 6 działalności wskazanym w jego oświadczeniu, np. wytwarzanie leków. Na stronie tej firmy czytamy: „Specjalizujemy się w projektach dla działów Market Access, Medycznych i Marketingu. Przez ponad 10 lat działalności, zdobyliśmy zaufanie wielu firm farmaceutycznych i przemysłu wyrobów medycznych.” W ofercie spółki sa m.in.: kompleksowe usługi w zakresie programów lekowych, opracowania systemowe i analizy rynku, analizy HTA (badania skuteczności oraz efektywności ekonomicznej leków), Interaktywne kalkulatory, czyli doskonałe narzędzie służące celom refundacyjnym, negocjacjom cenowym oraz marketingowym. Przygotowane przez nas interaktywne kalkulatory umożliwiają testowanie m.in. alternatywnych scenariuszy refundacyjnych lub cenowych. Spełniają one istotną rolę w negocjacjach cenowych z Płatnikiem, a także mogą stanowić ważne narzędzie marketingowe dla przedstawicieli koncernów farmaceutycznych, badania kosztów technologii medycznych. Firma wspiera przede wszystkim firmy farmaceutyczne oraz przemysł wyrobów medycznych. Pracuje również na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Szpitali oraz organów założycielskich.

Prof. Rafał Niżankowski był wg KRS Prezesem spółki od 02.09.2013 r. do 24.10.2016 r., udziałów osobiście nie posiadał. Udziały posiadała Pani Teresa Niżankowska od 14.03.2011 r. do 29.06.2018 r.

To może być podstawą do uznania konfliktu interesów członka rodziny , oraz złożenia fałszywego oświadczenia w pkt. 10 deklaracji o konflikcie interesów z 2020 r.

Na dzień 10.01.2024 r. w eKRS jest raport za 2021 r z przychodami rocznymi spółki 1 189 451,49 zł, a spółka zatrudniała 3 osoby na umowę o pracę. Aktualny Prezes i właściciel części akcji od początku spółki to Pan Michał Seweryn.

Michał Seweryn – dr nauk ekonomicznych, były adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków; zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. https://www.ejournals.eu/pliki/art/2525/ 2010 r.

Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym jest dr Michał Seweryn powołany na stanowisko z dniem 3 marca 2013 r. przez Wojewodę Małopolskiego do 13.11.2015.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie do 13.11.2015?

Zastępca Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie dr hab. med. Rafał Niżankowski (2013)

2020 r. Epidemiolog dr Michał Seweryn. https://www.termedia.pl/mz/Michal-Seweryn-o-monitorowaniu-szczepien-ochronnych,36325.html o szczepionkach na pneumokoki.

https://www.termedia.pl/mz/Rekomendacja-AOTMiT-w-sprawie-stosowania-szczepionki-przeciwko-pneumokokom,36921.html

https://www.pap.pl/mediaroom/1550865%2Ckongres-wyzwan-medycznych-szczepienia-najbardziej-efektywny-sposob-zapobiegania

 

Dla AOTM spółka wykonała następujące prace:

02.2023 https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2023/114/AW/BIA_Repatha_FH_ped_v1.1_zaczerniona.pdf

https://www.aotm.gov.pl/media/2021/08/Wytyczne-Oceny-Technologii-Medycznych.-Wyroby-medyczne-czesc-I.pdf

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2023/114/AW/Repatha_Uzupelnienie_30.10.2023_zaczerniona.pdf

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2022/130/AW/130_AW_OT.4231.69.2022_Berinert_BIA.pdf

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2022/130/AWA/OT.4231.69.2022_AWA_Berinert_BIP_REOPTR.pdf

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2023/114/AWA/2023%2012%2006%20OT%20AWA%20Repatha%20BIP_REOPTR.pdf

W 2013 opracował raport Rafał Niżankowski & Seweryn https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2013/150/AW/150_AW_OT_4351_11_IRESSA_RAK_PLUCA_AE_BIA_2013-08-29.pdf

W 2013 r. powstał artykuł o badaniu naukowym , w którym brali udział Rafał Niżankowski & Seweryn na temat szczepionek p. pneumokokom, opłaconym przez GSK. https://www.jhpor.com/Home/Article/1027 W badaniu tym brało udział 2 innych  pracowników WSSE w Krakowie.

A potem w 2020 r. brał udział w opracowaniu stanowiska AOTM na temat tej szczepionki i ją rekomendował. Protokol_RP_05_2020.pdf (aotm.gov.pl) Zachodził tu konflikt interesów wobec producentów, tj. GSK i Pfizer. Na zebraniu w tej sprawie nie zgłosił konfliktu interesów! Brak kontroli Prezesa AOTM. To może być składanie fałszywego oświadczenia.

 

Profesor Justyna Kowalska

W 2020 r. złożyła oświadczenie o konflikcie interesów w pkt 3,4,7,8. Czy pełne oświadczenia obejmują poniższe fakty? Czy zostały sfałszowane?

W 2021 r. złożyła oświadczenie o konflikcie interesów w pkt. 3,4,7,8. Czy pełne oświadczenia obejmują poniższe fakty? Czy zostały sfałszowane?

W 2022 r. złożyła oświadczenie o konflikcie interesów w pkt. 1,3,5,7,8. Czy sa to pełne i prawdziwe dane?

Bezpośrednio od firmy Janssen w 2022 r. otrzymała 10 000 zł wynagrodzenie za usługi.

Otrzymała wynagrodzenie od firmy Polpharma za wykład na konferencji w dniach 03-04.12.2021 r. „Kobieta w kręgu chorób zakaźnych” w Warszawie https://polpharmadlaciebie.pl/__data/assets/pdf_file/0018/42318/PROGRAM-KONFERENCJI.pdf

https://polpharmadlaciebie.pl/__data/assets/pdf_file/0024/43917/21f9acfc5c01d2ebae13524240ec47b1a2a3ea39.pdf

Od firmy Gilead otrzymała wynagrodzenie za prowadzenie sesji satelitarnej i wykład na konferencji jw.

W 2021 r. jako ekspert brała udział w opracowaniu RZĄDOWEGO PROGRAM UPOLITYKI ZDROWOTNEJ p.n. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” na lata 2022 – 2026 z modułem „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych” na lata 2022-2024. W dokumencie wielokrotnie wspomina się o COVID-19 .

To może budzić podejrzenie sfałszowania oświadczenia o konflikcie interesów w 2020 r. w pkt. 1 i 2.

Od firmy Janssen otrzymała wynagrodzenie za wykład na konferencji jw.

W 2022 r. brała udział w opracowaniu wersji 11.0 wytycznych Europejskiego Towarzystwa Klinicznego AIDS 2021, gdzie wykazała konflikt interesów w postaci „była członkiem zarządu/panelu doradczego/odbiorcą grantów dla Gilead Sciences, Glaxo SmithKline, ViiV, Janssen-Cilag, MSD i Roche”. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hiv.13268

To może budzić podejrzenie sfałszowania oświadczenia o konflikcie interesów w 2020 r. w pkt. 1 i 2.

W 2022 r od firmy GSK Prof. Kowalska otrzymała łącznie 33 060,45 zł wynagrodzenia za usługi, w tym 28 354,50 podstawowe wynagrodzenie oraz 4 705,95 zł za koszty dodatkowe.

W 2021 r od firmy GSK Prof. Kowalska otrzymała łącznie 33 241,50 zł wynagrodzenia za usługi.

W 2020 r. od firmy GSK otrzymała 17 496 zł za usługi.

W 2019 r. od firmy GSK otrzymała łącznie 7 834,36 za usługi, w tym 7200 zł za podstawowe oraz 634,36 zł za koszty dodatkowe.

W 2018 r. od firmy GSK otrzymała łącznie 9 041,79 za usługi.

W 2017 r. od firmy GSK otrzymała 3 719 zł za usługi.

W 2022 r od firmy Janssen otrzymała 10 000 zł za usługi https://public.janssentransferofvalue.com/pl_pl/hcp-individual/2022?page=6

 

Profesor Kowalska pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

WUM otrzymał 4000 zł sponsoringu od firmy Servier w 2021 r.

WUM otrzymał 5000 zł sponsoringu od firmy Servier w 2020 r.

WUM otrzymał 5000 zł sponsoringu/darowizn od firmy Gedeon Richter w 2022 r.

WUM otrzymał 2000 zł sponsoringu/darowizn od firmy Gedeon Richter w 2019 r.

WUM otrzymał 15 000 zł sponsoringu od firmy NovoNordisk w 2016 r.

WUM otrzymał 800 zł sponsoringu od AstraZeneca w 2017 r.

WUM otrzymał 50 000 zł sponsoringu od AstraZeneca w 2022 r.

WUM otrzymał 45000 zł darowizn od firmy NovoNordisk w 2022 r.

WUM otrzymał 50 000 zł darowizn od firmy Biogen w 2016 r.

WUM otrzymał 12 000 zł sponsoringu od firmy Biogen w 2021 r.

WUM otrzymał 127 000 zł darowizn od firmy Astellas w 2021 r.

WUM otrzymał 40 000 zł darowizn od firmy ROCHE w 2020 r.

WUM otrzymał 38 000 zł SPONSORINGU od firmy Roche w 2021 r.

WUM otrzymał 35 550 zł sponsoringu od firmy Roche w 2022 r.

WUM otrzymał 47 461,21 zł darowizn od firmy GSK w 2019 r.

WUM otrzymał 14 016 zł darowizn od firmy Chiesi w 2020 r.

WUM otrzymał 49 499 zł darowizn od firmy Chiesi w 2021 r.

WUM otrzymał 1 952 zł darowizn produktów od firmy Biofarm w 2020 r.

WUM otrzymał 10 505  zł darowizn produktów od firmy Biofarm w 2022 r.

WUM otrzymał 57 111,62 zł darowizn od GSK w 2018 r.

WUM otrzymał 47 461,21  zł darowizn od GSK w 2019 r.

WUM otrzymał 31 150 zł sponsoringu od Pfizer w 2022 r.

WUM otrzymał 20 414,99 zł sponsoringu od Pfizer w 2021 r.

WUM otrzymał 148 741,08 zł darowizn oraz 10 250 zł sponsoringu od Pfizer w 2020 r.

WUM otrzymał 360 000 zł darowizn od Janssen w 2021 r.

 

Profesor Kowalska jest prezesem fundacji Euroguidelines in Central and Eastern Europe Foundation. Jest tu beneficjentem rzeczywistym.

Wg KRS jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie m.in. 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy 1 1 – 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 2 1 – 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 1 – 86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 4 1 – 86, 21, Z, PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA.

Cele statutowe Fundacji to: propagowanie zaleceń międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się problematyką chorób zakaźnych oraz innych dziedzin medycyny, wśród lekarzy i  innych zawodów reprezentujących opiekę zdrowotną. Brak wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Fundacja nie złlżyła raportu do Narodowego Instytutu Wolności

Sponsorem Fundacji jest AstraZenenca MSD GSK ViiV HealthCare Janssen Gilead. . https://eceefoundation.org/sponsorzy/

Fundacja w 2022 r. uzyskała 497 tys. zł przychodu, a wydała 208 000 zł.

Fundacja otrzymała od firmy GSK s 2022 r. 184 500,00 zł tytułem umów sponsorskich.

Fundacja otrzymała od firmy Janssen w 2022 r. 30 000 zł sponsoringu.

Fundacja otrzymała od firmy Roche w 2022 r. 20 000 zł tytułem umów sponsoringu.

Prof. Kowalska jest prezesem stowarzyszenia  EUROGUIDELINES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE NETWORK GROUP. Jest tu beneficjentem rzeczywistym

Euroguidlines in Central and Eastern Europe Network Group otrzymała w 2022 r. od firmy Janssen 51 150 zł darowizn.

Euroguidlines in Central and Eastern Europe Network Group otrzymała w 2022 r. od firmy Janssen      60  000 zł darowizn.

 

Nie raportowała konfliktu interesów w artykule https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15524 a powinna.

Należałoby porównać treść oświadczenia z wymienionymi tu w raporcie danymi.

 

Profesor Andrzej Horban

W pracach nad zaleceniami w 2020-2022 11 razy r w ogóle nie złożył deklaracji o konflikcie interesów, a brał udział w tych pracach. To oprócz niego, obciąża odpowiedzialnością karną Prof. dr hab. n. med. Rafała Niżankowskiego, ówczesnego redaktora opracowania, Przewodniczącego Rady Przejrzystości AOTM. Obciąża też ówczesnego Prezesa AOTM, Prof. Romana Topór-Mądry. Jakim prawem został dopuszczony do prac zespołu? Jakim prawem jest wśród współautorów zaleceń?

W ocenie tego raportu prof. Horban powinien złożyć oświadczenie o konflikcie interesów w deklaracji pkt. 1, 2, 3, 4, 7. Prawdopodobnie to dodatkowo go oskarża.

W pracach nad zaleceniami w 2022 r w ogóle nie złożył deklaracji o konflikcie interesów, a brał udział w tych pracach. To oprócz niego, obciąża odpowiedzialnością karną Prof. dr hab. n. med. Rafała Niżankowskiego, ówczesnego redaktora opracowania, Przewodniczącego Rady Przejrzystości AOTM. Obciąża też ówczesnego Prezesa AOTM, Prof. Romana Topór-Mądry. Jakim prawem został dopuszczony do prac zespołu? Jakim prawem jest wśród współautorów zaleceń? Prawdopodobnie powinien zgłosić tu konflikt interesów w pkt. 1,2,3,7,8.

Profesor Andrzej Horban otrzymał wynagrodzenie za wykład na konferencji w dniach 03-04.12.2021 r. „Kobieta w kręgu chorób zakaźnych” w Warszawie, którego głównym sponsorem była firma Gilead. Link j.w.

W 2021 r. jako ekspert brał udział w opracowaniu RZĄDOWEGO PROGRAM UPOLITYKI ZDROWOTNEJ p.n. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” na lata 2022 – 2026 z modułem „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych” na lata 2022-2024. W dokumencie wielokrotnie wspomina się o COVID-19

Zalecenia dotyczące postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 23 lutego 2022 roku, które zalecają szczepinie

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Nie ma w tych zaleceniach ani słowa o konflikcie interesów autorów.

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2022/03/REKOMENDACJE-pl-w-C19-2022-23-02-2022pl-1.pdf

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/293053,zalecenia-dotyczace-postepowania-w-zakazeniach-sars-cov-2-polskiego-towarzystwa-epidemiologow-i-lekarzy-chorob-zakaznych-z-23-lutego-2022-roku

 

W oświadczeniu konsultanta krajowego w 2014 roku profesor Horban oświadczył, że brał udział w następujących badaniach klinicznych :

 

Natomiast w 2019 zgłosił jako konsultant krajowy udział w badaniach klinicznych sponsorowanych przez następujące firmy:

Badanie nr 2 sponsorowane było przez Gilead

Badanie nr 4 sponsorowane było przez MSD

Badanie nr 5 i 6 są od firmy Janssen

Prof. Horban był konsultantem krajowym ds. chorób zakaźnych m.in. od  7.06.2019 r. do 7.06.2024 r.

 

Andrzej Horban jest członkiem honorowym w Polskim Towarzystwie Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2020 r. 90 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2021 r. 10 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

 

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Wrocław otrzymało od firmy Pfizer w 2021 r. 18450 zł tytułem umów sponsoringu.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche w 2021 r.  łącznie 186 064 zł , w tym 86 064 zł tytułem umów sponsoringu oraz 100 000 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche z adresem Szczecin ul. Arkońska 4 w 2020 r.  56 876.00 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bydgoszcz ul. Floriana 12 otrzymało w 2020 r. od firmy Gilead 90 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2022 r. od firmy Gilead 75 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2017 r. od firmy GSK 25 830 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2021 r. od firmy GSK 88 560 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2015 r. od firmy GSK 86 100 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2015 r. od firmy BMS 40 480 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2021 r. od firmy Janssen 15 000 zł tytułem umów sponsorskich.

 

DO 2012 był członkiem zarządu PTN AIDS, pewnie nadal jest. Podpisywał różne wytyczne dot. Leczenia AIDS, gdzie są wykorzystywane leki m.in. firmy VIIV HealthCare. Według stanu na grudzień 2023 r. 76,5% udziałów w tej firmie należy do GSK, 13,5% do Pfizera, a 10% do Shionogi. Wytyczne zalecają też m.in. dorawirynę , a producentem jest MSD.

Prof. Horban jest przewodniczącym Lekarskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy, które ma numer NIP i REGON , a nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców i nie zgłosiło raportu beneficjentów rzeczywistych. Brak raportów w eKRS.

Prof. Horban jest wiceprezesem stowarzyszenia EUROGUIDELINES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE NETWORK GROUP. Jest tu beneficjentem rzeczywistym. Brak raportów finansowych w eKRS.

Euroguidlines in Central and Eastern Europe Network Group otrzymała w 2022 r. od firmy Janssen 51 150 zł darowizn.

Euroguidlines in Central and Eastern Europe Network Group otrzymała w 2022 r. od firmy Janssen      60  000 zł darowizn.

 

Profesor Horban pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

WUM otrzymał 4000 zł sponsoringu od firmy Servier w 2021 r.

WUM otrzymał 5000 zł sponsoringu od firmy Servier w 2020 r.

WUM otrzymał 5000 zł sponsoringu/darowizn od firmy Gedeon Richter w 2022 r.

WUM otrzymał 2000 zł sponsoringu/darowizn od firmy Gedeon Richter w 2019 r.

WUM otrzymał 15 000 zł sponsoringu od firmy NovoNordisk w 2016 r.

WUM otrzymał 800 zł sponsoringu od AstraZeneca w 2017 r.

WUM otrzymał 50 000 zł sponsoringu od AstraZeneca w 2022 r.

WUM otrzymał 45000 zł darowizn od firmy NovoNordisk w 2022 r.

WUM otrzymał 50 000 zł darowizn od firmy Biogen w 2016 r.

WUM otrzymał 12 000 zł sponsoringu od firmy Biogen w 2021 r.

WUM otrzymał 77 000 zł darowizn od firmy Astellas w 2021 r.

WUM otrzymał 40 000 zł darowizn od firmy ROCHE w 2020 r.

WUM otrzymał 38 000 zł SPONSORINGU od firmy Roche w 2021 r.

WUM otrzymał 35 550 zł sponsoringu od firmy Roche w 2022 r.

WUM otrzymał 47 461,21 zł darowizn od firmy GSK w 2019 r.

WUM otrzymał 14 016 zł darowizn od firmy Chiesi w 2020 r.

WUM otrzymał 49 499 zł darowizn od firmy Chiesi w 2021 r.

WUM otrzymał 1 952 zł darowizn produktów od firmy Biofarm w 2020 r.

WUM otrzymał 10 505  zł darowizn produktów od firmy Biofarm w 2022 r.

WUM otrzymał 57 111,62 zł darowizn od GSK w 2018 r.

WUM otrzymał 47 461,21  zł darowizn od GSK w 2019 r.

WUM otrzymał od firmy Pfizer 20 414,99 zł sponsoringu w 2021 r.

WUM otrzymał od firmy Pfizer 148 741,08 zł darowizn oraz 10 250 zł sponsoringu w 2020 r.

WUM otrzymał 360 000 zł darowizn od Janssen w 2021 r.

 

Prof. Horban jest Ordynatorem Oddziału VII Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, a był tu zastępcę Dyrektora.

WSZ otrzymał od firmy TEVA w 2020 r. 9 265,50 darowizny.

WSZ otrzymał od firmy NovoNordisk w 2016 r. 10 171,37 zł darowizny.

 

 

Prof. Horban był w latach 2006-2010 Prezesem w FUNDACJA ROZWOJU NAUKI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZAKAŹNYM. Fundacja ta nie ma wpisu w rejestrze przedsiębiorców.

Fundacja w 2015 r. od GSK otrzymała 15 000 zł sponsoringu.

Fundacja w 2017 r. od GSK otrzymała 175 333,63 zł sponsoringu.

Fundacja w 2018 r. od GSK otrzymała 147 600,00  zł sponsoringu oraz 50 000 zł darowizn.

Fundacja w 2019 r. od GSK otrzymała 156 210,00 zł sponsoringu.

Fundacja w 2020 r. od GSK otrzymała 135 300,00 zł sponsoringu.

Fundacja w 2021 r. od GSK otrzymała 38 745,00 zł sponsoringu.

Fundacja w 2018 r. otrzymała od MSD 193 000 zł za wydatki dodatkowe z tytułu świadczonych usług.

Fundacja w 2019 r. otrzymała od MSD 60 000 zł za umowy sponsoringu.

 

Prof. Horban jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego XXI-tej kadencji
(29 września 2021 r.–29 września 2025 r.) NIP 5250008732

NIZP PZH otrzymał w 2019 r. od GSK 27 675,00 zł tytułem umów sponsoringu.

NIZP PZH otrzymał w 2018 r. od GSK 27 675,00 zł tytułem umów sponsoringu.

NIZP PZH otrzymał w 2022 r. od firmy AstraZeneca 6 530 zł wynagrodzenia za wykonane usługi.

NIZP PZH otrzymał w 2021 r. od firmy AstraZeneca 24 780 zł wynagrodzenia za wykonane usługi.

NIZP PZH otrzymał w 2020 r. od firmy AstraZeneca 2 520 zł wynagrodzenia za wykonane usługi.

 

Nie raportował konfliktu interesów w artykule https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15524 a powinien.

 

Profesor Miłosz Parczewski

Profesor Parczewski w deklaracji z 2020 r. w AOTM nie zgłosił żadnego konfliktu interesów, czym prawdopodobnie nie podał prawdy w pkt. 1,2,3,4,5,7.

Profesor Parczewski w deklaracji z 2021 r. w AOTM nie zgłosił żadnego konfliktu interesów, czym prawdopodobnie nie podał prawdy w pkt. 1,2,3,4,5,7.

W pracach nad zaleceniami w 2022 r. w ogóle nie złożył żadnej deklaracji o konflikcie interesów. W jaki sposób został współautorem zaleceń? Gdzie był nadzór MZ, Dyrekcji AOTM oraz Komitetu redakcyjnego pracy? To znamionuje poważne naruszenie przepisów prawa i ustaw.

Jako nowy konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych nie zgłosił w oświadczeniu jakiejkolwiek korzyści od firm farmaceutycznych. Wobec poniższych faktów wzbudza to podejrzenie złożenia nieprawdziwego oświadczenia oraz niedopełnienie obowiązków urzędnika państwowego.

Jako wieloletni zachodniopomorski konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych prawdopodobnie nigdy nie złożył oświadczenia o konflikcie interesów, bo nie ma takiego ani jednego na stronie Ministerstw Zdrowia. To powinno zgodnie z ustawą o konsultantach spowodować już dawno skreślenie go z listy konsultantów. To prawdopodobnie złamanie prawa Art.231 KK.

Należy do Rady Ekspertów utworzonej w zeszłym roku przez Naczelną Radę Lekarską.

Należy do zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji dotyczącej zagrożeń związanych z chorobami zakaźnymi, który powołała Minister zdrowia Izabela Leszczyna w 2024r.

Prof. Parczewski otrzymał od firmy GSK w 2018 r. łącznie 12 241,84 zł wynagrodzenia za usługi, w tym 11 400 zł za usługi podstawowe oraz 841,84 zł za koszty dodatkowe.                                                               Prof. Parczewski otrzymał od firmy GSK w 2019 r. łącznie 17 198,66 zł, w tym 16 200 zł wynagrodzenie za usługi oraz 998,66 zł za koszty dodatkowe.                                                                                                      Prof. Parczewski otrzymał od firmy GSK w 2020 r. łącznie 15 979,46 zł , w tym 13 000 zł wynagrodzenie za usługi oraz 2979,46 zł za opłaty rejestracyjne.                                                              Prof. Parczewski otrzymał od firmy GSK w 2021 r. 15 373,50 zł wynagrodzenia za usługi. Prof. Parczewski otrzymał od firmy GSK w 2022 r. łącznie 38 456,76 zł, w tym 5 888,64 zł za opłaty rejestracyjne oraz 32 568,12 zł wynagrodzenia za usługi od firmy GSK.

W 2021 r. jako ekspert brał udział w opracowaniu RZĄDOWEGO PROGRAM UPOLITYKI ZDROWOTNEJ p.n. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce” na lata 2022 – 2026 z modułem „Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych” na lata 2022-2024. W dokumencie wielokrotnie wspomina się o COVID-19 file:///C:/Users/Admin/Downloads/PPZ_Leczenie_antyretrowirusowe_os%C3%B3b_%C5%BCyj%C4%85cych_z_wirusem_HIV_w_Polsce_na_lata_2022_%E2%80%93_2026_z_modu%C5%82em_Leczenie_DAA_pacjent%C3%B3w_z_HCV_osadzonych_w_zak%C5%82adach_penitencjarnych_na_lata_2022_%E2%80%93_2024_(aktualizacja_8022022)%20(2).pdf

Bierze udział w badaniu EUROSIDA, https://chip-dk.translate.goog/Research/Studies/EuroSIDA?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc Artykuł i prace nad tym pt. „Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu delta wśród osób żyjących z HIV w Europie” jest sponsorowane przez nieograniczone dotacje od ViiV Healthcare LLC, GlaxoSmithKline R&D Limited, Janssen Scientific Affairs, Janssen R&D, Bristol-Myers Squibb Company, Merck Sharp and Dohme (MSD), Gilead Sciences. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/liv.15519

W 2015 jest wymieniony wśród autorów pracy należąc do grupy badaczy Eurosida. Badanie było sponsorowane przez Bristol-Myers Squibb, Janssen R&D, Merck and Co. Inc., Pfizer Inc. i GlaxoSmithKline LLC. https://academic.oup.com/jac/article/70/3/930/2911038 .

Brał udział w tym samym badaniu co Prof. Horban nr 6 z jego oświadczenia z 2019 r.  z firmy Janssen Week 96 results of a phase 3 trial of darunavir/cobicistat/e… : AIDS (lww.com)

Prof. Parczewski deklarował otrzymanie honorariów za wykłady od firm Gliead, MSD, Roche w publikacji https://www.mp.pl/paim/issue/article/16140/ .

Prof. Miłosz Parczewski miał od 22.09.2003 r. do czasu zamknięcia spółki w dniu 25.08.2021 r. 10% udziałów o wartości 6 000 zł w spółce Polmatrix Sp. z o.o. , w której prezesem był od 22.09.2003 r. do 02.07.2019 r. Stanisław Parczewski, prawdopodobnie jego ojciec. KRS 0000173879. Spółka Polmatrix prowadziła działalność m.in. w zakresie 73, 10, F, PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI 4 1 6 80, 42, B, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 1 6 33, 10, A, PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 6 1 6 33, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO. Jedynym złożonym w KRS raportem finansowym jest bilans za rok 2018. Spółkę Polmetrix wykreślono z rejestru działalności z dniem 25.08.2021 r. KRS 0000173879.

 

Prof. Parczewski otrzymywał honoraria albo wynagrodzenie za konsultacje od firm Gilead Sciences; Abbvie; MSD; Janssen-Cilag; Roche; ViiV/GSK. Medscape Registration

 

Prof. Parczewski jest Prezesem w Polskim Towarzystwie Naukowym AIDS, NIP 5262460656, które

W 2020 r, otrzymało od firmy Janssen 95 000 zł za umowy sponsoringuW

W roku 2021 r. otrzymało od firmy Janssen 150 000 zł za umowy sponsoringu.

w 2022 r. otrzymało od firmy Janssen 135 000 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2022 PTN AIDS od MSD otrzymało 186 500 zł na umowy sponsoringu.

W 2021 PTN AIDS od MSD otrzymało 120 000 zł na umowy sponsoringu.

W 2022 r. od firmy Gilead PTN AIDS otrzymało 345 113,40 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2020 r. od firmy Gilead PTN AIDS otrzymało 143 910 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2015 r. od firmy GSK PTN AIDS otrzymało 147 600,00 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2020 r. od firmy GSK PTN AIDS otrzymało 135 300 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2021 r. PTN AIDS od firmy GSK otrzymało 246 000 zł tytułem umów sponsorskich.

W 2022 r. PTN AIDS od firmy GSK otrzymało 291 141,00 zł tytułem umów sponsorskich.

Prof. Parczewski jest na liście beneficjentów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych PTN AIDS.

 

Podpisywał różne wytyczne towarzystwa dot. Leczenia AIDS, gdzie są wykorzystywane leki np. Lamiwudynam, m.in. firmy VIIV HealthCare. Według stanu na grudzień 2023 r. 76,5% udziałów w tej firmie należy do GSK, 13,5% do Pfizera, a 10% do Shionogi. Wytyczne zalecają też m.in. dorawirynę , a producentem jest MSD.

 

Prof. Parczewski jest członkiem komisji rewizyjnej STOWARZYSZENIE POMOCY LUDZIOM ZE SCHORZENIAMI WĄTROBY – PROMOCJA ZDROWIA I OCHRONA WĄTROBY. Nie podano listy beneficjentów rzeczywistych stowarzyszenia. Brak raportów w KRS.

 

Brał udział w pracy naukowej gdzie sponsorem pracy było Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Epidemiologów, a publikację sponsorowała firma Roche. Autorzy badania nie podawali konfliktu interesów. Tocilizumab for patients with severe COVID-19: a retrospective, multi-center study: Expert Review of Anti-infective Therapy: Vol 19, No 1 (tandfonline.com)   01 2021

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche w 2021 r.  łącznie 186 064 zł , w tym 86 064 zł tytułem umów sponsoringu oraz 100 000 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche z adresem Szczecin ul. Arkońska 4 , miejscu pracy Prof. Parczewskiego i siedzibie regionalnego oddziału Towarzystwa , w 2020 r.  56 876.00 zł tytułem darowizny.

 

Prof. Parczewski pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie NIP 8512537954

WSZ otrzymał w 2016 r. od firmy NovoNordisk 19 821,69 zł darowizn.

WSZ otrzymał w 2017 r. od firmy AstraZeneca 6 075 zł wynagrodzenie za usługi.

WSZ otrzymał w 2020 r. od firmy Angelini 2429,50 zł darowizn.

WSZ otrzymał w 2019 r. od firmy Biofarm 610 zł darowizn produktowych.

WSZ otrzymał w 2022 r. od firmy Biofarm 228 zł darowizn produktowych.

WSZ otrzymał w 2020 r. od firmy Roche 2150 zł darowizny oraz 3300 zł wynagrodzenie za usługi.

WSZ otrzymał w 2020 r. od firmy Chiesi 5612 zł darowizn.

WSZ otrzymał w 2020 r. od firmy Pfizer 6 143 zł darowizn.

 

Prof. Parczewski jako Ordynator Kliniki Chorob Zakaźnych pracuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

PUM w 2018 r. od firmy MSD otrzymał 26 000 zł za wynagrodzenie za usługi za dodatkowe koszty.

PUM w 2019 r. od firmy AstraZeneca otrzymał 10 000 zł za usługi sponsoringu.

PUM w 2020 r. od firmy Roche otrzymał 1965 zł darowizny oraz 100 zł wynagrodzenia za usługi.

PUM w 2022 r. od firmy NovoNordisk otrzymał 3500 zł sponsoringu.

PUM w 2016 r. od firmy NovoNordisk otrzymał 45 421,76 zł darowizn oraz 5236 zł za koszty podróży i zakwaterowania.

PUM w 2020 r. od firmy Servier otrzymał 203 624, 28 zł darowizn.

PUM w 2021 r. od firmy Servier otrzymał 79 187,22 zł darowizn.

PUM w 2022 r. od firmy Servier otrzymał 158 374,44 zł darowizn.

PUM w 2022 r. od firmy Angelini otrzymał 7406,80 zł darowizn.

PUM w 2020 r. od firmy Angelini otrzymał 14 352 zł darowizn.

PUM w 2019 r. od firmy Angelini otrzymał 405 947,71 zł darowizn.

PUM w 2019 r. od firmy GSK otrzymał 3690 zł za umowy sponsorskie.

PUM w 2017 r. otrzymał od firmy Lek-Am 1600 zł darowizn.

PUM w 2020 r. otrzymał od firmy Chiesi 8800 zł darowizn.

PUM w 2022 r. otrzymał od firmy Biofarm 4497 zł darowizn.

PUM w 2021 r. otrzymał od firmy Sanofi 33 946 zł wynagrodzenia za usługi.

PUM w 2022 r. otrzymał od firmy Pfizer 185 474,99 zł darowizn i grantów oraz 43 050 zł za umowy sponsoringu.

PUM w 2021 r. otrzymał od firmy Pfizer 39 100,65 zł darowizn i grantów.

PUM  w 2020 r. otrzymał od firmy Pfizer 181 178,09 zł darowizn i grantów.

PUM w 2022 r. otrzymał od Janssen 33 200 zł wynagrodzenie za usługi.

PUM w 2021 r. otrzymał od Janssen 25 200 zł wynagrodzenia za usługi.

PUM w 2020 r. otrzymał od Janssen 32 660 zł wynagrodzenia za usługi.

 

 

Prof. Rafał Krenke

W oświadczeniu dot. Aktualizacji w AOTM Prof. Krenke podał tylko konflikt w p.10 dotyczącym potencjalnych konfliktów ze strony członków rodziny. Wobec poniższych faktów stanowi to podstawę do podejrzenia sfałszowania oświadczenia w 2020 r. w pkt. 1,2,3,4 i 7.

W oświadczeniu dot. Aktualizacji w AOTM Prof. Krenke podał tylko konflikt w p.10 dotyczącym potencjalnych konfliktów ze strony członków rodziny. Wobec poniższych faktów stanowi to podstawę do podejrzenia sfałszowania oświadczenia w 2021 r. w pkt. 1,2,3,4 i 7.

W oświadczeniu mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego ds. chorób płuc z dnia 28.12.2015 r. Prof. Krenke oświadczył, że wykonywał zajęcia zarobkowe na podstawie umowy o pracę lub cywilno-prawnej m.in. z G-Pharma, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Chiesi, Oregon Pharma, Polpharma, oraz, że wykonywał zadania opiniotwórcze i doradcze dla Chiesi oraz Novartis.

W oświadczeniu konsultanta z dnia 12.02.2017 r. podał, że wykonuje prace zarobkowe dla : Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Chiesi, Oregon Pharma, Polpharma, Novartis, Adamed, OIL w Warszawie oraz, że wykonywał zadania opiniodawcze i doradcze dla podmiotów : Chiesi Poland Sp. z 0.0., Novartis Poland Sp. z o.o.

W oświadczeniu konsultanta z dnia 12.07.2017 r. dodatkowo pojawia się informacja o tym, że wykonywał usługi także dla Novartis , Adamed, oraz, że wykonywał zadania opiniotwórcze i doradcze dla Chiesi oraz Novartis.

W innym oświadczeniu konsultanta z dnia 12.07.2017 r. Prof. Krenke podał wynagrodzenie od firmy Polpharma oraz Boehringer Ingelheim.

W oświadczeniu konsultanta z dnia 19.03.2023 r. pojawia się informacja o otrzymanych od firm: AstraZeneca,.  MSD, Polpharma, Chiesi, Boehringer Ingelheim w postaci dofinansowania udziału w konferencjach naukowych o tematyce chorób płuc.

W oświadczeniu konsultanta z dnia 20.03.2023 r. Prof. Krenke oświadczył, że wykonywał zajęcia zarobkowe na podstawie umowy o pracę lub cywilno-prawnej m.in. z G-Pharma, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Chiesi, Polpharma, MSD, Gilead, Roche, Novartis oraz, że wykonywał zadania opiniotwórcze i doradcze dla Chiesi oraz Novartis, Angelini Pharma, Medtronic Poland, MSD, Pfizer oraz, że prowadził badania naukowe dla firmy OncoArendi, w których udziały mają państwo Szumowscy.

W notce konflikt interesów do pacy naukowej Prof. Krenke wspomniał o tym, że firma Chiesi i  AstraZeneca opłaciły za niego  fee oraz koszty transportu na następujące kongresy:  ERS International Congresses (2018 w Paryżu oraz 2019 w Madrycie) a także  ATS Conferences (2018 w San Diego w USA oraz w Dallas w USA 2019).

Prof. Krenke uzyskał niezależny grant badawczy przyznany przez Pfizer Inc. https://molecure.com/people/rafal-krenke-copy/

Prof. Krenke to Dziekan Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

WUM otrzymał 4000 zł sponsoringu od firmy Servier w 2021 r.

WUM otrzymał 5000 zł sponsoringu od firmy Servier w 2020 r.

WUM otrzymał 5000 zł sponsoringu/darowizn od firmy Gedeon Richter w 2022 r.

WUM otrzymał 2000 zł sponsoringu/darowizn od firmy Gedeon Richter w 2019 r.

WUM otrzymał 15 000 zł sponsoringu od firmy NovoNordisk w 2016 r.

WUM otrzymał 800 zł sponsoringu od AstraZeneca w 2017 r.

WUM otrzymał 50 000 zł sponsoringu od AstraZeneca w 2022 r.

WUM otrzymał 45000 zł darowizn od firmy NovoNordisk w 2022 r.

WUM otrzymał 50 000 zł darowizn od firmy Biogen w 2016 r.

WUM otrzymał 12 000 zł sponsoringu od firmy Biogen w 2021 r.

WUM otrzymał 127 000 zł darowizn od firmy Astellas w 2021 r.

WUM otrzymał 40 000 zł darowizn od firmy ROCHE w 2020 r.

WUM otrzymał 38 000 zł SPONSORINGU od firmy Roche w 2021 r.

WUM otrzymał 35 550 zł sponsoringu od firmy Roche w 2022 r.

WUM otrzymał 47 461,21 zł darowizn od firmy GSK w 2019 r.

WUM otrzymał 14 016 zł darowizn od firmy Chiesi w 2020 r.

WUM otrzymał 49 499 zł darowizn od firmy Chiesi w 2021 r.

WUM otrzymał 1 952 zł darowizn produktów od firmy Biofarm w 2020 r.

WUM otrzymał 10 505  zł darowizn produktów od firmy Biofarm w 2022 r.

WUM otrzymał 57 111,62 zł darowizn od GSK w 2018 r.

WUM otrzymał 47 461,21  zł darowizn od GSK w 2019 r.

WUM otrzymał 31 150 zł sponsoringu od Pfizer w 2022 r.

WUM otrzymał 20 414,99 zł sponsoringu od Pfizer w 2021 r.

WUM otrzymał 148 741,08 zł darowizn oraz 10 250 zł sponsoringu od Pfizer w 2020 r.

 

Należy do Fundacji Oddech Bez Granic. Jest tu na liście beneficjentów rzeczywistych. Brak raportów w KRS.

Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zdrowe Płuca KRS: 0000052789 które nie  jest wpisane do rejestru przedsiębiorców. Prof. Krenke jest wśród beneficjentów rzeczywistych Stowarzyszenia. Nadzór sprawuje STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH. Brak rozliczeń w eKRS. Nie ma rozliczeń w systemie https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

Stowarzyszenie Zdrowe Płuca organizowało m.in. w dniach 22-24 09 2023 w Jachrance Konferencję pt. „O chorobach płuc praktycznie”. Prof. Krenke miał tu wykład m.in. na sesji sponsorowanej przez firmę Pfizer. https://pdf.event.altasoft.pl/zp2023_sale/pdf-detailed

Stowarzyszenie Zdrowe Płuca

Otrzymało od firmy GSK w 2017 r. 55 350 zł tytułem umów sponsorskich.

SZP od firmy Roche w 2022 r. otrzymało 9 500 zł darowizny.

 

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

PTChP w 2022 r wykazało 1 111 424,86 zł przychodu i wydało 905 579,27 zł.

PTChP w 2021 r . od firmy Roche otrzymało 55 252 zł za umowy sponsoringu.

PTChP od firmy Roche w 2020 r. otrzymało 4000 zł za usługi.

W 2021 r. PTChP od firmy Novartis za umowy sponsoringu otrzymał 7 000 zł .

W 2020 r. od firmy Novartis PTChP za umowy sponsoringu otrzymał 19 000 zł.

W 2022 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 121 770,00 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2021 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 120 540,00 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2020 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 30 750 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2019 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 18 450,00 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2018 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 234 930,00 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2017 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 30 725,40 zł darowizny oraz 6 150,00 zł za umowy sponsoringu.

W 2022 r. PTCHP otrzymało od firmy Pfizer 36 900,00 zł za umowy sponsoringu.

W 2021 r. PTCHP otrzymało od firmy Pfizer 45 450,00 zł za umowy sponsoringu.

W 2015 r PTCHP otrzymało 3000 zł od firmy BMS za umowy sponsoringu.

W  2015 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 15 000 zł za umowy sponsoringu.

W  2016 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 35 000 zł za umowy sponsoringu oraz za usługi 66 500 zł.

W  2017 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 10 000 zł za umowy sponsoringu.

W 2019 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 4000 zł za umowy sponsoringu oraz 105 691, 06 zł za usługi.

W 2022 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 184 600 zł za umowy sponsoringu.

W 2021 r. PTChP (zarząd) otrzymało od firmy MSD 88 000 zł za wydatki dodatkowe za usługi.

W 2022 r. PTChP od firmy TEVA otrzymało 208 110 zł wynagrodzenie za usługi.

PTChP od firmy Chiesi otrzymało w 2020 r. 13 837,50 zł za wykonane usługi oraz 130 380 zł za umowy sponsoringu.

PTChP od firmy Chiesi otrzymało w 2021 r. 278 226 zł za umowy sponsoringu oraz 20 000 zł tytułem darowizny.

PTChP od firmy Chiesi otrzymało w 2022 r. 261 990 zł za umowy sponsoringu.

W 2020 r. PTChP od firmy Novartis otrzymało 19 000 zł wynagrodzenie za umowy sponsoringu.

W 2021 r. PTChP od firmy Novartis otrzymało 7 000 zł wynagrodzenie za umowy sponsoringu.

 

Prof. Krenke należy do Towarzystwa Internistów Polskich.

W 2022 r TIP otrzymało od firmy Pfizer 64 759,50 zł za umowy sponsoringu

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Pfizer 61 500 zł za umowy sponsoringu

W 2020 r. TIP otrzymało od firmy Pfizer 33 978,75 zł za umowy sponsoringu

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Chiesi 98 400 zł za umowy sponsoringu.

W 2020 r. TIP otrzymało od firmy Chiesi 98 400 zł za umowy sponsoringu.

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Merck 68 880 zł za usługi.

W 2019 r. TIP otrzymało od firmy GSK 12 690 zł sponsoringu.

 

W wytycznych dot. COVID-19 PTChP podało grant naukowy od firmy Lek-Am. https://www.termedia.pl/Stanowisko-Polskiego-Towarzystwa-Chorob-Pluc-PTChP-i-Polskiego-Towarzystwa-Alergologicznego-PTA-dotyczace-leczenia-powiklan-plucnych-u-chorych-po-przebytym-zakazeniu-SARS-CoV-2,123,45257,1,0.html Nikt z lekarzy, ani samo PTChP nie zgłosiło konfliktu interesów. (?)

 

 

Konferencje PTChP organizuje firma AltaSoft Sp. z o.o. oraz AltaSoft SJ

Firma AltaSoft SJ podaje za rok 2022 4,4 miliona zł przychodu.

AlfaSoft SJ od frimy GSK w 2022 r. otrzymała 7 380,00 zł za umowy sponsoringu.

AlfaSoft SJ od firmy GSK w 2021 r. otrzymała 42 435,00 zl za umowy sponsoringu.

AltaSoft SJ od firmy GSK w 2020 r. otrzymała 15 990 zł za umowy sponsoringu.

AltaSoft SJ od firmy GSK w 2019 r. otrzymała  85 854,00 za umowy sponsoringu.

AltaSoft SJ od firmy GSK w 2018 r. otrzymała  4 920 zł za umowy sponsoringu.

AlfaSoft S.C. od firmy GSK w 2017 r.. otrzymała 6 150,00 z za umowy sponsoringu.

 

AltaSoft SJ od firmy Leo Pharm w 2022 r otrzymało 550 zł na koszty transportu.

AltaSoft SJ od firmy IQVIA w 2022 r za umowy sponsoringu otrzymało 10 243,90 zł

AltaSoft SJ od firmy Angelini w 2019 otrzymała 3075 zł za umowy sponsoringu.

AltaSoft S.C. otrzymała od AstraZeneca w 2017 r 13 000 zł wynagrodzenia za usługi.

AltaSoft Sp. z o.o. w 2022 r. osiągnęła 560 tys. zł przychodu.

AlfaSoft Sp. z o.o w roku 2020 od firmy Angelini otrzymała 4 920 zł za umowy sponsoringu.

AltaSoft SJ od firmy Janssen w 2022 otrzymała 14 000 zł za umowy sponsoringu.

 

 

Prof. Piotr Kuna

W deklaracji AOTM z 2020 r. wykazał konflikt interesów jedynie w pkt.9. Brak informacji w pkt. 1,2,3,4,7,8 wskazuje na potencjalne sfałszowanie oświadczenia o braku konfliktów interesów.

W deklaracji AOTM z 2021 r. wykazał konflikt interesów jedynie w pkt.9. Brak informacji w pkt. 1,2,3,4,7,8 wskazuje na potencjalne sfałszowanie oświadczenia o braku konfliktów interesów.

Prof. Kuna otrzymał od firmy GSK w 2020 r. 8 546,04 zł wynagrodzenia za usługi.                                  Prof. Kuna otrzymał w 2021 r. of firmy GSK 28 848,20 zł tytułem wynagrodzenia za usługi.                 Prof. Kuna otrzymał w 2022 r. łącznie 31 251,40 zł za usługi od firmy GSK, w tym 30 255.10 wynagrodzenie za usługi podstawowe i 996,30 za wydatki dodatkowe.

Prof. Kuna otrzymał w roku 2020 od firmy Novartis 38 000 zł wynagrodzenie za usługi.                       Prof. Kuna otrzymał od firmy Novartis w roku 2021 łącznie 43 910,20 zł wynagrodzenie za usługi, w tym 43 000 zł za usługi podstawowe oraz 910,20 zł za koszty dodatkowe.

Prof. Kuna zadeklarował konflikt interesów w artykule naukowym w dniu 17.02.2023 r. w postaci korzyści finansowych za strony następujących firm:  Adamed, Berlin Chemie Menarini, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, Glenmark, Krka, Novartis, Polpharma, GSK, Sanofi. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15679

Prof. Kuna brał udział w badaniu naukowym 3 fazay sponsorowanym przez AstraZeneca i AmGen https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15679  w którym zgłosił w konflikcie interesów, że otrzymywał finansowe gratyfikacje od następujących firm Adamed, Alvogen, AstraZeneca, Berlin-Chemie, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GlaxoSmithKline, HAL Allergy, LEK-AM, Menarini Group, Mylan, Novartis, Polpharma, Sanofi, and Teva. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35364018/

Lódzki konsultant wojewódzki ds. alergologii 2001-2002

Łódzki konsultant wojewódzki ds. chorób wewnętrznych 2002

Od 2010 roku pełni społecznie funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Fundacji Polpharmy, która finansuje badania naukowe w dziedzinie medycyny i farmacji.

 

W AOTM jest raport nie podpisany o konflikcie interesów a dopuszczony przez AOTM.

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2021/013/UW/13_UW_FORM_4230.3.2021_Enerzair_PKuna.pdf

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-2013?id=965&start=150

Co ciekawe w tego typu raportach nie ma pytania o firmy farmaceutyczne.

Tu przykład składania oświadczenia, że zachodzi konflikt, ale nie ma zaznaczenia i opisu, jaki.

https://bipold.aotm.gov.pl/assets/files/zlecenia_mz/2023/065/UW/065_UW_FORM_OT.423.1.29.2023_Dupixent.pdf

inny ciekawy link z raportami za 2022 https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/zlecenia-mz-2022/983-materialy-2022?limitstart=0

 

Piotr Kuna jest od 2010 r. członkiem zarządu PTA, a w latach 2007-2010 był jego prezydentem. Jest jego beneficjentem rzeczywistym.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne w 2022 r. wykazało 3 319 663,98 zł przychodu.

PTA od firmy TEVA otrzymało w 2019 r. 103 200 zł za wykonane usługi.

PTA od firmy TEVA otrzymało w 2020 r. 58 200 zł za wykonane usługi.

PTA od firmy TEVA otrzymało w 2021 r. 146 600 zł za wykonane usługi.

PTA od firmy TEVA otrzymało w 2019 r. 86 300 zł za wykonane usługi.

PTA od firmy GSK otrzymało w 2015 r. 239 085,09  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy GSK otrzymało w 2017 r. 76 478,95 zł tytułem umów sponsoringu oraz 8 987,31 zł tytułem darowizn.

PTA od firmy GSK otrzymało w 2018 r. 158 178  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy GSK otrzymało w 2019 r. 68 511,00  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy GSK otrzymało w 2020 r. 263 220,00  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy GSK otrzymało w 2021 r. 203 688,00  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy GSK otrzymało w 2022 r. 342 400 zł za umowy sponsoringu.

PTA od firmy AstraZeneca otrzymało w 2015 r. 232 867 zł tytułem sponsoringu.

PTA od firmy AstraZeneca otrzymało w 2016 r. 153 470 zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy AstraZeneca otrzymało w 2017 r. 88 900  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy AstraZeneca otrzymało w 2019 r. 131 980 zł tytułem sponsoringu.

PTA od firmy AstraZeneca otrzymało w 2020 r. 219 721,37 zł tytułem sponsoringu oraz 32 000 zł wynagrodzenia za usługi. Razem 251 721,37 zł.

PTA od firmy AstraZeneca otrzymało w 2021 r. 272 600 zł tytułem sponsoringu oraz 36 000 zł wynagrodzenia za usługi. Razem 398 600 zł.

PTA od firmy AstraZeneca otrzymało w 2022 r. 342 400 zł tytułem sponsoringu oraz 250 000 zł wynagrodzenia za wykonane usługi. Razem 592 400 zł

PTA od firmy LEO Pharma otrzymało w 2021 r. 45 000  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy Chiesi otrzymało w 2020 r. 61 500 zł za wykonane usługi oraz 61 500 zł za umowy sponsoringu.

PTA od firmy Chiesi otrzymało w 2021 r. 135 300  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy Chiesi otrzymało w 2022 r. 99 790,00  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy Novartis otrzymało w 2020 r. 48 000,00  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy Novartis otrzymało w 2021 r. 99 000,00  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy Novartis otrzymało w 2021 r. 134 074,00  zł tytułem umów sponsoringu.

PTA od firmy Adamed otrzymało 88,344.00 zł ( firma nie podaje dat ) za honoraria za usługi i konsultacje.

PTA od firmy Mylan otrzymało w 2022 r. 76 998,00 zł wynagrodzenie za usługi / konsultacje.

PTA od firmy TEVA otrzymało w 2021 r. 146 600,00 zł wynagrodzenie za usługi / konsultacje.

 

 

Piotr Kuna jest członkiem OIL w Łodzi

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

W 2021 r. otrzymała od Novartis 3000 zł usługi

W 2017 r. otrzymała od AstraZeneca 450 zł za usługi.

 

Prof. Kuna jest Kierownikiem w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM w Łodzi oraz Kierownikiem II Katedry Chorób Wewnętrznych – II Katedry Chorób Wewnętrznych. W latach 2002-2019 pełnił obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Łodzi.

UM otrzymał w 2021 r. od Bayer 3960 zł darowizn oraz 13 500 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Bayer 19 677,06 zł darowizn oraz 5 800 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2022 r. od Chiesi 1 226,45 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Chiesi 407,90 zł darowizn.

UM otrzymał w 2016 r. od NovoNordisk 87 615,90 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Tekada 84 517,08 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od AmGen 60 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2019 r. od TEVA 24 500 zł wynagrodzenie za wykonane usługi.

UM otrzymał w 2020 r. od Lundbeck 2 079 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Angelini 49 800 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2022 r. od Servier 9 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Servier 27 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2021 r. od Servier 28 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Merck 20 910 zł na opłaty rejestracyjne.

UM otrzymał w 2018 r. od Biofarm 6 303  zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Biofarm 3 502  zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Biofarm 2 221  zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od AstraZeneca 10 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Roche 49 220  zł darowizn oraz 8 438 zł wynagrodzenie za usługi.

UM otrzymał w 2020 r. od Ipsen 6 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Biofarm 4 435  zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Novartis 8 000 zł sponsoringu oraz 2 925 zł  wynagrodzenie za usługi.

UM otrzymał w 2021 r. od Roche 704 zł wynagrodzenie za wykonane usługi.

UM otrzymał w 2022 r. od NovoNordisk 20 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2018 r. od Pierre Fabre 7 560 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Pfizer 20 295 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Pfizer 23 800,82 zł darowizn oraz 4 305 zł sponsoringu.

 

Przy UM w Łodzi działa Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Fumed.

Fumed otrzymał od Bayer w 2022 r. 30 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Bayer w 2021 r. 20 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Bayer w 2020 r. 19 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Sanofi w 2021 r.  25 830 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Gedeon Richter w 2022 r.  5 000 zł darowizn lub sponsoringu.

Fumed otrzymał od AstraZeneca w 2021 r. 14 065,06 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od AstraZeneca w 2020 r. 8 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od AstraZeneca w 2019 r. 3 600 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od KRKA w 2017 r. 9 600 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od KRKA w 2018 r. 12 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Amgen w 2022 r, 16 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Novartis w 2022 r. 33 2euro

Fumed otrzymał od Novartis w 2021 r. 23 000 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Novartis w 2020 r.  10 700 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Pfizer w 2021 r. 21 525 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Pfizer w 2020 r. 12 300 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Janssen w 2022 r. 3 700 zł sponsoringu.

Fumed otrzymał od Janssen w 2021 r. 9 800 zł sponsoringu.

 

 

Członek Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, aktualnie jest to PTCHP

PTChP w 2022 r wykazało 1 111 424,86 zł przychodu i wydało 905 579,27 zł.

PTChP w 2021 r . od firmy Roche otrzymało 55 252 zł za umowy sponsoringu.

PTChP od firmy Roche w 2020 r. otrzymało 4000 zł za usługi.

W 2021 r. PTChP od firmy Novartis za umowy sponsoringu otrzymał 7 000 zł .

W 2020 r. od firmy Novartis PTChP za umowy sponsoringu otrzymał 19 000 zł.

W 2022 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 121 770,00 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2021 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 120 540,00 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2020 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 30 750 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2019 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 18 450,00 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2018 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 234 930,00 zł tytułem umów sponsoringu.

W 2017 r. od firmy GSK PTChP otrzymało 30 725,40 zł darowizny oraz 6 150,00 zł za umowy sponsoringu.

W 2022 r. PTCHP otrzymało od firmy Pfizer 36 900,00 zł za umowy sponsoringu.

W 2021 r. PTCHP otrzymało od firmy Pfizer 45 450,00 zł za umowy sponsoringu.

W 2015 r PTCHP otrzymało 3000 zł od firmy BMS za umowy sponsoringu.

W  2015 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 15 000 zł za umowy sponsoringu.

W  2016 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 35 000 zł za umowy sponsoringu oraz za usługi 66 500 zł.

W  2017 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 10 000 zł za umowy sponsoringu.

W 2019 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 4000 zł za umowy sponsoringu oraz 105 691, 06 zł za usługi.

W 2022 r. PTChP otrzymało od firmy AstraZeneca 184 600 zł za umowy sponsoringu.

W 2021 r. PTChP (zarząd) otrzymało od firmy MSD 88 000 zł za wydatki dodatkowe za usługi.

W 2022 r. PTChP od firmy TEVA otrzymało 208 110 zł wynagrodzenie za usługi.

PTChP od firmy Chiesi otrzymało w 2020 r. 13 837,50 zł za wykonane usługi oraz 130 380 zł za umowy sponsoringu.

PTChP od firmy Chiesi otrzymało w 2021 r. 278 226 zł za umowy sponsoringu oraz 20 000 zł tytułem darowizny.

PTChP od firmy Chiesi otrzymało w 2022 r. 261 990 zł za umowy sponsoringu.

W 2020 r. PTChP od firmy Novartis otrzymało 19 000 zł wynagrodzenie za umowy sponsoringu.

W 2021 r. PTChP od firmy Novartis otrzymało 7 000 zł wynagrodzenie za umowy sponsoringu.

 

 

Prof. Kuna jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich. ( wiki )

W 2022 r TIP otrzymało od firmy Pfizer 64 759,50 zł za umowy sponsoringu

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Pfizer 61 500 zł za umowy sponsoringu

W 2020 r. TIP otrzymało od firmy Pfizer 33 978,75 zł za umowy sponsoringu

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Chiesi 98 400 zł za umowy sponsoringu.

W 2020 r. TIP otrzymało od firmy Chiesi 98 400 zł za umowy sponsoringu.

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Merck 68 880 zł za usługi.

W 2019 r. TIP otrzymało od firmy GSK 12 690 zł sponsoringu.

 

Był Prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Metabolicznych w dniach od 25.10.2019 r. do 13.12.2023 r., a od 20.11.2015 r. do 25.10.2019 r. członkiem jego zarządu. Jest wpisany do jego listy beneficjentów rzeczywistych.

 

Prof. Radosław Owczuk

W deklaracji AOTM z roku 2020 w deklaracji  nie złożył oświadczenia o jakimkolwiek konflikcie interesów.

Wobec poniższych faktów należy podejrzewać sfałszowanie oświadczenia w pkt. 1,2,3,4 z roku 2020.

W deklaracji AOTM z roku 2021 w deklaracji  nie złożył oświadczenia o jakimkolwiek konflikcie interesów.

Wobec poniższych faktów należy podejrzewać sfałszowanie oświadczenia w pkt. 1,2,3,4 z roku 2021.

Prof. Owczuk otrzymał w 2020 r. 4920 zł od frimy Chiesi wynagrodzenie za usługi.

Jako konsultant krajowy ds. anestezjologii od 8.04.2017 r. d 08.04.2022 r. nie złożył nigdy oświadczenia o konflikcie interesów. Stanowi to podstawę o przypuszczenia o złamaniu ustawy oraz art.231 KK.

 

Opracował pracę naukową , wytyczne , opłaconą przez AbbVie. (99+) [Guidelines for general anaesthesia in the elderly of the Committee on Quality and Safety in Anaesthesia, Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy] | Radoslaw Owczuk – Academia.edu

 

Zalecenia dotyczące postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 23 lutego 2022 roku

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Nie ma w tych zaleceniach ani słowa o konflikcie interesów autorów.

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2022/03/REKOMENDACJE-pl-w-C19-2022-23-02-2022pl-1.pdf

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/293053,zalecenia-dotyczace-postepowania-w-zakazeniach-sars-cov-2-polskiego-towarzystwa-epidemiologow-i-lekarzy-chorob-zakaznych-z-23-lutego-2022-roku

 

W artykule naukowym informuje o konflikcie interesów w postaci wynagrodzenia za konsultacje od firmy Abbott Postrzeganie adekwatności opieki wśród europejskich i izraelskich pielęgniarek i lekarzy na oddziałach intensywnej terapii | Medycyna intensywnej terapii | JAMA | Sieć JAMA (jamanetwork.com) (28.12.2011).

Prof. Owczuk jest członkiem zarządu i prezydentem elektem Polskiego towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jest wśród beneficjentów rzeczywistych.

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PTAiIT za 2022 r. 163.948,02 poza składkami

✓ Prowizja za publikację reklam 6.496,80

✓ Stoiska wystawiennicze 155.951,22

✓ Udzielenie licencji ZG 1.500,00

Do 03 2022 był REDAKTOREM NACZELNYM CZASOPISMA „ANAESTHESIOLOGY INTENSIVE THERAPY” organu PTAiIT ( w KRS )

PTAiIT jest w rejestrze przedsiębiorców.

PTAiIT otrzymało od firmy Pfizer w 2020 r. 18 450 zł za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy Pfizer w 2022 r. 30 750 zł za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy NovoNordisk w 2019 r. 29 100 zł  za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy NovoNordisk w 2022 r. 29 100 zł  za umowy sponsoringu.

Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (od 2018 r.) oraz dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024[1], były konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (lata 2016–2022)

UM w Gdańsku otrzymał od AstraZeneca w 2022 r. 8 000 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Gdańsku otrzymał od AstraZeneca w 2021 r. 110 750 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Gdańsku otrzymał od AstraZeneca w 2020 r. 17 000 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Gdańsku otrzymał od AstraZeneca w 2017 r. 400 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Gdańsku otrzymał od Pfizer w 2022 r. 288 035,88 zł darowizn oraz 9 225 zł sponsoringu.

UM w Gdańsku otrzymał od Pfizer w 2021 r. 288 035,88 zł darowizn oraz 95 940 zł sponsoringu.

UM w Gdańsku otrzymał od Pfizer w 2020 r. 566 590,91 zł darowizn.

UM w Gdańsku otrzymał od Chiesi w 2021 r. 4 000 zł darowizn.

UM w Gdańsku otrzymał od Chiesi w 2020 r. 14 016 zł darowizn.

UM w Gdańsku otrzymał od Novartis w 2022 r. 9 125,76 zł darowizn.

UM w Gdańsku otrzymał od Novartis w 2021 r. 7 195,47 zł darowizn oraz 3 210 zł wynagrodzenia za usługi.

UM w Gdańsku otrzymał od TEVA w 2019 r. 17 000 zł wynagrodzenia za usługi.

UM w Gdańsku otrzymał od Biofarm w 2020 r. 2 727 zł darowizn.

UM w Gdańsku otrzymał od Gilead w 2021 r. 4 735,50 zł darowizn.

UM w Gdańsku otrzymał od Janssen w 2020 r. 41 880 zł wynagrodzenie za usługi.

 

 

Prof. Dariusz Maciejewski

W 2020 r. wskazał konflikt interesów w AOTM tylko w pkt.1 deklaracji w zakresie zasiadania w komitecie opracowującym wytyczne. Wobec poniższych danych można przypuszczać, że podał nieprawdę w oświadczeniu w pkt. 3,4,5.

W 2020 r. wskazał konflikt interesów w AOTM tylko w pkt.1 deklaracji w zakresie zasiadania w komitecie opracowującym wytyczne. Wobec poniższych danych można przypuszczać, że podał nieprawdę w oświadczeniu w pkt. 3,4,5.

Od dnia 23.01.2017 r do  dnia 25.01.2022 r. pełnił funkcję krajowego konsultanta ds. intensywnej terapii. W tym czasie ani razu nie złożył oświadczenia o konflikcie interesów. Stanowiłoby to złamanie ustawy oraz art. 231 KK.

Członek Zarządu, wiceprezes w Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej. Jest na liście beneficjentów rzeczywistych. Nie ma w KRS bilansów.

Prof. Maciejewski posiada udziały w spółce NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PEDIATRYCZNE CENTRUM ZABIEGOWE SPÓŁKA JAWNA – MARIA MAGDALENA GWINNER i jest wśród jej beneficjentów rzeczywistych. Placówka ma kilka oddziałów i wiele poradni.

Prof. Maciejewski jest autorem publikacji sponsorowanej przez firmę Orion Pharma Use of dexmedetomidine in the adult intensive care unit (termedia.pl)

 

Od 2003 do2013 był członkiem zarządu PTAiIT.

PTAiIT jest w rejestrze przedsiębiorców.

PTAiIT otrzymało od firmy Pfizer w 2020 r. 18 450 zł za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy Pfizer w 2022 r. 30 750 zł za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy NovoNordisk w 2019 r. 29 100 zł  za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy NovoNordisk w 2022 r. 29 100 zł  za umowy sponsoringu

 

Dariusz Maciejewski, prof. nadzw. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, jej były pracownik.

Były Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Wojewódzkim (SW) w Bielsku-Białej. https://beskidzka24.pl/szpital-wojewodzki-doszedl-do-porozumienia-z-lekarzami-oddzial-anestezjologii-wraca-do-normy/ od 2023 przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym.

SW otrzymał od firmy Takeda w 2020 r. 7375,41 zł darowizn.

SW otrzymał od firmy NovoNordisk w 2016 r. 21 065,65 zł darowizn.

SW otrzymał od firmy Bayer w 2020 r. 1443,20 zł darowizn.

SW otrzymał od firmy Roche w 2020 r. 2440 zł darowizn.

SW otrzymał od firmy Biofarm w 2018 r. 2550 zł darowizn.

SW otrzymał od firmy Biofarm w 2019 r. 1227 zł darowizn.

SW otrzymał od firmy Biofarm w 2020 r. 7261 zł darowizn.

SW otrzymał od firmy Biofarm w 2022 r. 5288 zł darowizn.

SW otrzymał od firmy Pfizer w 2020 r. 6696,30 zł darowizn.

 

Członek Beskidzkiej Izby Lekarskiej

W 2017 r 498,77 zł otrzymała za usługi od GSK.

W 2020 r od firmy Novartis 500 zł za umowy sponsoringu.

W 2017 r. od firmy AstraZeneca otrzymała 1,332.43 zł za usługi.

 

 

Profesor Krzysztof Tomasiewicz

W 2020 r. w deklaracji AOTM podał wyłącznie w pkt. 1 i 2 oświadczenie o konflikcie interesów, czyli o zasiadaniu w komitecie opracowującym i zatwierdzającym wytyczne. Wobec poniższych danych budzi to podejrzenie sfałszowania oświadczenia w pkt. 3,4, a być może i 8.

W 2021 r. w deklaracji AOTM podał wyłącznie w pkt. 1 i 2 oświadczenie o konflikcie interesów, czyli o zasiadaniu w komitecie opracowującym i zatwierdzającym wytyczne. Wobec poniższych danych budzi to podejrzenie sfałszowania oświadczenia w pkt. 3,4, a być może i 8.

W 2022 r. w deklaracji AOTM wpisał konflikt interesów w pkt. 1,2,5,7,8. Czy podał prawdę wobec poniższych faktów?

Prof. Tomasiewicz otrzymał od frimy Roche w 2021 r 5460 zł tytułem wynagrodzenia za usługi.

Prof. Tomasiewicz otrzymał od firmy Novartis w 2020 r. 11 300 zł tytułem wynagrodzenia podstawowego oraz 553,30 zł za wynagrodzenie koszty dodatkowe.

Prof. Tomasiewicz deklarował honoraria za wykłady od firm Gilead, MSD, Roche w publikacji https://www.mp.pl/paim/issue/article/16140/

Prof. Tomasiewicz w publikacji naukowej zadeklarował wynagrodzenie za konsultacje dla następujących firm: AbbVie, Alfa Wasserman, BMS, Gilead, Janssen, MSD, Roche; oraz wynagrodzenie za wykłady dla następujących firm: AbbVie, Alfa Wasserman, BMS, Gilead, Janssen, MSD, Roche.

https://www.termedia.pl/Recommendations-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2017,80,29943,1,1.html

Krzysztof Tomasiewicz zgłosił konflikt interesów w postaci konsultacji dla następujących firm: AbbVie, Alfa Wasserman, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche oraz wynagrodzenie za badania dla firm: AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, Merck, Roche podczas publikacji naukowej

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1896112619300094?via%3Dihub

A w podobnej publikacji już nie zgłosił konfliktu interesów : https://www.termedia.pl/Recommendations-of-the-Polish-Group-of-Experts-r-nfor-HCV-for-the-treatment-of-hepatitis-C-in-2023,80,50360,1,1.html !

Są tu rekomendacje dla następujących leków:

– glecaprevir producent AbbVie, patrz wyżej

– pibrentasvir (brak rejestracji w Polsce) producent AbbVie (patrz jak wyżej)

– sofosbuvir producent Gilead

– velpatasvir (brak rejestracji w Polsce) producent Gilead

– sofosbuvir/velpatasvir producent Gilead

– glecaprevir/pibrentasvir producent AbbVie

– elbasvir producent MSD ( patrz wyżej)

– ledipasvir producent Gilead

–  sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir producent Gilead

 

Krzysztof Tomasiewicz jest Wice Prezesem w Polskim Towarzystwie Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych otrzymał od firmy MSD w 2020 r. 90 000 zł za zwrot kosztów podróży i zakwaterowana na wydarzenia medyczne.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche w 2021 r.  łącznie 186 064 zł , w tym 86 064 zł tytułem umów sponsoringu oraz 100 000 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche z adresem Szczecin ul. Arkońska 4 w 2020 r.  56 876.00 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bydgoszcz ul. Floriana 12 otrzymało w 2020 r. od firmy Gilead 90 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2022 r. od firmy Gilead 75 000 zł darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2017 r. od firmy GSK 25 830 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Bialystok otrzymało w 2021 r. od firmy GSK 88 560 zł tytułem umów sponsorskich.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych  otrzymało w 2021 r. od firmy Janssen 15 000 zł tytułem umów sponsorskich.

Brał udział w pracy naukowej gdzie sponsorem pracy było Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Epidemiologów, a publikację sponsorowała firma Roche. Autorzy badania nie podawali konfliktu interesów. Tocilizumab for patients with severe COVID-19: a retrospective, multi-center study: Expert Review of Anti-infective Therapy: Vol 19, No 1 (tandfonline.com)   01 2021

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche w 2021 r.  łącznie 186 064 zł , w tym 86 064 zł tytułem umów sponsoringu oraz 100 000 zł tytułem darowizny.

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z adresem Białystok otrzymało od firmy Roche z adresem Szczecin ul. Arkońska 4 , w 2020 r.  56 876.00 zł tytułem darowizny.

Prof. Tomasiewicz był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego w dniach od 09.10.2013 r. do 02.08.2019 r.

PTH otrzymał od firmy Gilead w 2020 r. 50 000 zł darowizny

PTH z adresem Bydgoszcz otrzymało w 2021 r. 25 000 zł od firmy Roche tytułem umów sponsoringu.

Nie raportował konfliktu interesów w artykule https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15524

 

Prof. Tomasiewicz jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych – Samodzielny Publiczny szpital Kliniczny nr 1

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Pfizer 444 570,68 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Pfizer 490 533,43 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Pfizer 68 504,71 zł darowizn oraz 6 150 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy AstraZeneca 1 077,14 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2017 r. od firmy AstraZeneca 11 589,91 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2016 r. od firmy AstraZeneca 80 705 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2015 r. od firmy AstraZeneca 650 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Bayer 10 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy TEVA 3 500 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2018 r. od firmy Angelini 1968 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Chiesi 410,40 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Chiesi 9 616 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2017 r. od firmy Gedeon Richter 2 000 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2016 r. od firmy NovoNordisk 22 502,79 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Tekada 50 401,56 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Amgen 11 105 zł darowizn oraz 3 000 zł wynagordzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Astellas 40 000 zł darowizn oraz 3 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Novartis 17 327,94 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Novartis 159 878,47 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Roche 5 940 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Roche 2 440 zł darowizn oraz 110 758,82  zł wynagrodzenie za usługi .

UM w Lublinie otrzymał w 2019 r. od firmy Biofarm 1998 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Angelini 3 199,68  zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Servier  67 874,76 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Servier  7 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy NovoNordisk 16 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Merck  7 749 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Merck  2 032,62 zł darowizn oraz 6 543 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2016 r. od firmy BMS  5 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Astellas 15 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Astellas  5 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Janssen 15 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Janssen 2 200 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Janssen 30 250 zł sponsoringu.

 

Pracuje w TopMedical Sp. z o.o. w Lublinie

 

 

Profesor Piotr Szymański

W aktualizacji Zaleceń Farmakoterapii COVID-19 dla AOTM 2020 raportował o możliwym innym konflikcie interesów, czyli pkt.9. Wobec poniższych danych jest podejrzenie o sfałszowanie oświadczenia w pkt.3,4 oraz prawdopodobnie pkt.7.

W aktualizacji Zaleceń Farmakoterapii COVID-19 dla AOTM 2021 raportował o możliwym innym konflikcie interesów, czyli pkt.9. Wobec poniższych danych jest podejrzenie o sfałszowanie oświadczenia w pkt.3,4 oraz prawdopodobnie pkt.7.

W deklaracji z zalceń AOTM z 2022 r. wpisał konflikt interesów w pkt. 1,2,5,8.

W publikacji naukowej raportował o otrzymanych honorariach od Edwards Lifesciences SA i Abbot Laboratories. https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/27/2589/5849536?login=false

Prof. Szymański otrzymał wynagrodzenie za usługi w kwocie 6000 zl od firmy Novartis w 2020 r.

Prof. Szymański otrzymał wynagrodzenie za usługi w kwocie 32 000 zł za usługi od Novartis w 2021 r.

Prof. Szymański Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości.

 

Pracownik Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

CMKP otrzymało od Pfizer w 2021 r. 12 300 zł sponsoringu.

CMKP otrzymało od Pfizer w 2020 r. 4 100 zł sponsoringu.

Szpital Kliniczny CMKP w 2020 r. od Janssen otrzymał 10 000 zł sponsoringu.

 

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

Przewodniczący Komitetu ds. Regulacji ESC (Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego) w kadencji 2022-2024.

Kierownik Centrum Kardiologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Układu Sercowo-Naczyniowego CSK MSWiA w Warszawie, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA.

CSK MSWiA otrzymał od Biofarm w 2022 r. 14 085 zł darowizn.

CSK MSWiA otrzymał od Biofarm w 2020 r. 1 042 zł darowizn.

CSK MSWiA otrzymał od TEVA w 2020 r. 9 265 zł darowizn.

CSK MSWiA otrzymał od Roche w 2020 r. 1 965 zł darowizn.

CSK MSWiA otrzymał od AstraZeneca w 2017 r. 900 zł wynagrodzenia za usługi.

CSK MSWiA otrzymał od AstraZeneca w 2020 r. 400 zł wynagrodzenia za usługi.

CSK MSWiA otrzymał od AstraZeneca w 2019 r. 1 450 zł wynagrodzenia za usługi.

CSK MSWiA otrzymał od Pfizer w 2022 r. 36 900  zł sponsoringu.

CSK MSWiA otrzymał od Pfizer w 2021 r. 24 600  zł sponsoringu.

CSK MSWiA otrzymał od Pfizer w 2020 r. 20 907,83  zł darowizn.

 

Członek Zarządu PTK, jest na liście beneficjentów rzeczywistych PTK.

PTK w 2022 r osiągnęło przychód w wysokości 14 331 690,58 zł. NIP 9542139638.

PTK od firmy Servier w 2020 r. otrzymało 200 000 zł darowizny oraz 713 500 zł za umowy sponsoringu.

PTK od firmy Servier w 2022 r. otrzymało 150 000 zł darowizny oraz 657 250,00 zł tytułem umów sponsoringu.

PTK od firmy Servier w 2021 r. otrzymało 160 000 zł darowizny oraz 707 528,10 zł tytułem umów sponsoringu.

PTK w 2017 r. od firmy KRKA otrzymało 247 600 zł za usługi.

PTK w 2018 r. od firmy KRKA otrzymało 215 000 zł za usługi.

PTK w 2021 r. od firmy TEVA otrzymało 45 000 zł za usługi.

PTK w 2022 r. of firmy NovoNordisk otrzymało 271 750 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2021 r. od firmy MSD otrzymał 95 000 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2020 r. od firmy MSD otrzymał 80 000 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2019 r. od firmy MSD otrzymał 6000 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2017 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 111 500 zl za umowy sponsoringu oraz 1219,51 zł za usługi.

PTK w 2021 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 579 037,03 zł za umowy sponsoringu oraz 192 680 zł za usługi. Razem 767 980 zł.

PTK w 2022 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 575 300 zł za umowy sponsoringu oraz 192 680 zł za usługi. Razem 767 980 zł.

PTK w 2020 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 590 311,02 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2019 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 274 504,05 zł za umowy sponsoringu oraz 99 000  zł za usługi. Razem 373 504,05 zł.

PTK w 2021 r. od firmy Sanofi otrzymał 189 420 zł  za sponsoring.

PTK w 2022 r. od firmy AMGEN otrzymał 65 500 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2021 r. od firmy AMGEN otrzymał 105 800 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2022 r. od firmy Novartis otrzymał 438 650 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2021 r. od firmy Novartis otrzymał 487 700 zł za umowy sponsoringu oraz 25 000 zł darowizn.

PTK w 2020 r. od firmy Novartis otrzymał 228 500 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2022 r. otrzymał od firmy Bayer 186 215 zł za umowy sponsoringu oraz 35 955 zł za usługi.

PTK w 2021 r. otrzymał of firmy Bayer 172 055 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2020 r. otrzymał of firmy Bayer 274 500 zł za umowy sponsoringu oraz 25 000 zł darowizn.

PTK otrzymał od firmy Adamed 394 566,00 zł honoraria za usługi i konsultacje oraz 95 000 zł darowizn pieniężnych. ( Firma nie podaje dat ).

PTK otrzymał od firmy Pfizer 645 135 zł za umowy sponsoringu oraz 50 000 zł darowizn w 2022 r.

PTK otrzymał od firmy Pfizer 652 515 zł za umowy sponsoringu oraz 50 440 zł darowizn w 2021 r.

PTK otrzymał od firmy Pfizer 601 470 zł za umowy sponsoringu oraz 153 000 zł darowizn, a także       36 900 zł wynagrodzenia za wykonane usługi w 2020 r. Łącznie jest to 791 370 zł.

PTK otrzymał od firmy Janssen w 2022 r. 105 000 zł za umowy sponsoringu.

PTK otrzymał od firmy Janssen w 2021 r. 90 250 zł za umowy sponsoringu.

PTK otrzymał od firmy Janssen w 2020 r. 91 000 zł za umowy sponsoringu

 

 

Prof. Piotr Radziwon

 

W deklaracji AOTM z 2020 r. podał konflikt interesów w pkt 5 i 8. Wobec poniższych danych prawdopodobnie sfałszował oświadczenie w pkt. 3,4.

W deklaracji AOTM z 2021 r. podał konflikt interesów w pkt 5 i 8. Wobec poniższych danych prawdopodobnie sfałszował oświadczenie w pkt. 3,4.

W deklaracji AOTM z 2022 r. podał konflikt interesów w pkt. 1,2,4,5,8.


Krajowy Konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej (2007-2008; 2016-obecnie).

W oświadczeniu o konflikcie interesów konsultanta z dnia 5.12.2016 r. ujawnił honorarium za wykład dla firmy Amgen.

W oświadczeniu konsultanta o konflikcie interesów z dnia 05.06. 2017r. dodatkowo jest wynagrodzenie za wykłady dla firmy Roche.

W oświadczeniu konsultanta o konflikcie interesów z dnia 16.10 2017r. dodatkowo Prof. Radziwon ujawnił otrzymanie wynagrodzenia z tytuły umowy cywilno-prawnej za wygłoszenie wykładu dla firmy Roche.

W oświadczeniu konsultanta o konflikcie interesów z dnia 16.10 2017r. dodatkowo ujawnił fakt otrzymania wynagrodzenia za wykłady od firmy Roche.

W oświadczeniu o konflikcie interesów konsultanta z dnia 31.10.2017 r. dodatkowo ujawnił fakt posiadania akcji firmy farmaceutycznej Biomed, aktualnie Synthaverse S.A., oraz wynagrodzenie za wykład dla firmy OctaPharma.

W oświadczeniu o konflikcie interesów konsultanta z dnia 13.09.2022 r. dodatkowo ujawnił fakt wynagrodzenia za przygotowanie i wygłoszenie wykładu dla firmy Takeda Pharma.

W oświadczeniu konsultanta o konflikcie interesów z dnia 24.04. 2023r. dodatkowo ujawnił fakt otrzymania wynagrodzenia za wykłady od firmy Roche na Konferencji W Ałma- Acie w Kazachstanie.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/oswiadczenia-konsultantow-krajowych

Prof. Radziwon w licznych publikacjach naukowych o osoczu nie zgłaszał konfliktu interesów.

Prof. Radziwon jest kierownikiem publicznego ZOZ REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU, organu założonego przez MZ.

 

Należy od 2011 r.  do spółki Inter-Hem K. Mazgajska-Barczyk M. Milewski J.Piszcz J.Kłoczko P.Radziwon Spółka Jawna. KRS 0000224911, ma jej udziały. Jest jej beneficjentem rzeczywistym.

Wg KRS prowadzi działalność m.in. w zakresie: 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH, 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, 86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 15 4 – 86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA.

Inter-Hem świadczy następujące usługi:

– opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie Hospicjum Domowego dla Osób z Chorobą Nowotworową (powiat białostocki, łomżyński, bielski, hajnowski, sokólski),

– ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie

– leczenia chorób naczyń i hematologii

– leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych i chemioterapii w trybie jednodniowym,

– leczenie szpitalne w zakresie onkologii klinicznej (Oddział Hematologiczny Nowotworów Krwi)

Interhem otrzymała w 2020 r. od firmy Tekada 2 950,16 zł darowizny.

 

Prof. Radziwon ma udziały w spółce  INTERHEM FARMACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ od 2015 r. Jest jej beneficjentem rzeczywistym. Spółka prowadzi m.in. działalność w zakresie : 47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, 21, —, —, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH.

 

Prof. Radziwon ma udziały w spółce PODLASKI BANK TKANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. Prezesem spółki była jego żona Barbara Boczkowska-Radziwon. Jest jej beneficjentem rzeczywistym.

Spółka prowadziła od 23.03.2012 r. do 01.02.2019 r. działania w zakresie: 86, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI, 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH.

 

Prof. Radziwon jest profesorem w Klinice Hematologii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

UM Białystok

UM otrzymał w 2021 r. od Ipsen 3 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Bayer 3 500 zł sponsoringu oraz 4,878.05 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2021 r. od Bayer 6 000 zł sponsoringu oraz 7 700 zł wynagrodzenia za usługi

UM otrzymał w 2020 r. od Bayer 13.251,46 ł darowizn oraz 16.340,00 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2022 r. od Biofarm 10 354 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Biofarm 5 120 zł darowizn.

UM otrzymał w 2019 r. od Biofarm  951 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Sanofi 30 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Chiesi 9 616 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Gedeon Richter 2 851,00 zł darowizn produktów.

UW otrzymał w 2016 r. od NovoNordisk 33 474,10 zł darowizn.

UW otrzymał w 2022 r. od NovoNordisk 3 500 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Tekada 51 761,33 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od AmGen 30 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Roche 5 940 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2021 r. od Roche 15 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Roche 4 850 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od GSK 718 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2019 r. od GSK 1000 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2022 r. od Servier 15 000 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2021 r. od Servier 15 000 zł za sponsoring oraz 282,54 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Servier 20 000 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2017 r. od Biogen 13 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Merck 4 059 zł za wykonane usługi.

UM otrzymał w 2020 r. od Merck 3614,70 zł darowizn.

UM otrzymał w 2018 r. od Pierre Fabre 1 512 zł darowizn.

UM otrzymał w 2019 r. od AstraZeneca 12 195,12 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2017 r. od AstraZeneca 13 000 zł za sponsoring oraz 7 765 zł wynagrodzenie za usługi.

UM otrzymał w 2017 r. od KRKA 5 000 zł za udział w wydarzeniu.

UM otrzymał w 2022 r. od Pfizer 4 500 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2021 r. od Pfizer 464,40 zł darowizny oraz 13 530 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Pfizer 31 786 zł darowizn.

 

Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

FUMB otrzymała 5 830 zł za koszty dodatkowe wynagrodzenie za usługi w 2021 r. od MSD.

FUMB otrzymała 18 020 zł za sponsoring w 2019 r. od MSD.

FUMB otrzymała 1590 zł za sponsoring w 2018 r. od MSD.

 

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, brak raportów w KRS.

Zastępca przewodniczącego Oddziału Białostockiego – prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon

PTHiT w 2022 r. otrzymało od Roche 229 059,40 zł sponsoringu.

PTHiT w 2019 r. otrzymało od TEVA 40 000 zł wynagrodzenie za usługi.

PTHiF w 2022 r. otrzymało od Pfizer 241 375,20 zł sponsoringu.

PTHiT w 2021 r. otrzymało od Pfizer 17 220 zł sponsoringu.

PTHiT w 2020 r. otrzymało od Pfizer 7 380 zł sponsoringu.

PTHiT w 2022 r. otrzymało od Janssen 157 435 zł sponsoringu.

PTHiT w 2021 r. otrzymało od Janssen 84 000 zł sponsoringu.

 

 

 

Członkowie Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w kadencji 2022-2024:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon – Przewodniczący
(Krajowy Konsultant w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, dyrektor RCKiK w Białymstoku)

Do głównych kompetencji Krajowej Rady do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa należy:

 • sprawdzanie i opiniowanie medycznych zasad: pobierania krwi, oddzielania jej składników i ich wydawania;
 • monitorowanie prawodawstwa Unii Europejskiej i przygotowywanie propozycji jego zmian w zakresie zasad pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu;
 • współpracowanie z organizacjami międzynarodowymi, które prowadzą działalność w zakresie pobierania krwi ludzkiej, oddzielania jej składników, przechowywania i obrotu;
 • współpracowanie z organizacjami oraz stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, których celem jest rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • na wniosek ministra zdrowia opiniowanie propozycji rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzania publiczną służbą krwi.

 

RADA NAUKOWA Instytutu Hematologii i Transfuzjologii X kadencji na lata 2021-2025

Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Piotr Marek Radziwon

Celem działalności Instytutu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych, badań klinicznych i prac rozwojowych w dziedzinie hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych, przystosowywanie ich wyników do potrzeb praktyki oraz ich wdrażanie i upowszechnianie.

Instytut uczestniczy w systemie ochrony zdrowia poprzez prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej. Instytut prowadzi także prace w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także kieruje Ośrodkiem Dawców Szpiku.

Instytut prowadzi również działalność dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego. Instytut opracowuje i wydaje opinie i ekspertyzy oraz przeprowadza analizy dotyczące hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych.

Do zadań Instytutu należy również koordynowanie prac wynikających  ze Statutu Instytutu, a prowadzonych przez inne jednostki podległe Ministerstwu Zdrowia w zakresie zleconym przez Ministra Zdrowia.

IHiT otrzymał od AstraZeneca W 2022 r. 2 400 zł wynagrodzenie za usługi.

IHiT otrzymał od Roche w 2021 r. 30 000 zł sponsoringu.

IHiT otrzymał od Novartis w 2021 r.  1 500 zł sponsoringu.

IHiT otrzymał od Pfizer w 2020 r. 1 307 127,60 zł darowizn.

IHTiT aktualnie prowadzi badanie naukowe dla Novartis, Roche, Janssen, BMS, Takeda, NovoNordisk

KH_rejestr bk aktualny na stronę- 26.04.2023_V2.pdf (ihit.waw.pl)

 

Profesor Michał Myśliwiec

Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości AOTM. W deklaracji z 2020 r. nie zgłosił żadnego konfliktu interesów. Wobec poniższych danych może to być podejrzane o składanie fałszywych oświadczeń w pkt. 1,2,3,7,10.

Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości AOTM. W deklaracji z 2021 r. nie zgłosił żadnego konfliktu interesów. Wobec poniższych danych może to być podejrzane o składanie fałszywych oświadczeń w pkt. 1,2,3,7,10.

Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości AOTM. W deklaracji z 2022 r. nie zgłosił żadnego konfliktu interesów. Wobec poniższych danych może to być podejrzane o składanie fałszywych oświadczeń w pkt. 1,2,3,7,10.

 

Na pytanie oświadczenia nr. 1 „Czy był Pan zaangażowany / była Pani zaangażowana w opracowywanie którychkolwiek z rozpatrywanych wytycznych (np. jako  członek komitetu opracowującego wytyczne)? Odpowiedział nie

Brał udział w opracowaniu wytycznych związanych z COVID-19 z dnia 21.04.2020 r.

Wytyczne dotyczące postępowania na oddziałach zabiegowych szpitali niejednoimiennych podczas pandemii COVID-19 (21.04.2020)

Opracował Zespół ekspercki pod kierunkiem Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Wallnera

Zespół ekspercki pod kierunkiem Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej Prof. dr hab. n. med. Grzegorza Wallnera:
dr hab. n. med. K. Mitura prof. nadzw.1, prof. dr hab. n. med. P. Myśliwiec2, lek. W. Rogula3, dr n. med. M. Solecki4, dr n. med. J. Piotr Furtak5, lek. M. Kazanowski6, prof. dr hab. n. med. S. Kłęk7, dr hab. n. med. M. Nowakowski8, dr hab. n. med. M. Pędziwiatr prof. nadzw.8, dr hab. n. med. M. Zawadzki6, prof. dr hab. n. med. G. Wallner4, dr hab. n. med. J. Sobocki prof. nadzw.9

https://www.mp.pl/chirurgia/wytyczne-przegladowe/234357,wytyczne-dotyczace-postepowania-na-oddzialach-zabiegowych-szpitali-niejednoimiennych-podczas-pandemii-covid-19-21042020

To podstawa do podejrzenia składania fałszywego oświadczenia w deklaracji z 2020 r. pkt 1 i 2. Powinien też wskazać pkt.3 oraz 9.

 

Był członkiem grupy założycielskiej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, w latach 2004–2007 przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Od 2013 jest członkiem honorowym PTT. Brak o nim w KRS. Ale jest wpis na stronie PTT.

PTT otrzymało w 2022 r. od firmy Chiesi 175 341,46 zł za sponsoring.

PTT otrzymało od Astellas w 2021 r. 80 000 zł za sponsoring.

PTT otrzymało od Pfizer w 2021 r. 20 000 zł darowizn.

 

Przez ponad dwadzieścia lat pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii. W rejestrach oświadczeń o konflikcie interesów konsultantów wojewódzkich woj. Podlaskiego nie ma ani jednego oświadczenia od Prof. Myśliwca. To może oznaczać złamanie ustawy przez niego oraz Ministrów Zdrowia oraz art.231 KK.

 

Zalecenia dotyczące postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 23 lutego 2022 roku

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk

Nie ma w tych zaleceniach ani słowa o konflikcie interesów autorów.

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2022/03/REKOMENDACJE-pl-w-C19-2022-23-02-2022pl-1.pdf

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/293053,zalecenia-dotyczace-postepowania-w-zakazeniach-sars-cov-2-polskiego-towarzystwa-epidemiologow-i-lekarzy-chorob-zakaznych-z-23-lutego-2022-roku

 

Został zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącym działającego przy tym Komitecie Zespołu ds. Problemów Wieku Podeszłego. Wydział V Nauk Medycznych; Komitet Nauk Klinicznych.

PAN w 2022 r. od firmy IQVIA otrzymała 13 132 zł tytułem umów sponsoringu.

Firma działa na rynku usług : badania kliniczne. Dzięki swoim analizom, technologii, zasobom big data i rozległej wiedzy specjalistycznej, IQVIA tworzy inteligentne połączenia we wszystkich aspektach ochrony zdrowia. IQVIA Connected Intelligence™ w sposób szybki i zwinny dostarcza istotnych informacji, umożliwiając klientom przyspieszenie rozwoju klinicznego i komercjalizacji innowacyjnych metod terapeutycznych, które poprawiają wyniki leczenia pacjentów.

W 2014 został wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, aktualnie Profesor w Akademia Łomżyńska; Wydział Nauk o Zdrowiu

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii

UM Białystok

UM otrzymał w 2021 r. od Ipsen 3 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Bayer 3 500 zł sponsoringu oraz 4,878.05 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2021 r. od Bayer 6 000 zł sponsoringu oraz 7 700 zł wynagrodzenia za usługi

UM otrzymał w 2020 r. od Bayer 13.251,46 ł darowizn oraz 16.340,00 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2022 r. od Biofarm 10 354 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Biofarm 5 120 zł darowizn.

UM otrzymał w 2019 r. od Biofarm  951 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Sanofi 30 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Chiesi 9 616 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Gedeon Richter 2 851,00 zł darowizn produktów.

UW otrzymał w 2016 r. od NovoNordisk 33 474,10 zł darowizn.

UW otrzymał w 2022 r. od NovoNordisk 3 500 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Tekada 51 761,33 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od AmGen 30 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od Roche 5 940 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2021 r. od Roche 15 000 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Roche 4 850 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od GSK 718 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2019 r. od GSK 1000 zł wynagrodzenia za usługi.

UM otrzymał w 2022 r. od Servier 15 000 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2021 r. od Servier 15 000 zł za sponsoring oraz 282,54 zł darowizn.

UM otrzymał w 2020 r. od Servier 20 000 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2017 r. od Biogen 13 000 zł darowizn.

UM otrzymał w 2021 r. od Merck 4 059 zł za wykonane usługi.

UM otrzymał w 2020 r. od Merck 3614,70 zł darowizn.

UM otrzymał w 2018 r. od Pierre Fabre 1 512 zł darowizn.

UM otrzymał w 2019 r. od AstraZeneca 12 195,12 zł za sponsoring.

UM otrzymał w 2017 r. od AstraZeneca 13 000 zł za sponsoring oraz 7 765 zł wynagrodzenie za usługi.

UM otrzymał w 2017 r. od KRKA 5 000 zł za udział w wydarzeniu.

UM otrzymał w 2022 r. od Pfizer 4 500 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2021 r. od Pfizer 464,40 zł darowizny oraz 13 530 zł sponsoringu.

UM otrzymał w 2020 r. od Pfizer 31 786 zł darowizn.

UM otrzymał w 2022 r. od TEVA 1 500 zł wynagrodzenie za usługi.

 

Fundacja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

FUMB otrzymała 5 830 zł za koszty dodatkowe wynagrodzenie za usługi w 2021 r. od MSD.

FUMB otrzymała 18 020 zł za sponsoring w 2019 r. od MSD.

FUMB otrzymała 1590 zł za sponsoring w 2018 r. od MSD.

 

Prezes Fundacji Rozwoju Dializoterapii i Transplantologii  w Białymstoku (Organizacja pożytku publicznego) od 15.04.2004 r. do 12.07.2012 r. Brak bilansów w KRS.

Był członkiem grupy założycielskiej Polskiej Unii Transplantacyjnej.

 

Należy do Polskiego Towarzystwa Lekarskiego https://pulsmedycyny.pl/gloria-medicinae-2005-880150

 

Należy do Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=66683&_k=ytwxet 2003-2008 członek zarządu, kilka lat prezes. KRS 0000181613 NIP 9570875450 Od 2007 był Przewodniczącym Zarządu Oddziału Północno-Wschodniego PTN.

PTN otrzymało w 2022 r. od Chiesi 28 659 zł za sponsoring.

PTN otrzymało w 2022 r. od AstraZeneca 20 000 zł za sponsoring.

 

Członek, krajowy korespondent w Polska Akademia Umiejętności; Wydział V Lekarski. Stowarzyszenie.

 

Jego żona Barbara Myśliwiec jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zatrudnionym na stanowisku starszego wykładowcy oraz jest zatrudniona na 2 godz. w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Innych dochodów nie posiada.

Członek Zarządu w Polskim Towarzystwie Nefrologicznym w latach 2003-2010, były Prezes.

PTN otrzymało w 2022 r. od Chiesi 28 659 zł za sponsoring.

PTN otrzymało w 2022 r. od AstraZeneca 20 000 zł za sponsoring.

Brał udział w badaniach klinicznych.

 

Dr. Konstanty Szułdrzyński

Nie złożył w oświadczeniu w 2020 r. żadnych konfliktów interesów. Wobec poniższych danych przypuszczać należy, że sfałszował oświadczenie w pkt 3,5.

Nie złożył w oświadczeniu w 2020 r. żadnych konfliktów interesów. Wobec poniższych danych przypuszczać należy, że sfałszował oświadczenie w pkt 3,5.

 

Członek i założyciel Członkowie założy ciele – Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej (ptiti.org) Kategoria założyciele Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej .

Członek TIP. W latach 2009-2016 Skarbnik TIP. TIP nie prowadzi działalności przedsiębiorców.

W 2022 r TIP otrzymało od firmy Pfizer 64 759,50 zł za umowy sponsoringu

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Pfizer 61 500 zł za umowy sponsoringu

W 2020 r. TIP otrzymało od firmy Pfizer 33 978,75 zł za umowy sponsoringu

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Chiesi 98 400 zł za umowy sponsoringu.

W 2020 r. TIP otrzymało od firmy Chiesi 98 400 zł za umowy sponsoringu.

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Merck 68 880 zł za usługi.

W 2019 r. TIP otrzymało od firmy GSK 12 690 zł sponsoringu.

 

Był od dnia 29.12.2009 r. do 07.08. 2012 r. wice prezesem, a potem do dnia 06.12.2022 r. prezesem, a obecnie od 06.12.2022 r. jest likwidatorem i głównym beneficjentem zarejestrowanej w dniu 24.09.2002 r. Quorum Sp. z o.o., której główną działalnością była opieka zdrowotna. Spółka Quorum prowadziła NZOZ Konsilium w Krakowie udzielała dyżurów w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w 2017 r. https://www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/konkursy/wyniki-konkursow/rozstrzygniecie-konkursu-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-dyzurow-lekarskich-8 W 2017 r. spółka osiągnęła przychód roczny 4 145 193,11 zł za sprzedaż produktów ( usług ) .

Może to być konfliktem interesów, o którym nie poinformował, co może stanowić podejrzenie składania fałszywych oświadczeń.

Dr Szułdrzyński jest od 2019 r. Prezesem w TOWARZYSTWO WSPIERANIA INTENSYWNEJ TERAPI POLCRIT. Nie było raportów od 2019 r w eKRS, za 2019 raport zero przychodów i zero wydatków.

Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie m.in. 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH, jest wpisane do rejestru przedsiębiorców.

Brak ujawnienia tego konfliktu interesów w deklaracji z 2020 r. może stanowić podejrzenie składania fałszywych oświadczeń.

Dr. Szułdrzyński jest kierownikiem Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzymał w 2020 r. od firmy Chiesi 4 400 zł darowizny.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzymał w 2021 r. od firmy Chiesi 3 690 zł za umowy sponsoringu.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzymał od firmy Biofarm w 2020 r. darowiznę produktów o wartości 557 zł.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzymał od firmy Roche w 2020 r. 4630 zł darowizny oraz 308 zł wynagrodzenia za usługi.

 

Prof. Wojciech Szczeklik

W deklaracji z 2021 r. w AOTM wykazał brak jakichkolwiek konfliktów interesów. Wobec poniższych danych należy przypuszczać, że złożył fałszywe oświadczenie w pkt. 3,5.

W deklaracji z 2022 r. nie wykazał jakiegokolwiek konfliktu interesów. Należy przypuszczać, że stanowi to sfałszowanie oświadczenia w pkt. 1,2,4,5

Członek i założyciel Członkowie założyciele – Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej (ptiti.org) Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej.

Członek PTAiIT od 2014 r. Prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik – anestezjolog, internista, immunolog – Mój profil – Umów wizytę (mp.pl)

PTAiIT jest w rejestrze przedsiębiorców.

PTAiIT otrzymało od firmy Pfizer w 2020 r. 18 450 zł za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy Pfizer w 2022 r. 30 750 zł za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy NovoNordisk w 2019 r. 29 100 zł  za umowy sponsoringu.

 

Członek Zarządu TIP w latach 2016-2022, pełnił funkcję Skarbnika TIP. NIP 9551669614. Był w TIP beneficjentem rzeczywistym.

W 2022 r TIP otrzymało od firmy Pfizer 64 759,50 zł za umowy sponsoringu

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Pfizer 61 500 zł za umowy sponsoringu

W 2020 r. TIP otrzymało od firmy Pfizer 33 978,75 zł za umowy sponsoringu

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Chiesi 98 400 zł za umowy sponsoringu.

W 2020 r. TIP otrzymało od firmy Chiesi 98 400 zł za umowy sponsoringu.

W 2021 r. TIP otrzymało od firmy Merck 68 880 zł za usługi.

W 2019 r. TIP otrzymało od firmy GSK 12 690 zł sponsoringu.

 

Kierownik Ośrodka Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJCM tak.

Uniwersytet Jagielloński

Jest pracownikiem kliniki prof. Andrzeja Szczeklika oraz kierownikiem Zakładu Angiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych UJ.

UJ w 2022 r. od firmy Roche otrzymał 5 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2022 r. od firmy Chiesi otrzymal 6 150 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2021 r. od firmy GSK otrzymał 5 000 zł za umowy sponsorskie.

UJ w 2022 r. od firmy GSK otrzymał 6 150 zł za umowu sponsorskie.

Od firmy AstraZneneca w 2022 r. otrzymał 2 400 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy AstraZeneca w 2020 r. otrzymał 20 000 zł za sponsoring.

Od firmy AstraZeneca w 2017 r. otrzymał 2 804,87 zł za usługi.

Od firmy Bayer w 2022 r. otrzymał 28 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Novartis w 2022 r. otrzymał 2 032,52 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy NovoNordisk w 2022 r. otrzymał 41 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Ipsen w 2020 r. za wydatki dodatkowe z tytułu usług otrzymał 108 486,85 zł.

Od firmy BMS w 2016 r. otrzymał 30 000 zł za usługi sponsoringu.

Od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 10 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 67 874,76 zł darowizny oraz 10 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Pfizer w 2022 r. otrzymał 166 000 zł darowizn oraz 3 690 zł sponsoringu.

Od firmy Pfizer w 2020 r. otrzymał 623 352,86 zł darowizn, 3 690 zł sponsoringu, oraz 19 532,40 zł wynagrodzenia za usługi.

 

Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii Prof. Szczeklik Kierownik w 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

5WSK otrzymał w 2020 r. od Roche 300 zł wynagrodzenie za usługi.

5WSK otrzymał w 2022 r. od Roche 4320 zł sponsoringu.

Prof. Szczeklik ma udziały w spółce  VITATRACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001063496 i jest jej beneficjentem rzeczywistym.

Spółka zajmuje się m.in. 32, 50, Z, PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE, 46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH. Produkuje m.in. aplikacje medyczne.

Prof. Szczeklik jest Prezesem w STOWARZYSZENIU FORUM INTENSYWNEJ TERAPII, które organizuje szkolenia dla lekarzy we współpracy z MED SPACE s.c. Kontakt (forumintensywnejterapii.pl) Stowarzyszenie nie złożyło za rok 2022 bilansu do KRS. W 2021 r. miało 140 000 zł przychodu.

Med Space otrzymało w 2020 r. od TEVA 3 000 zł wynagrodzenie za usługi.

Med. Space otrzymało w 2022 r. od Roche 251 500,00 zł sponsoringu oraz 74,218.00 zł wynagrodzenia za usługi

Med. Space otrzymało w 2022 r. od Janssen 9 390 zł wynagrodzenie za usługi..

Prof. Szczeklik ma udziały w spółce – PADEL KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Spółka nie ma złożonych żadnych raportów bilansów w KRS. Istnieje od 23.06.2023 r. Główna działalność 93, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH. Jest tu beneficjentem rzeczywistym.

Prof. Szczeklik jest członkiem Rady Nadzorczej w FUNDACJA POLSKI INSTYTUT EVIDENCE BASED MEDICINE. Fundacja nie publikuje bilansów w KRS.

Prof. Szczeklik miał od 06.07.2015 r. do 22.03.2021 r. udziały w spółce TRIALCORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, był wtedy jej wiceprezesem oraz beneficjentem rzeczywistym. Spółka prowadzi: 86, 22, Z, PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA, 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH17 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH. Ale działa w branży IT.

 

Prof. Wojciech Szczeklik Członkiem Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej

Naczelna Izba Lekarska  .

2019 r. AstraZeneca 10 000 zł umowy za usługi

2020 r. od firmy Roche 20 000 zł tytułem darowizny

2019 r. Gedeon Richter łącznie 57 600 zł tytułem 5 świadczeń za usługi.

 

Prof. Mirosław Czuczwar

W 2020 r. zgłosił w pkt. 4 konflikt interesów w AOTM. Ale wobec poniższych danych podejrzewać można sfałszowanie wpisu w pkt.3.

W 2020 r. zgłosił w pkt. 4 konflikt interesów w AOTM. Ale wobec poniższych danych podejrzewać można sfałszowanie wpisu w pkt.3.

 

Otrzymał w 2022 r. od MSD 3 500 zł wynagrodzenie za usługi.

Otrzymał w 2021 r. od MSD 22 350 zł wynagrodzenie za usługi.

Otrzymał w 2020 r. od MSD 13 060 zł wynagrodzenie za usługi.

Otrzymał w 2019 r. od MSD 3587,19 zł zwrot za koszty zakwaterowania i podróży oraz 9030,90 zł wynagrodzenie za usługi.

Otrzymał w 2019 r. od MSD 330,30 zł zwrot za koszty zakwaterowania i podróży oraz 17 139,99 zł wynagrodzenie za usługi.

 

 

Jest REDAKTOREM NACZELNY CZASOPISMA „ANAESTHESIOLOGY INTENSIVE THERAPY” w ramach PTAiIT ( w KRS ) PTAiIT patrz Prof. Owczuk

W dniach od 01.27.2022 r. do 16.02.2022 r. był członkiem zarządu PTAiIT oraz wskazanym wrejestrze beneficjentem rzeczywistym w tej organizacji.

PTAiIT jest w rejestrze przedsiębiorców.

 

PTAiIT otrzymało od firmy Pfizer w 2020 r. 18 450 zł za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy Pfizer w 2022 r. 30 750 zł za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy NovoNordisk w 2019 r. 29 100 zł  za umowy sponsoringu.

PTAiIT otrzymało od firmy NovoNordisk w 2022 r. 29 100 zł  za umowy sponsoringu.

 

Pracuje w II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie

 1. Staszica 16 (Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1)

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Pfizer 444 570,68 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Pfizer 490 533,43 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Pfizer 68 504,71 zł darowizn oraz 6 150 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy AstraZeneca 1 077,14 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2017 r. od firmy AstraZeneca 11 589,91 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2016 r. od firmy AstraZeneca 80 705 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2015 r. od firmy AstraZeneca 650 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Bayer 10 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy TEVA 3 500 zł wynagrodzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2018 r. od firmy Angelini 1968 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Chiesi 410,40 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Chiesi 9 616 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2017 r. od firmy Gedeon Richter 2 000 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2016 r. od firmy NovoNordisk 22 502,79 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Tekada 50 401,56 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Amgen 11 105 zł darowizn oraz 3 000 zł wynagordzenie za usługi.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Astellas 40 000 zł darowizn oraz 3 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Novartis 17 327,94 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Novartis 159 878,47 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Roche 5 940 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Roche 2 440 zł darowizn oraz 110 758,82  zł wynagrodzenie za usługi .

UM w Lublinie otrzymał w 2019 r. od firmy Biofarm 1998 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Angelini 3 199,68  zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Servier  67 874,76 zł darowizn.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Servier  7 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy NovoNordisk 16 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Merck  7 749 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Merck  2 032,62 zł darowizn oraz 6 543 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2016 r. od firmy BMS  5 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Astellas 15 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Astellas  5 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2022 r. od firmy Janssen 15 000 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2021 r. od firmy Janssen 2 200 zł sponsoringu.

UM w Lublinie otrzymał w 2020 r. od firmy Janssen 30 250 zł sponsoringu.

 

 

Nie raportował konfliktu interesów w artykule https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.15524

 

Dr hab. Piotr Pierzchalski

W edycji Wersja 3.0 Data ukończenia – 28.02.2022 r. Zaleceń AOTM „Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja” nie zgłosił żadnego konfliktu interesów. Budzi to podejrzenie nie zgłoszenia prawdy, czyli sfałszowania oświadczenia w pkt. 1 i 5 tej deklaracji.

Prof. UJ (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum) – od lutego 2022 r. Katedra Fizjologii Medycznej UJ. Biolog molekularny.

UJ w 2022 r. od firmy Roche otrzymał 5 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2022 r. od firmy Chiesi otrzymal 6 150 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2021 r. od firmy GSK otrzymał 5 000 zł za umowy sponsorskie.

UJ w 2022 r. od firmy GSK otrzymał 6 150 zł za umowu sponsorskie.

UJ  od firmy AstraZeneca w 2022 r. otrzymał 2 400 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy AstraZeneca w 2020 r. otrzymał 20 000 zł za sponsoring.

Od firmy AstraZeneca w 2017 r. otrzymał 2 804,87 zł za usługi.

Od firmy Bayer w 2022 r. otrzymał 28 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Novartis w 2022 r. otrzymał 2 032,52 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy NovoNordisk w 2022 r. otrzymał 41 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Ipsen w 2020 r. za wydatki dodatkowe z tytułu usług otrzymał 108 486,85 zł.

Od firmy BMS w 2016 r. otrzymał 30 000 zł za usługi sponsoringu.

Od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 10 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 67 874,76 zł darowizny oraz 10 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Pfizer w 2022 r. otrzymał 166 000 zł darowizn oraz 3 690 zł sponsoringu.

Od firmy Pfizer w 2020 r. otrzymał 623 352,86 zł darowizn, 3 690 zł sponsoringu, oraz 19 532,40 zł wynagrodzenia za usługi

 

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć

W deklaracji AOTM z 2020 r. nie zgłosił żadnego konfliktu interesów, co jest w niezgodności z oświadczeniem z 2022 r. Prawdopodobnie sfałszował oświadczenie w pkt. 1,3,5,7 i 9 (patent na lek).

W deklaracji AOTM z 2021 r. nie zgłosił żadnego konfliktu interesów, co jest w niezgodności z oświadczeniem z 2022 r. Prawdopodobnie sfałszował oświadczenie w pkt. 1,3,5,7 i 9 (patent na lek).

Łącznie w latach 2020-2021 10 krotnie nie zgłosił żadnego konfliktu interesów w swoich deklaracjach

W deklaracji z 2022 r, w AOTM przy zaleceniach podał konflikt interesów co do pkt.6,8,9, tj. o tym, że przeprowadzał  projekt badawczy pośrednio lub bezpośrednio finansowany w całości lub częściowo przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze zdrowia, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat, że brał udział w opracowywaniu jakichkolwiek wytycznych z obszaru związanego z niniejszymi zaleceniami (np. jako członek komitetu opracowującego wytyczne) w ciągu ostatnich 2 lat, oraz że posiada patenty albo inne formy własności intelektualnej związane z odkryciem lub technologią w zakresie zdrowia lub medycyny.

Kierownik Pracowni Wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłosił posiadanie patentu na lek na COVID-19 na hamowanie SARS-CoV-2 PL pro.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35477929/

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cmdc.202300216

https://patents.google.com/patent/LU102310B1/en

https://patentimages.storage.googleapis.com/a5/ba/eb/1e9c862f12adfd/LU102310B1.pdf

https://www.cell.com/cell-chemical-biology/fulltext/S2451-9456(21)00513-4?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2451945621005134%3Fshowall%3Dtrue

Częściowo opłacone przez Gilead badanie naukowe https://www.science.org/doi/10.1126/scitranslmed.aal3653

https://www.stockwatch.pl/inwestor/kvarko-group-asi-sp-z-o-o.aspx

Kvarko ASI Sp. z o.o. – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Acatavir Sp. zo.o. Prof. Pyrć jest Prezesem od 30.11.2020 r. oraz współwłaścicielem. Jednym z innych współwłaścicieli jest KVARKO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Acatavir sp. z o. o Prof. Pyrć działów nie ma ale jest prezesem od 30 11 2020 spółka prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Wsparcie finansowe Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie badań w kierunku stworzenia produktu do leczenia i/lub zapobiegania infekcji tzw. Kociego kataru, wywołanej przez herpeswirusa kotów, w szczególności – herpeswirusa kotów typu 1 (FHV-1) i kaliciwirusa kotów (FCV).

Substancją czynną produktu ma być sulfonowana pochodna polistyrenu – sól sodowa sufonianu polistyrenu, wykorzystywana do zastosowania w terapii skojarzonej infekcji wywołanej przez kociego herpeswirusa i kaliciwirusa.

Wysokość otrzymanego wsparcia: Dofinansowanie NCBR: 513 600 zł Wkład własny: 128 400 zł Data udzielonego wsparcia: 8 października 2020 r.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcittru.uj.edu.pl%2Fcittru%2Fosiagniecia%2F-%2Fjournal_content%2F56_INSTANCE_nlceI8Xoz5fe%2F1587933%2F148632037%3Ffbclid%3DIwAR1s69PzWBW2qf09KYw8ycZ8AsMzVZtKrzOJ-SowmJNDIF0kVhHtTowaBl8&h=AT3yu3yxUqlv94Pbbnuu2Qaq7pEc4JkDRdXqMZfAS8MX5vTz-YZgya12DNIo7vIIQu3ZC1Cnz5A8u0Awm0c1tuca5qI8i1zSgr1jP-r6TIEDT0aD66USa2hI-6d9RPt-xGrmjA

http://acatavir.com/

Scholagene Sp. z o.o. Prof. Pyrć miał udziały do 07.10.2019 wśród działalności w krs m.in produkcja leków i pozostałych substancji farmakologicznych.

Preparatis Sp. z o.o. Miał akcje do 05.12.2023 jest prezesem od 10.07.2018 wśród zgłoszonej działalności w krs m.in. produkcja leków i pozostałych substancji farmakologicznych.

UJ w 2022 r. od firmy Roche otrzymał 5 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2022 r. od firmy Chiesi otrzymal 6 150 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2021 r. od firmy GSK otrzymał 5 000 zł za umowy sponsorskie.

UJ w 2022 r. od firmy GSK otrzymał 6 150 zł za umowu sponsorskie.

UJ od firmy AstraZeneca w 2022 r. otrzymał 2 400 zł za umowy sponsoringu.

UJ od firmy AstraZeneca w 2020 r. otrzymał 20 000 zł za sponsoring.

UJ od firmy AstraZeneca w 2017 r. otrzymał 2 804,87 zł za usługi.

UJ od firmy Bayer w 2022 r. otrzymał 28 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ od firmy Novartis w 2022 r. otrzymał 2 032,52 zł za umowy sponsoringu.

UJ od firmy NovoNordisk w 2022 r. otrzymał 41 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ od firmy Ipsen w 2020 r. za wydatki dodatkowe z tytułu usług otrzymał 108 486,85 zł.

UJ od firmy BMS w 2016 r. otrzymał 30 000 zł za usługi sponsoringu.

UJ od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 10 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 67 874,76 zł darowizny oraz 10 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ od firmy Pfizer w 2022 r. otrzymał 166 000 zł darowizn oraz 3 690 zł sponsoringu.

UJ od firmy Pfizer w 2020 r. otrzymał 623 352,86 zł darowizn, 3 690 zł sponsoringu, oraz 19 532,40 zł wynagrodzenia za usługi

 

 

Dr hab. n. med. Radosław Sierpiński

W deklaracji złożonej w AOTM w 2020 r nie zgłosił żadnych konfliktów interesów. Prawdopodobnie złożył fałszywe oświadczenie w pkt. 3.

W deklaracji złożonej w AOTM w 2021 r nie zgłosił żadnych konfliktów interesów. Prawdopodobnie złożył fałszywe oświadczenie w pkt. 3.

W deklaracji złożonej w AOTM w 2022 r. oświadczył konflikt interesów wyłącznie w postaci  pobierania wynagrodzenie za pełnienie ról kierowniczych (takie jak członek rady nadzorczej) w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat, czyli w pkt.2.

Prezes Agencji Badań Medycznych od 12.06.2021 r. do 28.12.2023 r.

W latach 2018–2020 był członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentującym Ministra Zdrowia oraz zespołów eksperckich przy Ministrze Zdrowia oraz Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Został Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych.

Został Przewodniczącym Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz wiceprzewodniczącym Rady Społecznej OW Mazowieckiego NFZ.

W 2016 r. pracował w Kardiosystem Sp. z.o.o., Medicalgorithmics S.A ., Warsaw , Poland. Akcje w tej spółce miał Łukasz Szumowski MZ. Spółka została wyrejestrowana w 2021 r. Akcje miała też spółka MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kaardiosystem m.in. zajmował się 52, 3, —, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH. Medicalgorithmics S.A. prowadzi m.in. 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH. W jej radzie nadzorczej jest m.in. Marcin Szumowski. Acceptance by laypersons and medical professionals of the personalized eHealth platform, eHealthMonitor – PubMed (nih.gov)

Dyrektor Narodowego Centrum Polityki Zdrowotnej i Badań nad Nierównościami w Zdrowiu w jednostce Wydział Medyczny. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2020 r. pracował w Narodowym Instytucie Kardiologii

Narodowy Instytut Kardiologii otrzymał od Pfizer w 2021 r. 9 840 zł sponsoringu.

Radosław Sierpiński został odwołany ze stanowiska prezesa Agencji Badań Medycznych. Powodem takiej decyzji, jak informuje resort zdrowia, jest m.in. krytyczny raport NIK-u ws. działalności ABM i zarządzaniu tą jednostką przez Radosława Sierpińskiego.

– Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli angażowanie się prezesa w działalność innych jednostek, w sytuacji, gdy nie wyznaczył on swoich zastępców, stwarzało ryzyko niewłaściwego zarządzania Agencją i nieprawidłowego nadzorowania realizowanych przez nią zadań. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ABM powierzono ogromne środki i wpisano ją na listę podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa – wskazywała w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. 

Radosław Sierpiński przyznał Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu 29 mln zł na badania nad niewydolnością serca. Uczelnia nadała mu potem stopień doktora habilitowanego za dorobek w dziedzinie badań kardiologicznych.

Kariera naukowa Sierpińskiego

Doktorat obronił w czerwcu 2018 r., czyli pięć lat po ukończeniu studiów. Promotorem był prof. Łukasz Szumowski. Już wtedy Sierpiński był wpływowym doradcą ministra zdrowia. Szumowski zatrudnił go na tym stanowisku sześć dni po swoim przyjściu do resortu. Wtedy minister mówił o potrzebie stworzenia Agencji Badań Medycznych. Miałaby finansować niekomercyjne badania kliniczne.

Sierpiński opisuje swoją działalność naukowo-badawczą. Zaczyna od Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca w Aninie i pracy doktorskiej. „Kontynuacją tej pracy jest zainteresowanie niewydolnością serca”. I to wszystko o niewydolności serca. Szczegółowo pisze o „cyklu wartościowych publikacji wynikających z zaangażowania w prace nad opanowaniem epidemii COVID-19”, wśród współautorów pojawia się 2,5 tys. nazwisk.

Sierpiński wymienia także swoje wystąpienia na konferencjach „o zasięgu krajowym i międzynarodowym”. Jest ich 34. Ani jedno nie dotyczy badania naukowego czy konkretnego problemu w leczeniu.

Sierpiński pisze, że prowadzi „działalność dydaktyczną” na dwóch uczelniach. „W latach 2019-2021 prowadziłem wykłady dla studentów medycyny jako adiunkt w ramach zajęć na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Jednak medycyna jest na UKSW nauczana dopiero od dwóch lat, a studenci na dwóch pierwszych latach mają zajęcia z podstaw. Szef ABM pisze jeszcze: „W latach 2019-2020 prowadziłem zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie”. Uczelnia Łazarskiego podaje, że dr Sierpiński miał na niej tylko dwa gościnne wykłady.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa w postępowaniu konkursowym na prezesa Agencji Badań Medycznych przez Radosława Sierpińskiego. Wcześniej go odwołała ze stanowiska.

Agencja Badań Medycznych sponsorowała badanie wykonane przez zespół: RADOSŁAW SIERPIŃSKI, JAROSŁAW PINKAS, MATEUSZ JANKOWSKI , GRZEGORZ JUSZCZYK , ROMAN TOPÓR-MĄDRY, ŁUKASZ SZUMOWSKI. pdf-124644-55810 (ijomeh.eu) Kto te badania sponsorował? Dynamics of the coronavirus disease 2019 outbreak in Poland: an epidemiological analysis of the first 2 months of the epidemic – Polish Archives of Internal Medicine (mp.pl) Sex differences in the frequency of gastrointestinal symptoms and olfactory or taste disorders in 1942 nonhospitalized patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Polish Archives of Internal Medicine

Członek Rady Nadzorczej PZU S.A. od 2021 r.

Członek Rady Nadzorczej ARP TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, od 26.11.2023 r., którego jedynym akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Członek Rady Nadzorczej Totalizator Sportowy Sp. z o.o. od 30.09.2019 r. do 05.01.2022 r.

Członek Rady Nadzorczej PZU Zdrowie S.A. od 11.10.2019 r. do 29.12.2020 r. Ta sieć medyczna liczy około 130 placówek własnych, w tym pracownie diagnostyki obrazowej oraz 2400 placówek partnerskich w 600 miastach w Polsce.

.Członek Rady Nadzorczej KGHM TFI S.A. od 01.04.2022 r. do 26.11.2023 r. Spółka ta była w 100% własnością KGHM Polsk Miedź S.A. do 21.08.2023 r. a potem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest jedynym właścicielem w Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. podmiocie prowadzącym działalność leczniczą. Spółka prowadzi m.in. działalność w zakresie : 24, 42, Z, PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH. KGHM Polska Miedź ma również 100 % udziałów w Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o. Spółka prowadzi 6 Uzdrowisk w Polsce.

Spółka Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało od AstraZeneca w 2017 r. 934,96 zł wynagrodzenia za usługi.

Spółka Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało od Roche w 2020 r. 2,410.00 zł darowizn.

Spółka Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało od Roche w 2021 r. 44 zł wynagrodzenie za usługi.

Spółka Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało od Biofarm w 2018 r. 2 375.00 zł darowizn.

Spółka Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało od Biofarm w 2019 r. 7 720.00 zł darowizn.

Spółka Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało od Biofarm w 2020 r. 5 759.00 zł darowizn.

Spółka Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało od Biofarm w 2022 r. 3 125.00 zł darowizn.

 

Pytanie należy stawiać o zgodność ze stanem faktycznym każdego formularza zespołu redakcyjnego tego dokumentu co do każdego punktu osobno. Jest to możliwe dopiero w zestawieniu z pełnymi drukami w zasobach AOTM. Pytania należy postawić prowadzącym prace zespołu, czy podczas omawiania poszczególnych rekomendacji dla omawianych w tutejszym raporcie 4 substancji farmakologicznych każdy z uczestników złożył prawdziwe deklaracje konfliktu interesów wobec każdego z producentów każdego leku zawierającego jedna z tych substancji czynnych. Pytania należy postawić do każdego producenta o wartość sprzedaży każdego z tych leków objętych wskazaniami tych zaleceń, szczególnie na przełomie dat przed pierwszą edycją zaleceń i po tej dacie. Mogło by to świadczyć o konkretnym efekcie tych zaleceń w wartościach pieniędzy, jakie potem polskie instytucje dodatkowo wydały na ich refundację, oraz wartość potencjalnych prywatnych korzyści , jakie osiągnęły w tych zakresach poszczególne firmy farmaceutyczne. Pozwoliło by to na ocenę potencjalnie korupcyjnego podejrzenia relacji pomiędzy autorami zaleceń oraz firmami farmaceutycznymi.

Nie ulega też wątpliwościom, że należy zmienić sposoby opisywania konfliktów interesów. Powinny być w projektach deklaracji wyraźnie zaznaczone np. jako inne potencjalne konflikty interesów członkostwa towarzystw naukowych oraz stowarzyszeń i fundacji, które pobierają dotacje od firm farmaceutycznych. Także praca w szkołach, instytutach, na uniwersytetach, które takie wsparcie finansowe od producentów leków otrzymują powinny być obligatoryjnie wpisywane do deklaracji. Należy rozważyć zmiany prawne, aby nie tylko uniwersytety medyczne, które są zobligowane do ujawniania darowizn od firm farmaceutycznych, ale i naukowe stowarzyszenia, towarzystwa i fundacje działające w obszarze służby zdrowia były zobligowane prawnie do ujawniania wpływów i darowizn od wszelkich producentów preparatów leczniczych itp. Sam fakt nie wpisania tych instytucji w punkcie pracodawców lub innych potencjalnych konfliktów interesów budzi podejrzenie podawania nieprawdy w cytowanych w raporcie oświadczeniach o konflikcie interesów. Co jest podpisane w protokołach z zebrań komitetu redakcyjnego z każdego z posiedzeń? Czy te protokoły są zgodne z prawdą? Czy do czasu zakończenia postępowań w tych sprawach członkowie zespołów redakcyjnych mogą pełnić inne funkcje doradcze w AOTM, przy Ministerstwie Zdrowia itp.?

Dlaczego nie są dostępne publiczne na stronach AOTM dokładne i każde deklaracje członków prac nad zaleceniami objętymi tym raportem? Czy jest to naruszenie prawa? Dlaczego nie są dostępne wszelkie protokoły z prac zespołów z podaniem pełnej treści oświadczeń o konflikcie interesów? Czy nie jest to naruszenie prawa?

Wobec wszystkich uczestników prac przy publikacjach zaleceń objętych tym raportem powinny być przeprowadzone szczegółowe śledztwa prokuratorskiego zainicjowanego tym zgłoszeniem i powinni być surowo ukarani. Zachodzi wręcz podejrzenie, że potencjalni sprawcy działali w tym zakresie razem i w porozumieniu ze sobą, świadomi tego co i jak robią.

Wobec tych wszystkich spraw powinno być przeprowadzone także uczciwe i pełne sprawdzenie zgodności z prawem tych czynności przez CBA oraz na poziomie instytucji AOTM oraz sprawującego nad nią kontrolę Ministerstwa Zdrowia wymagana jest rzetelna kontrola NIK.

Czy nie powinna być wprowadzona zmiana o podawaniu konfliktów interesów nie tylko z ostatnich dwóch lat, ale od początku prac zawodowych? Uważamy, że takie zmiany powinny być wprowadzone. Czy konflikt interesów wobec firm produkujących leki, o których eksperci się wypowiadają nie powinien ich w ogóle eliminować z tych prac? Uważamy, że tak, powinny być w tych zakresach zmiany legislacyjne.

W edycji Wersja 3.0 Data ukończenia – 28.02.2022 r. Zaleceń AOTM „Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja” jest poniższa instrukcja oraz zapisy:

„Konflikt interesów

Bezstronność w wypracowywaniu zaleceń i stanowisk odnośnie leków oraz innych technologii medycznych wymaga ujawniania konfliktu interesów przez wszystkich Członków Zespołu przedstawiających zalecenia i stanowiska na rzecz AOTMiT, gdy on występuje. Ujawnieniu podlega zarówno konflikt istniejący jak i potencjalny. Należy ujawnić konflikt dotyczący zarówno Członka Zespołu składającego deklarację jak i jego osób bliskich (członków rodziny i innych osób z którymi Członka zespołu wiążą istotne więzy emocjonalne bądź znaczące więzy finansowe). Istnienie konfliktu nie wyklucza osoby zgłaszającej konflikt z udziału w pracach Zespołu, ale fakt ten musi być znany wszystkim Członkom Zespołu przed omawianiem problemu i podejmowaniu decyzji przez Zespół. Osoba deklarująca istnienie konfliktu interesów po ujawnieniu Członkom Zespołu tego faktu może uczestniczyć w dyskusji. W głosowaniach jej głos traktowany jako „wstrzymujący”. Rozważenie istnienia ewentualnego konfliktu interesów jaki może mieć Członek Zespołu musi dotyczyć każdej rozpatrywanej technologii medycznej, dla której istnieje podmiot odpowiedzialny. Deklaracje winny być składane przed pierwszą dyskusją na temat konkretnej technologii medycznej. Członkowie Panelu wypowiadający się drogą mailową również są zobowiązani do deklaracji konfliktu interesów. Deklarację konfliktu interesów (DKI) składa się ustnie podczas spotkania Panelu przed dyskusją na temat konkretnej technologii medycznej do Przewodniczącego Komitetu Sterującego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu – Załącznik 4. W notatce ze spotkania wskazuje się DKI Członków Panelu oraz informację nt. przebiegu głosowania (liczba głosów „przyjmujących” zalecenie oraz liczba głosów „wstrzymujących”) Informacje nt. przebiegu głosowania (liczba głosów „przyjmujących” zalecenie oraz liczba głosów „wstrzymujących”) podlegają publikacji wraz z rekomendacjami dla poszczególnych technologii medycznych. Informacje zadeklarowane w DKI podlegają publikacji w ramach tekstu wytycznych ze wskazaniem obszaru wywołującego rzeczywisty lub potencjalny konflikt”

Załącznik 2. Konflikt interesów zgłoszony przez Ekspertów Zgłoszony rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów przedstawiono poniżej: Imię i nazwisko (numery pytań, w których deklarowano potencjalny konflikt interesów); „-” oznacza brak zadeklarowanego konfliktu interesów w ramach któregokolwiek z pytań; *brak udziału w głosowaniach Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski ( 8 ), Prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec ( – ), Prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański (1,2,5,8), Anna Kordecka (11)*, Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak (1,2,3,5,6,7,8), Prof. dr hab. n. med. Justyna Kowalska (1,3,5,6,7,8), Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska (5,8), Prof. dr hab. med. Anna Piekarska (1,2,3,6,7,8), Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ ( – ), Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (6,8,9), Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon (1,2,4,5,8), Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon (1,4,5,6,7,8,10), Prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik ( – ), Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz (1,2,5,7,8), Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban (brak złożonej DKI), Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski (brak złożonej DKI), Dr hab. n. med. Radosław Sierpiński (2) Załącznik 3. Formularz deklaracji konfliktu interesów (DKI) stanowiący załącznik do umowy

DEKLARACJA UJAWNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW NAZWISKO I IMIĘ: ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY WYTYCZNE: Poniższe pytania mają na celu umożliwienie ujawnienia wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do ich działań w zakresie do niniejszego procesu opracowywania wytycznych. Wymóg ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów dotyczy członków zespołu, podmiotów zainteresowanych oraz recenzentów. Ponieważ finansowy konflikt interesów może wpływać na transparentność procesu opracowywania wytycznych, należy nim adekwatnie zarządzać. Ujawnienie istniejącego lub potencjalnego konfliktu interesów nie wyklucza osoby z udziału w pracach nad wytycznymi, ale musi być znane wszystkim uczestnikom i osobom korzystającym z Wytycznych. Proszę odpowiedzieć na każde z poniższych pytań, zakreślając „NIE” albo „TAK”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na którekolwiek pytanie, proszę opisać charakter interesu lub związku oraz określić powiązany podmiot komercyjny.

 1. ZATRUDNIENIE Czy jest Pan zatrudniony/Pani zatrudniona przez jakikolwiek podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ……………………………………………………………….
 2. ROLE KIEROWNICZE Czy pobiera Pan/Pani wynagrodzenie za pełnienie ról kierowniczych (takie jak członek rady nadzorczej) w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
 3. DORADZTWO Czy pobiera Pan/Pani wynagrodzenie za doradztwo od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: …………………………………………………………
 4. INTERESY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI Czy posiada Pan/Pani udziały podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
 5. HONORARIA Czy otrzymuje Pan/Pani bezpośrednie honoraria, granty naukowe lub podróżne od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? Należy wykazać honoraria otrzymane od jednego podmiotu o wartości równej lub wyższej niż 3500 USD rocznie lub 7500 USD w ciągu ostatnich trzech lat. ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
 6. FINANSOWANIE BADAŃ Czy przeprowadza Pan/Pani projekt badawczy pośrednio lub bezpośrednio finansowany w całości lub częściowo przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze zdrowia, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
 7. BADANIA KLINICZNE Czy bierze Pan/Pani udział w badaniach klinicznych dotyczących jednostki chorobowej, której dotyczą niniejsze zalecenia, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
 8. UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU WYTYCZNYCH Czy brał Pan/brała Pani udział w opracowywaniu jakichkolwiek wytycznych z obszaru związanego z niniejszymi zaleceniami (np. jako członek komitetu opracowującego wytyczne) w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę podać wytyczne i opisać swoje zaangażowanie: …………………………………………………………………….
 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Czy posiada Pan/Pani patenty albo inne formy własności intelektualnej związane z odkryciem lub technologią w zakresie zdrowia lub medycyny? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
 10. INNE POWIĄZANIA Czy posiada Pan/Pani inne powiązania lub interesy albo pełnił Pan/pełniła Pani role lub aktywności, które mogą być uznane za wywierające wpływ na Pana/Pani pracę, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
 11. POTENCIALNY KONFLIKT INTERESU NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW RODZINY Czy najbliżsi członkowie Pana/Pani rodziny (małżonek, partner, wstępni i zstępni w linii prostej) pełną role lub mają powiązania wymienione powyżej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………

 

Załącznik 4. Skrócony formularz DKI Spotkanie Ekspertów Panelu Farmakoterapia w dniu ……. Tematy spotkania: ………………………. Bezstronność w wypracowywaniu zaleceń i stanowisk odnośnie leków i innych produktów medycznych wymaga ujawniania konfliktu interesów przez wszystkich Członków Zespołu przedstawiających zalecenia i stanowiska na rzecz AOTMiT, gdy on występuje. Ujawnieniu podlega zarówno konflikt istniejący jak i potencjalny. Należy ujawnić konflikt dotyczący zarówno Członka Zespołu składającego deklarację jak i jego bliskich (członków rodziny, innych osób z którymi Członka zespołu wiążą istotne więzy emocjonalne bądź znaczące więzy finansowe) Istnienie konfliktu nie wyklucza osoby zgłaszającej konflikt z udziału w pracach Zespołu, ale fakt ten musi być znany wszystkim Członkom Zespołu przed omawianiem problemu i podejmowaniu decyzji przez Zespół. Osoba deklarująca istnienie konfliktu interesów po ujawnieniu Członkom Zespołu tego faktu może uczestniczyć w dyskusji. W głosowaniach jej głos traktowany jako „wstrzymujący”. Rozważenie istnienia ewentualnego konfliktu interesów jaki może mieć Członek Zespołu musi dotyczyć każdej rozpatrywanej technologii medycznej, dla której istnieje podmiot odpowiedzialny. Deklaracje winny być składane przed pierwszą dyskusją na temat konkretnej technologii. Konflikt interesów należy zgłosić w przypadkach istnienia (w odniesienia do osoby własnej lub osoby bliskiej) w ciągu ostatnich 2 lat związku z podmiotem lub podmiotami odpowiedzialnymi za lek lub produkt medyczny polegającego na: 1. wykonywaniu na rzecz podmiotu pracy (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, cywilnoprawna), 2. pełnieniu ról kierowniczych w podmiocie (takich jak np. członek zarządu, członek rady nadzorczej), 3. pobieraniu od podmiotu wynagrodzenia z tytułu doradztwa, 4. posiadaniu udziału w podmiocie (udziały w spółce, akcje spółki itp.), 5. otrzymywaniu bezpośrednio lub pośrednio honorariów, grantów naukowych lub wsparcia finansowego w kosztach udziału w konferencjach lub podróży, 6. prowadzeniu prób klinicznych lub innych projektów badawczych bezpośrednio lub pośrednio finansowany w całości lub częściowo przez podmiot, 7. innych powiązaniach lub interesach, które mogą być uznane za wywierające wpływ na Pana/Pani stanowisko lub opinię. Podmioty, których konflikt może dotyczyć: ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Konflikt interesów należy zgłosić też jednorazowo, ustnie na posiedzeniu w przypadku zaangażowania w inny projekt opracowywania wytycznych / zaleceń / stanowiska w zakresie analogicznego obszaru diagnostyki, terapii lub innego postępowania medycznego w ciągu ostatniego roku. Imię I Nazwisko składającego deklarację ……………………………………………Deklaruję: istnienie konfliktu interesów brak konfliktu interesów …………………… …….……………………………………….. data podpis deklarującego …………………………….……..… przyjmujący publiczną deklarację ustną

 

 

 

 

Roman Topór-Mądry

Były prezes AOTMiT. Odwołany 08.11.2023 r. https://www.termedia.pl/mz/Roman-Topor-Madry-zwolniony,53738.html

Zanim objął funkcję prezesa AOTMiT (w listopadzie 2017 r.), był zastępcą dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum. Pełni też funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego w woj. małopolskim. Źródło: Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/wiemy-kto-zostal-prezesem-aotmit-i-kto-kandydowal-1168955

Roman Topór-Mądry jest lekarzem, specjalistą zdrowia publicznego i epidemiologiem. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, choroby dementywne, cukrzyca, nowotwory piersi i jelita grubego, a także zastosowanie metod EBM/HTA oraz informatyki (e-zdrowie) w poprawie jakości i efektywności opieki zdrowotnej.

Zanim objął funkcję prezesa AOTMiT (w listopadzie 2017 r.), był zastępcą dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum. Pełni też funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia publicznego w woj. małopolskim.

23.09.2014 r oświadczenie konsultanta wojewódzkiego zawiera tylko pracę na rzecz UJ oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz przynależność do PTK ( Polskie Towarzystwo Kardiologiczne) , Sekcja Prewencji.

PTK w 2022 r osiągnęło przychód w wysokości 14 331 690,58 zł. NIP 9542139638.

PTK od firmy Servier w 2020 r. otrzymało 200 000 zł darowizny oraz 713 500 zł za umowy sponsoringu.

PTK od firmy Servier w 2022 r. otrzymało 150 000 zł darowizny oraz 657 250,00 zł tytułem umów sponsoringu.

PTK od firmy Servier w 2021 r. otrzymało 160 000 zł darowizny oraz 707 528,10 zł tytułem umów sponsoringu.

PTK w 2017 r. od firmy KRKA otrzymało 247 600 zł za usługi.

PTK w 2018 r. od firmy KRKA otrzymało 215 000 zł za usługi.

PTK w 2021 r. od firmy TEVA otrzymało 45 000 zł za usługi.

PTK w 2022 r. of firmy NovoNordisk otrzymało 271 750 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2021 r. od firmy MSD otrzymał 95 000 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2020 r. od firmy MSD otrzymał 80 000 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2019 r. od firmy MSD otrzymał 6000 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2017 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 111 500 zl za umowy sponsoringu oraz 1219,51 zł za usługi.

PTK w 2021 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 579 037,03 zł za umowy sponsoringu oraz 192 680 zł za usługi. Razem 767 980 zł.

PTK w 2022 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 575 300 zł za umowy sponsoringu oraz 192 680 zł za usługi. Razem 767 980 zł.

PTK w 2020 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 590 311,02 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2019 r. od firmy AstraZeneca otrzymało 274 504,05 zł za umowy sponsoringu oraz 99 000  zł za usługi. Razem 373 504,05 zł.

PTK w 2021 r. od firmy Sanofi otrzymał 189 420 zł  za sponsoring.

PTK w 2022 r. od firmy AMGEN otrzymał 65 500 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2021 r. od firmy AMGEN otrzymał 105 800 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2022 r. od firmy Novartis otrzymał 438 650 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2021 r. od firmy Novartis otrzymał 487 700 zł za umowy sponsoringu oraz 25 000 zł darowizn.

PTK w 2020 r. od firmy Novartis otrzymał 228 500 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2022 r. otrzymał od firmy Bayer 186 215 zł za umowy sponsoringu oraz 35 955 zł za usługi.

PTK w 2021 r. otrzymał of firmy Bayer 172 055 zł za umowy sponsoringu.

PTK w 2020 r. otrzymał of firmy Bayer 274 500 zł za umowy sponsoringu oraz 25 000 zł darowizn.

PTK otrzymał od firmy Adamed 394 566,00 zł honoraria za usługi i konsultacje oraz 95 000 zł darowizn pieniężnych. ( Firma nie podaje dat ).

PTK otrzymał od firmy Pfizer 645 135 zł za umowy sponsoringu oraz 50 000 zł darowizn w 2022 r.

PTK otrzymał od firmy Pfizer 652 515 zł za umowy sponsoringu oraz 50 440 zł darowizn w 2021 r.

PTK otrzymał od firmy Pfizer 601 470 zł za umowy sponsoringu oraz 153 000 zł darowizn, a także       36 900 zł wynagrodzenia za wykonane usługi w 2020 r. Łącznie jest to 791 370 zł.

PTK otrzymał od firmy Janssen w 2022 r. 105 000 zł za umowy sponsoringu

PTK otrzymał od firmy Janssen w 2021 r. 90 250 zł za umowy sponsoringu.

PTK otrzymał od firmy Janssen w 2020 r. 91 000 zł za umowy sponsoringu

 

 

Pracuje na UJ jako adiunkt w Katedrze Epidemiologii i Badań Populacyjnych

Uniwersytet Jagielloński

UJ w 2022 r. od firmy Roche otrzymał 5 000 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2022 r. od firmy Chiesi otrzymal 6 150 zł za umowy sponsoringu.

UJ w 2021 r. od firmy GSK otrzymał 5 000 zł za umowy sponsorskie.

UJ w 2022 r. od firmy GSK otrzymał 6 150 zł za umowu sponsorskie.

Od firmy AstraZneneca w 2022 r. otrzymał 2 400 zł za umowy sponsoringu oraz 25 230 zł za usługi        ( Szpital Uniwersytecki)

Od firmy AstraZeneca w 2020 r. otrzymał 20 000 zł za sponsoring.

Od firmy AstraZeneca w 2017 r. otrzymał 2 804,87 zł za usługi.

Od firmy Bayer w 2022 r. otrzymał 28 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Novartis w 2022 r. otrzymał 2 032,52 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy NovoNordisk w 2022 r. otrzymał 41 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Ipsen w 2020 r. za wydatki dodatkowe z tytułu usług otrzymał 108 486,85 zł.

Od firmy BMS w 2016 r. otrzymał 30 000 zł za usługi sponsoringu.

Od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 10 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Servier w 2022 r. otrzymał 67 874,76 zł darowizny oraz 10 000 zł za umowy sponsoringu.

Od firmy Pfizer w 2022 r. otrzymał 166 000 zł darowizn oraz 3 690 zł sponsoringu.

Od firmy Pfizer w 2020 r. otrzymał 623 352,86 zł darowizn, 3 690 zł sponsoringu, oraz 19 532,40 zł wynagrodzenia za usługi.

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

W 2021 roku od firmy AstraZeneca otrzymał 103 635,50 zł za sponsoring oraz 260 910 zł za usługi. Razem 364 535,50

W 2022 r. od Novartis otrzymał 5 500 zł wynagrodzenia za usługi.

 

10.07 2015 r. oświadczył, że świadczył usługi dla Pharmacia Polonica Sp. z o.o. , zakres usług: doradztwo. Spółka wykreślona z rejestru przedsiębiorców 23.05.2023 r.

08.07.2016 r. oświadczył, że świadczył usługi dla Science Pharma Sp. z o.o. (? Wpis mało czytelny), zakres usług: doradztwo. Spółka wykreślona z rejestru przedsiębiorców 12.06.2017 r.

 

To także uczestnik i koordynator licznych projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej oraz Banku Światowego.

Źródło: Puls Medycyny

https://pulsmedycyny.pl/wiemy-kto-zostal-prezesem-aotmit-i-kto-kandydowal-1168955

A tu konflikt w AOTM

https://fakty.tvn24.pl/zobacz-fakty/mozliwy-konflikt-interesow-w-agencji-oceny-technologii-medycznych-i-taryfikacji-ra987513-ls6334389

 

 

Czy w AOTM używano wzorów oświadczeń o konflikcie interesów zgodnych z ustawami i rozporządzeniami w tym zakresie, czy korzystano z innych źródeł, co sugeruje stopka w zaleceniach. Czytamy tam bowiem: Konflikt interesów: Członkowie Zespołu Eksperckiego zostali zobowiązani do złożenia deklaracji konfliktu interesu zgodnie z narzędziem ADAPTE (The ADAPTE Collaboration (2009). The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptation. Version 2.0. http://www.g-i-n.net.). Szczegółowe informacje – ANEKS 2.

Poniżej z tego Aneksu 2 wzór formularza oświadczenia, które złożyli opracowujący zalecenia lekarze w 2020 r. do wersji 2.0 Data ukończenia – 27.11.2020 r.

Załącznik 1. Zgłoszony przez Ekspertów rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów Zgłoszony rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów przedstawiono poniżej: Imię i nazwisko (numery pytań, w których deklarowano potencjalny konflikt interesów); „-” oznacza brak zadeklarowanego konfliktu interesów w ramach któregokolwiek z pytań Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski ( – ), Prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec ( – ), Prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański (9), Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar (4), Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak (1,2), Prof. dr hab. n. med. Justyna Kowalska (3,4,7,8), Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna (9), Prof. dr hab. med. Rafał Krenke (10), Prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz Maciejewski (1), Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska (1,2), Prof. dr hab. med. Anna Piekarska ( – ), Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć ( – ), Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon (5,8), Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon (4), Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński ( – ), Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz (1,2), Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban (brak złożonej DKI), Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk ( – ), Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski ( – ), Dr n. med. Radosław Sierpiński ( – ) Załącznik 2. Deklaracja konfliktu interesów (DKI) – formularz DEKLARACJA UJAWNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW4 Dotyczy aktywności realizowanej w ramach zespołu ekspertów powołanego do realizacji zlecenia Ministra Zdrowia dotyczącego przygotowania, w oparciu o dostępne dowody naukowe i istniejące wytyczne, propozycji wszechstronnego, wielospecjalistycznego zestawu kluczowych zaleceń odnoszących się do organizacji i postępowania medycznego (diagnostyki i leczenia) w zakresie opieki nad pacjentami z zakażeniem wirusem SARS-COV-19. NAZWISKO I IMIĘ: NAZWA PANELU/I: Poniższe pytania mają na celu umożliwienie członkom grupy oceniającej wytyczne ujawnienie wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do ich działań w zakresie opracowywania wytycznych. Konflikt interesów obejmuje również udział oceniających w opracowywaniu lub zatwierdzaniu którychkolwiek z wytycznych źródłowych podlegających przeglądowi w ramach opracowywanej, nowej adaptacji. Może on również obejmować związki z firmami farmaceutycznymi lub innymi korporacjami, których produkty lub usługi są powiązane z zakresem wytycznych. Interesy finansowe lub związki wymagające ujawnienia obejmują honoraria, usługi konsultingowe, zatrudnienie lub posiadanie akcji, ale nie są do tego ograniczone. Celem deklaracji jest zidentyfikowanie przez uczestników oceny wytycznych wszelkich możliwych konfliktów interesów związanymi z jakimikolwiek rozpatrywanymi wytycznymi, aby członkowie grupy oceniającej mogli sformułować własny osąd, jednocześnie biorąc pod uwagę konflikt interesów innych członków grupy. Ujawnienie istniejącego lub potencjalnego konfliktu interesów nie wyklucza osoby z udziału w pracach nad wytycznymi, ale musi być znane wszystkim uczestnikom i osobom korzystającym z Wytycznych. Proszę odpowiedzieć na każde z poniższych pytań, zakreślając „NIE” albo „TAK”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na którekolwiek pytanie, proszę opisać charakter interesu lub związku oraz określić powiązany podmiot komercyjny. 1. UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU WYTYCZNYCH Czy był Pan zaangażowany / była Pani zaangażowana w opracowywanie którychkolwiek z rozpatrywanych wytycznych (np. jako członek komitetu opracowującego wytyczne)? NIE TAK Jeśli TAK, proszę podać wytyczne i opisać swoje zaangażowanie: Tytuł wytycznych: 2. ZATWIERDZENIE WYTYCZNYCH Czy uczestniczył Pan / uczestniczyła Pani bezpośrednio w jakichkolwiek procesach celem formalnego zatwierdzenia którychkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK 4 na podstawie: The ADAPTE Collaboration (2009). The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptation. Version 2.0. Dostępne pod adresem: http://www.g-i-n.net. – zmodyfikowane. Jeśli TAK, proszę podać wytyczne i opisać swoje zaangażowanie: Tytuł wytycznych: 3. ZATRUDNIENIE Czy jest Pan lub był zatrudniony / jest lub była Pani zatrudniona przez autora wytycznych lub podmiot mający interes komercyjny w którychkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 4. DORADZTWO Czy pracował Pan / pracowała Pani jako konsultant dla dowolnego autora wytycznych lub podmiotu, który ma komercyjny interes w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 5. INTERESY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI – CZĘŚĆ A Czy posiada Pan/Pani jakiekolwiek udziały (w tym opcje na akcje) w jakiejkolwiek jednostce, której akcje nie są przedmiotem publicznego obrotu, która ma komercyjny interes w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 6. INTERESY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI – CZĘŚĆ B Czy posiada Pan/Pani jakiekolwiek udziały (w tym opcje na akcje, ale z wykluczeniem inwestycji pośrednich (portfelowych) z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych itp.) o wartości 1500 USD lub wyższej w jakimkolwiek podmiocie, który ma interes komercyjny w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 7. FINANSOWANIE BADAŃ Czy obecnie otrzymuje lub otrzymywał Pan / otrzymuje lub otrzymywała Pani fundusze na badania od dowolnego podmiotu, który ma interes komercyjny w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 8. HONORARIA Czy otrzymał Pan / otrzymała Pani honoraria lub prezenty o wartości równej lub wyższej niż 3500 USD rocznie lub 7500 USD w ciągu ostatnich trzech lat od autora wytycznych lub podmiotu mającego komercyjny interes w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych lub od twórców którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 9. INNE POTENCJALNE KONFLIKTY INTERESÓW 10. POTENCJALNE KONFLIKTY INTERESOW OSÓB BLISKICH (MAŁŻONKA, ZSTĘPNYCH I WSTĘPNYCH W LINII PROSTEJ ORAZ OSOB, Z KTÓRYMI PAN/PANI POZOSTAJE WE WSPÓLNYM POŻYCIU) PODPIS DATA

Poniżej cytat z zaleceń z 2021 r.:

ANEKS 2. Załącznik 1. Zgłoszony przez Ekspertów rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów Zgłoszony rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów przedstawiono poniżej: Imię i nazwisko (numery pytań, w których deklarowano potencjalny konflikt interesów); „-” oznacza brak zadeklarowanego konfliktu interesów w ramach któregokolwiek z pytań; *brak aktualizacji DKI (aktualne na listopad 2020 r.) Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski ( – ), Prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec ( – ), Prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański (9), Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar (4), Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak (1,2,7,8), Prof. dr hab. n. med. Justyna Kowalska (3,4,7,8), Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna (9)*, Prof. dr hab. med. Rafał Krenke (10), Prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz Maciejewski (1)*, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska (1,2), Prof. dr hab. med. Anna Piekarska ( – ), Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć ( – )*, Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon (5,8)*, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon (4), Prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik ( – ), Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński ( – ), Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz (1,2), Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban (brak złożonej DKI), Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk ( – )*, Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski ( – )*, Dr n. med. Radosław Sierpiński ( – )* Załącznik 2. Deklaracja konfliktu interesów (DKI) – formularz DEKLARACJA UJAWNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW5 Dotyczy aktywności realizowanej w ramach zespołu ekspertów powołanego do realizacji zlecenia Ministra Zdrowia dotyczącego przygotowania, w oparciu o dostępne dowody naukowe i istniejące wytyczne, propozycji wszechstronnego, wielospecjalistycznego zestawu kluczowych zaleceń odnoszących się do organizacji i postępowania medycznego (diagnostyki i leczenia) w zakresie opieki nad pacjentami z zakażeniem wirusem SARS-COV-19. NAZWISKO I IMIĘ: NAZWA PANELU/I: Poniższe pytania mają na celu umożliwienie członkom grupy oceniającej wytyczne ujawnienie wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do ich działań w zakresie opracowywania wytycznych. Konflikt interesów obejmuje również udział oceniających w opracowywaniu lub zatwierdzaniu którychkolwiek z wytycznych źródłowych podlegających przeglądowi w ramach opracowywanej, nowej adaptacji. Może on również obejmować związki z firmami farmaceutycznymi lub innymi korporacjami, których produkty lub usługi są powiązane z zakresem wytycznych. Interesy finansowe lub związki wymagające ujawnienia obejmują honoraria, usługi konsultingowe, zatrudnienie lub posiadanie akcji, ale nie są do tego ograniczone. Celem deklaracji jest zidentyfikowanie przez uczestników oceny wytycznych wszelkich możliwych konfliktów interesów związanymi z jakimikolwiek rozpatrywanymi wytycznymi, aby członkowie grupy oceniającej mogli sformułować własny osąd, jednocześnie biorąc pod uwagę konflikt interesów innych członków grupy. Ujawnienie istniejącego lub potencjalnego konfliktu interesów nie wyklucza osoby z udziału w pracach nad wytycznymi, ale musi być znane wszystkim uczestnikom i osobom korzystającym z Wytycznych. Proszę odpowiedzieć na każde z poniższych pytań, zakreślając „NIE” albo „TAK”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na którekolwiek pytanie, proszę opisać charakter interesu lub związku oraz określić powiązany podmiot komercyjny. 1. UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU WYTYCZNYCH Czy był Pan zaangażowany / była Pani zaangażowana w opracowywanie którychkolwiek z rozpatrywanych wytycznych (np. jako członek komitetu opracowującego wytyczne)? NIE TAK Jeśli TAK, proszę podać wytyczne i opisać swoje zaangażowanie: Tytuł wytycznych: 2. ZATWIERDZENIE WYTYCZNYCH Czy uczestniczył Pan / uczestniczyła Pani bezpośrednio w jakichkolwiek procesach celem formalnego zatwierdzenia którychkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę podać wytyczne i opisać swoje zaangażowanie: 5 na podstawie: The ADAPTE Collaboration (2009). The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptation. Version 2.0. Dostępne pod adresem: http://www.g-i-n.net. – zmodyfikowane 29 Tytuł wytycznych: 3. ZATRUDNIENIE Czy jest Pan lub był zatrudniony / jest lub była Pani zatrudniona przez autora wytycznych lub podmiot mający interes komercyjny w którychkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 4. DORADZTWO Czy pracował Pan / pracowała Pani jako konsultant dla dowolnego autora wytycznych lub podmiotu, który ma komercyjny interes w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 5. INTERESY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI – CZĘŚĆ A Czy posiada Pan/Pani jakiekolwiek udziały (w tym opcje na akcje) w jakiejkolwiek jednostce, której akcje nie są przedmiotem publicznego obrotu, która ma komercyjny interes w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 6. INTERESY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI – CZĘŚĆ B Czy posiada Pan/Pani jakiekolwiek udziały (w tym opcje na akcje, ale z wykluczeniem inwestycji pośrednich (portfelowych) z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych itp.) o wartości 1500 USD lub wyższej w jakimkolwiek podmiocie, który ma interes komercyjny w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 7. FINANSOWANIE BADAŃ Czy obecnie otrzymuje lub otrzymywał Pan / otrzymuje lub otrzymywała Pani fundusze na badania od dowolnego podmiotu, który ma interes komercyjny w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 8. HONORARIA Czy otrzymał Pan / otrzymała Pani honoraria lub prezenty o wartości równej lub wyższej niż 3500 USD rocznie lub 7500 USD w ciągu ostatnich trzech lat od autora wytycznych lub podmiotu mającego komercyjny interes w którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych lub od twórców którejkolwiek z rozpatrywanych wytycznych? NIE TAK Jeśli TAK, proszę opisać: 9. INNE POTENCJALNE KONFLIKTY INTERESÓW 10. POTENCJALNE KONFLIKTY INTERESOW OSÓB BLISKICH (MAŁŻONKA, ZSTĘPNYCH I WSTĘPNYCH W LINII PROSTEJ ORAZ OSOB, Z KTÓRYMI PAN/PANI POZOSTAJE WE WSPÓLNYM POŻYCIU) PODPIS DATA.

Poniżej cytat z zaleceń z 2022 r.

Konflikt interesów Bezstronność w wypracowywaniu zaleceń i stanowisk odnośnie leków oraz innych technologii medycznych wymaga ujawniania konfliktu interesów przez wszystkich Członków Zespołu przedstawiających zalecenia i stanowiska na rzecz AOTMiT, gdy on występuje. Ujawnieniu podlega zarówno konflikt istniejący jak i potencjalny. Należy ujawnić konflikt dotyczący zarówno Członka Zespołu składającego deklarację jak i jego osób bliskich (członków rodziny i innych osób z którymi Członka zespołu wiążą istotne więzy emocjonalne bądź znaczące więzy finansowe). Istnienie konfliktu nie wyklucza osoby zgłaszającej konflikt z udziału w pracach Zespołu, ale fakt ten musi być znany wszystkim Członkom Zespołu przed omawianiem problemu i podejmowaniu decyzji przez Zespół. Osoba deklarująca istnienie konfliktu interesów po ujawnieniu Członkom Zespołu tego faktu może uczestniczyć w dyskusji. W głosowaniach jej głos traktowany jako „wstrzymujący”. Rozważenie istnienia ewentualnego konfliktu interesów jaki może mieć Członek Zespołu musi dotyczyć każdej rozpatrywanej technologii medycznej, dla której istnieje podmiot odpowiedzialny. Deklaracje winny być składane przed pierwszą dyskusją na temat konkretnej technologii medycznej. Członkowie Panelu wypowiadający się drogą mailową również są zobowiązani do deklaracji konfliktu interesów. Deklarację konfliktu interesów (DKI) składa się ustnie podczas spotkania Panelu przed dyskusją na temat konkretnej technologii medycznej do Przewodniczącego Komitetu Sterującego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu – Załącznik 4. W notatce ze spotkania wskazuje się DKI Członków Panelu oraz informację nt. przebiegu głosowania (liczba głosów „przyjmujących” zalecenie oraz liczba głosów „wstrzymujących”) Informacje nt. przebiegu głosowania (liczba głosów „przyjmujących” zalecenie oraz liczba głosów „wstrzymujących”) podlegają publikacji wraz z rekomendacjami dla poszczególnych technologii medycznych. Informacje zadeklarowane w DKI podlegają publikacji w ramach tekstu wytycznych ze wskazaniem obszaru wywołującego rzeczywisty lub potencjalny konflikt. 36 Załącznik 2. Konflikt interesów zgłoszony przez Ekspertów Zgłoszony rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów przedstawiono poniżej: Imię i nazwisko (numery pytań, w których deklarowano potencjalny konflikt interesów); „-” oznacza brak zadeklarowanego konfliktu interesów w ramach któregokolwiek z pytań; *brak udziału w głosowaniach Prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski ( 8 ), Prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec ( – ), Prof. dr hab. n. med. Piotr Szymański (1,2,5,8), Anna Kordecka (11)*, Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak (1,2,3,5,6,7,8), Prof. dr hab. n. med. Justyna Kowalska (1,3,5,6,7,8), Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska (5,8), Prof. dr hab. med. Anna Piekarska (1,2,3,6,7,8), Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ ( – ), Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć (6,8,9), Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon (1,2,4,5,8), Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon (1,4,5,6,7,8,10), Prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik ( – ), Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz (1,2,5,7,8), Prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban (brak złożonej DKI), Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski (brak złożonej DKI), Dr hab. n. med. Radosław Sierpiński (2) Załącznik 3. Formularz deklaracji konfliktu interesów (DKI) stanowiący załącznik do umowy DEKLARACJA UJAWNIENIA KONFLIKTU INTERESÓW NAZWISKO I IMIĘ: ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY WYTYCZNE: Poniższe pytania mają na celu umożliwienie ujawnienia wszelkich rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do ich działań w zakresie do niniejszego procesu opracowywania wytycznych. Wymóg ujawnienia potencjalnego konfliktu interesów dotyczy członków zespołu, podmiotów zainteresowanych oraz recenzentów. Ponieważ finansowy konflikt interesów może wpływać na transparentność procesu opracowywania wytycznych, należy nim adekwatnie zarządzać. Ujawnienie istniejącego lub potencjalnego konfliktu interesów nie wyklucza osoby z udziału w pracach nad wytycznymi, ale musi być znane wszystkim uczestnikom i osobom korzystającym z Wytycznych. Proszę odpowiedzieć na każde z poniższych pytań, zakreślając „NIE” albo „TAK”. W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” na którekolwiek pytanie, proszę opisać charakter interesu lub związku oraz określić powiązany podmiot komercyjny.
1. ZATRUDNIENIE Czy jest Pan zatrudniony/Pani zatrudniona przez jakikolwiek podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
2. ROLE KIEROWNICZE Czy pobiera Pan/Pani wynagrodzenie za pełnienie ról kierowniczych (takie jak członek rady nadzorczej) w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
3. DORADZTWO Czy pobiera Pan/Pani wynagrodzenie za doradztwo od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: …………………………………………………………..………….
4. INTERESY DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI Czy posiada Pan/Pani udziały podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
5. HONORARIA Czy otrzymuje Pan/Pani bezpośrednie honoraria, granty naukowe lub podróżne od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w obszarze opieki zdrowotnej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? Należy wykazać honoraria otrzymane od jednego podmiotu o wartości równej lub wyższej niż 3500 USD rocznie lub 7500 37 USD w ciągu ostatnich trzech lat. ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
6. FINANSOWANIE BADAŃ Czy przeprowadza Pan/Pani projekt badawczy pośrednio lub bezpośrednio finansowany w całości lub częściowo przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w obszarze zdrowia, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
7. BADANIA KLINICZNE Czy bierze Pan/Pani udział w badaniach klinicznych dotyczących jednostki chorobowej, której dotyczą niniejsze zalecenia, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
8. UDZIAŁ W OPRACOWYWANIU WYTYCZNYCH Czy brał Pan/brała Pani udział w opracowywaniu jakichkolwiek wytycznych z obszaru związanego z niniejszymi zaleceniami (np. jako członek komitetu opracowującego wytyczne) w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę podać wytyczne i opisać swoje zaangażowanie: ………………………………………………………………………
9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Czy posiada Pan/Pani patenty albo inne formy własności intelektualnej związane z odkryciem lub technologią w zakresie zdrowia lub medycyny? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
10. INNE POWIĄZANIA Czy posiada Pan/Pani inne powiązania lub interesy albo pełnił Pan/pełniła Pani role lub aktywności, które mogą być uznane za wywierające wpływ na Pana/Pani pracę, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ………………………………………………………………………
11. POTENCIALNY KONFLIKT INTERESU NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW RODZINY Czy najbliżsi członkowie Pana/Pani rodziny (małżonek, partner, wstępni i zstępni w linii prostej) pełną role lub mają powiązania wymienione powyżej, obecnie lub w ciągu ostatnich 2 lat? ÿ Nie ÿ Tak Jeśli TAK, proszę opisać: ……………………………………………………………………… PODPIS: DATA: 38 Załącznik 4. Skrócony formularz DKI Spotkanie Ekspertów Panelu Farmakoterapia w dniu ……. Tematy spotkania: ………………………. Bezstronność w wypracowywaniu zaleceń i stanowisk odnośnie leków i innych produktów medycznych wymaga ujawniania konfliktu interesów przez wszystkich Członków Zespołu przedstawiających zalecenia i stanowiska na rzecz AOTMiT, gdy on występuje. Ujawnieniu podlega zarówno konflikt istniejący jak i potencjalny. Należy ujawnić konflikt dotyczący zarówno Członka Zespołu składającego deklarację jak i jego bliskich (członków rodziny, innych osób z którymi Członka zespołu wiążą istotne więzy emocjonalne bądź znaczące więzy finansowe) Istnienie konfliktu nie wyklucza osoby zgłaszającej konflikt z udziału w pracach Zespołu, ale fakt ten musi być znany wszystkim Członkom Zespołu przed omawianiem problemu i podejmowaniu decyzji przez Zespół. Osoba deklarująca istnienie konfliktu interesów po ujawnieniu Członkom Zespołu tego faktu może uczestniczyć w dyskusji. W głosowaniach jej głos traktowany jako „wstrzymujący”. Rozważenie istnienia ewentualnego konfliktu interesów jaki może mieć Członek Zespołu musi dotyczyć każdej rozpatrywanej technologii medycznej, dla której istnieje podmiot odpowiedzialny. Deklaracje winny być składane przed pierwszą dyskusją na temat konkretnej technologii. Konflikt interesów należy zgłosić w przypadkach istnienia (w odniesienia do osoby własnej lub osoby bliskiej) w ciągu ostatnich 2 lat związku z podmiotem lub podmiotami odpowiedzialnymi za lek lub produkt medyczny polegającego na: 1. wykonywaniu na rzecz podmiotu pracy (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, cywilnoprawna), 2. pełnieniu ról kierowniczych w podmiocie (takich jak np. członek zarządu, członek rady nadzorczej), 3. pobieraniu od podmiotu wynagrodzenia z tytułu doradztwa, 4. posiadaniu udziału w podmiocie (udziały w spółce, akcje spółki itp.), 5. otrzymywaniu bezpośrednio lub pośrednio honorariów, grantów naukowych lub wsparcia finansowego w kosztach udziału w konferencjach lub podróży, 6. prowadzeniu prób klinicznych lub innych projektów badawczych bezpośrednio lub pośrednio finansowany w całości lub częściowo przez podmiot, 7. innych powiązaniach lub interesach, które mogą być uznane za wywierające wpływ na Pana/Pani stanowisko lub opinię. Podmioty, których konflikt może dotyczyć: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Konflikt interesów należy zgłosić też jednorazowo, ustnie na posiedzeniu w przypadku zaangażowania w inny projekt opracowywania wytycznych / zaleceń / stanowiska w zakresie analogicznego obszaru diagnostyki, terapii lub innego postępowania medycznego w ciągu ostatniego roku. Imię I Nazwisko składającego deklarację ……………………………………………………………………………………………………………….…. Deklaruję: istnienie konfliktu interesów brak konfliktu interesów …………………… …….……………………………………….. data podpis deklarującego …………………………….……..… przyjmujący publiczną deklarację ustną.

 

Większość z osób wskazanych we wniosku o podejrzenie fałszowania oświadczeń podpisywała się jeszcze w innych wersjach dokumentu zaleceń, co zwielokratnia możliwość popełniania podejrzanych przestępstw.

Link do wersji 2.1 organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

Link do wersji 2.2 organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

Link do wersji 2.3 organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

Link do wersji 2.4 organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

Link do wersji 2.5 organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

Link do wersji 2.7 organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

Link do wersji 2.8 organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

Link do wersji 2.9 organizacji opieki i postępowania COVID-19: Propozycje zaleceń w zakresie diagnostyczno-terapeutycznego (aotm.gov.pl)

 

Wreszcie wszystkie podejrzenia, gdyby zostały udowodnione będą stanowiły podstawę do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych w Izbach Lekarskich ze względu na potencjalne naruszenie Kodeksu Etyki Lekarskiej Art. 51c. Lekarz powinien ujawniać słuchaczom wykładów oraz redaktorom publikacji wszelkie związki z firmami lub subwencje z ich strony, oraz inne korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów.

Kolejny przykład braku zamieszczenia jakiegokolwiek konfliktu interesów to publikacja PTEiLCZ

http://www.pteilchz.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/REKOMENDACJE-pl-w-C19-2021-26-04-2021b.pdf Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, na dzień 26 kwietnia 2021 Robert Flisiak , Andrzej Horban, Jerzy Jaroszewicz , Dorota Kozielewicz , Agnieszka Mastalerz-Migas , Radosław Owczuk , Miłosz Parczewski,

Małgorzata Pawłowska, Anna Piekarska, Krzysztof Simon, Krzysztof Tomasiewicz , Dorota Zarębska-Michaluk

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/293053,zalecenia-dotyczace-postepowania-w-zakazeniach-sars-cov-2-polskiego-towarzystwa-epidemiologow-i-lekarzy-chorob-zakaznych-z-23-lutego-2022-roku,1 Zalecenia dotyczące postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 23 lutego 2022 roku – strona 2 prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, dr hab. n. med. Dorota Kozielewicz, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, dr hab. n. med. Dorota Zarębska-Michaluk. Tu są zalecenia szczepionek na COVID 19 Pfizer AstraZeneca Janssen

Linki do źródeł informacji zawartych w raporcie:

AstraZeneca and Global Transparency

https://webfiles.pfizer.com/raport-przejrzystosci

EFPIA Disclosure Repo rt – Standard_PL_2021_20230623 MS test.pdf (pfizer.pl)

EFPIA Disclosure Report – Standard_PL_2020_20230623 MS test.pdf (pfizer.pl)

https://public.janssentransferofvalue.com/pl_pl/hcp-individual/2022

https://public.janssentransferofvalue.com/pl_pl/hco-individual/2022

Roche | Kodeks Przejrzystości

gilead-sciences-efpia-report-2022-poland.pdf

gilead-sciences-poland–efpia-report-2021.pdf

gilead-sciences-poland-efpia-hco-report-2020.pdf

gilead-sciences-poland-efpia-hco-report-2019.pdf

Współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia | novartis

chiesi.pl/odpowiedzialno-spoeczna/transparentnosc/

Oświadczenia konsultantów krajowych – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Oświadczenia konsultantów wojewódzkich – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wyciąg z ustawy Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 U S T AWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 1. Członkowie Rady Przejrzystości, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej oraz osoby, z którymi członkowie Rady Przejrzystości pozostają we wspólnym pożyciu, nie mogą: 1) być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym; 2) być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych, marketingowych lub doradczych związanych z wytwarzaniem, obrotem lub refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; 3) być członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji prowadzących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2; 4) posiadać akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2, oraz udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2; 5) prowadzić działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2; 6) wykonywać zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotami, o których mowa w pkt 1–3, chyba że złożą oświadczenie o wykonywaniu zajęć zarobkowych na rzecz określonych podmiotów i wskażą ich zakres. 8a. Kandydaci na członków Rady Przejrzystości przed powołaniem do składu tej Rady składają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a członkowie Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem tej Rady składają Prezesowi Agencji, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, oświadczenie o: 1) zaistnieniu lub niezaistnieniu okoliczności określonych w ust. 8, 2) wykonywaniu lub niewykonywaniu zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotami, o których mowa w ust. 8 pkt 1–3 – zwane dalej „deklaracją o powiązaniach branżowych”, dotyczące ich samych, ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu. 8b. Deklaracja o powiązaniach branżowych jest składana w przypadku: 1) kandydatów na członków Rady Przejrzystości za okres 3 lat poprzedzających dzień złożenia deklaracji; 2) członków Rady Przejrzystości za okres od dnia złożenia ostatniej deklaracji, w tym jako kandydatów na członków Rady, do dnia poprzedzającego posiedzenie Rady, w którym biorą udział; 3) osób, o których mowa w ust. 12, za okres jednego roku poprzedzającego dzień przyjęcia zlecenia; 4) osób, o których mowa w ust. 15, za okres jednego roku poprzedzającego dzień posiedzenia Rady; 5) osób, o których mowa w ust. 23, za okres jednego roku poprzedzającego dzień zgłoszenia uwag. 8c. Deklaracja o powiązaniach branżowych zawiera: 1) powód jej złożenia i wskazanie okresu, za jaki jest składana; 2) imię (imiona) i nazwisko osoby składającej deklarację; 3) numer PESEL osoby składającej deklarację, a jeżeli nie posiada – datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo; 4) imię (imiona) i nazwisko: małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi składający deklarację pozostaje we wspólnym pożyciu; 5) numery PESEL osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą składającą deklarację, a jeżeli nie posiadają – datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo; 6) oświadczenie o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 9. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 1–6, skutkuje odwołaniem członka ze składu Rady Przejrzystości. 9a. W przypadku niezłożenia przed posiedzeniem Rady Przejrzystości deklaracji o powiązaniach branżowych minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Przejrzystości. Jeżeli złożenie deklaracji było niemożliwe z przyczyn technicznych lub wynikało z nieplanowanej potrzeby włączenia kolejnego członka Rady Przejrzystości do już trwającego posiedzenia, a członek Rady Przejrzystości zgłosi do protokołu zaistnienie okoliczności określonych w ust. 8 w celu ich oceny zgodnie z ust. 13, to deklarację uznaje się za skutecznie złożoną, pod warunkiem że wpłynie do przewodniczącego Rady Przejrzystości do końca dnia, w którym rozpoczęło się dane posiedzenie. 9b. W przypadku poświadczenia w deklaracji o powiązaniach branżowych nieprawdy minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Przejrzystości. 10. (uchylony) 11. (uchylony) 12. Osoby niebędące członkami Rady Przejrzystości, którym zleca się przygotowanie ekspertyzy pisemnej lub ustnej lub innego opracowania dla Rady – albo w związku z przygotowywaniem ekspertyzy, rekomendacji lub opinii dla Prezesa Agencji, albo w związku z przygotowywaniem stanowiska lub opinii dla Rady – składają każdorazowo przed przyjęciem zlecenia deklarację o powiązaniach branżowych dla każdej przygotowanej ekspertyzy, rekomendacji, stanowiska lub opinii. 12a. Prezes Agencji analizuje deklaracje o powiązaniach branżowych złożone przez osoby, o których mowa w ust. 12, kierując się zasadą równego traktowania osób składających deklaracje oraz biorąc pod uwagę rodzaj zgłoszonego powiązania branżowego, jego charakter i okoliczności zgłoszonego powiązania branżowego, a także ewentualny wpływ zadeklarowanego powiązania branżowego na postępowanie prowadzone przez Radę Przejrzystości. Analiza jest wykonywana w oparciu o sposób i tryb określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31lb ust. 7c, w celu zapewnienia obiektywności rozstrzygnięć podejmowanych przez Agencję, efektywności prowadzonych przez nią postępowań oraz niedopuszczania do udziału w tych postępowaniach osób, w stosunku do których ujawnił się konflikt interesów budzący uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 12b. Prezes Agencji na podstawie dokonanej analizy, o której mowa w ust. 12a, uwzględnia ekspertyzy pisemne lub ustne lub inne opracowanie dla Rady Przejrzystości lub Agencji albo ich nie uwzględnia. 13. W przypadku ujawnienia konfliktu interesów członka Rady Przejrzystości przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady wyłącza tego członka z udziału w pracach tej Rady oraz informuje o tym Prezesa Agencji. 13a. W przypadku gdy okoliczności, o których mowa w ust. 8a pkt 2, trwale uniemożliwiają członkowi Rady Przejrzystości właściwe wykonywanie przez niego zadań, minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje tego członka Rady. 14. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 pkt 4, niezależnych od członka Rady Przejrzystości, informuje on niezwłocznie Prezesa Agencji o tym fakcie. Prezes Agencji zawiesza członka w pracach Rady Przejrzystości i wyznacza mu termin usunięcia zaistniałych okoliczności, a także informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw zdrowia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje członka Rady Przejrzystości. 15. W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą omawiane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, bez prawa głosu. Osoby te, przed udziałem w posiedzeniu Rady, składają do Prezesa Agencji deklarację o powiązaniach branżowych. 15a. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości analizuje deklaracje o powiązaniach branżowych złożone przez osoby, o których mowa w ust. 15, kierując się zasadą równego traktowania osób składających deklaracje oraz biorąc pod uwagę rodzaj zgłoszonego powiązania branżowego, jego charakter i okoliczności zgłoszonego powiązania branżowego, a także ewentualny wpływ zadeklarowanego powiązania branżowego na postępowanie prowadzone przez Radę Przejrzystości. Analiza jest wykonywana w oparciu o sposób i tryb określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31lb ust. 7c, w celu zapewnienia obiektywności rozstrzygnięć podejmowanych przez Radę, efektywności prowadzonych przez nią postępowań oraz niedopuszczania do udziału w tych postępowaniach osób, w stosunku do których ujawnił się konflikt interesów budzący wątpliwości co do ich bezstronności. 15b. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości na podstawie dokonanej analizy, o której mowa w ust. 15a, dopuszcza albo nie dopuszcza do udziału w posiedzeniu Rady ekspertów oraz inne osoby przez niego zaproszone. 16. (uchylony) 17. Spośród członków Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem wyłaniany jest dziesięcioosobowy Zespół, którego skład ustalany jest w drodze losowania, w taki sposób, aby każdy z podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3–5, miał jednego przedstawiciela. 18. Pracami Rady Przejrzystości kieruje przewodniczący przy pomocy dwóch wiceprzewodniczących. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani są spośród członków Rady Przejrzystości na pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków w głosowaniu tajnym. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości prowadzi posiedzenie Zespołu, o którym mowa w ust. 17. 19. Zespół, o którym mowa w ust. 17, podejmuje uchwały będące stanowiskami Rady Przejrzystości, po uprzednim przedstawieniu pisemnej opinii dołączonej do dokumentacji przez każdego członka uczestniczącego w posiedzeniu. Uchwały Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Rady Przejrzystości. 20. Stanowisko Rady Przejrzystości, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o refundacji, zawiera: 1) rozstrzygnięcie, czy lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny powinien być finansowany ze środków publicznych; 2) określenie szczegółowych warunków objęcia refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w zakresie: a) wskazań, w których lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrób medyczny ma być objęty refundacją, b) sugerowanego poziomu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ustawy o refundacji, c) sugestie co do włączenia do istniejącej lub utworzenia nowej grupy limitowej, o której mowa w art. 15 ustawy o refundacji, d) uwagi i propozycje do opisu programu lekowego, jeżeli dotyczy, e) propozycje instrumentów dzielenia ryzyka, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy o refundacji; 3) uzasadnienie. 21. Prezes Agencji albo Zespół bezwzględną większością głosów może zdecydować o konieczności podjęcia uchwały przez Radę Przejrzystości w pełnym składzie. Przepisy ust. 19 i 20 stosuje się odpowiednio. 22. Szczegółowy tryb pracy Rady Przejrzystości określa regulamin pracy uchwalony przez tę Radę i zatwierdzony przez Prezesa Agencji. 23. Deklarację o powiązaniach branżowych składają do Prezesa Agencji także osoby, które zgłaszają uwagi do upublicznionej analizy weryfikacyjnej Agencji. Deklaracja o powiązaniach branżowych jest składana wraz ze zgłaszanymi uwagami. Zgłoszone uwagi są rozpatrywane przez Agencję i zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji wraz z wypełnioną deklaracją o powiązaniach branżowych. 24. Deklaracje o powiązaniach branżowych składane przez kandydatów na członków oraz członków Rady Przejrzystości weryfikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. 24a. Deklaracje o powiązaniach branżowych składane przez osoby inne niż określone w ust. 24 weryfikuje Centralne Biuro Antykorupcyjne z własnej inicjatywy lub na pisemny, uzasadniony wniosek Prezesa Agencji. 25. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Przejrzystości, uwzględniając zakres jej zadań. 26. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji o powiązaniach branżowych, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tych deklaracji oraz potrzebę ujednolicenia ich formy.

Akt prawny (sejm.gov.pl)

Wzór deklaracji o powiązaniach branżowych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wzoru oświadczenia o powiązaniach branżowych (sejm.gov.pl)

Od 2018 obowiązywał wzór deklaracji w AOTM Zarzadzenie_nr_30_2018-1.pdf (aotm.gov.pl)

Szablony dokumentów, instruktaże – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (aotm.gov.pl)

 

Konfederacja Korony Polskiej
Warszawa dn. 08.02.2024 r.

 

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: