Oświadczenie wiceprezesa Konfederacji Korony Polskiej

Oświadczenie wiceprezesa Konfederacji Korony Polskiej

Szczęść Boże!

W naszym systemie prawnym występuje już kategoria opisująca działania w stanie wyższej konieczności. Obecnej władzy to jednak nie wystarcza i oto wytyczyła precedensowy szlak stanowiący w istocie regres do barbarzyństwa w zakresie ustawodawstwa. Po przyjęciu artykułu 10d specustawy COVID-19 będzie już można po prostu zrobić wszystko.

Do tej pory sprawujący władzę stosowali różne prawne wybiegi, bądź zakamuflowane kruczki, jak słynne SLD-owskie „lub czasopisma” na początku XXI wieku. Tym razem jednak liderzy PiS-u zdecydowali się zastosować wariant przepchnięcia regulacji prawnych w sposób całkowicie jawny i wręcz bezczelny. Projekt nowelizacji specustawy COVID-19 został zgodnie skrytykowany przez niemal wszystkie środowiska prawnicze i polityczne. I tak, pani Anna Potocka-Domin, wiceprezes Business Centre Club stwierdza: „Propozycja zmiany specustawy COVID-19 stanowi radykalną liberalizację dotychczasowych przepisów kodeksu karnego i de facto usprawiedliwi naruszenie każdego dobra prawnego przez dowolną osobę.” A jej zapisy „znajdą zastosowanie zarówno do czynów już popełnionych, jak i tych, które zostaną popełnione w przyszłości.” Konkluzja opinii BCC brzmi: „Opiniowany projekt ustawy jest przykładem błędnej, nieuzasadnionej ingerencji w fundamentalne reguły prawa karnego i może stanowić w przyszłości pole do nadużyć”.

Adwokat dr Michał Gałęski w opinii do druku sejmowego nr 539 opracowanej dla Naczelnej Rady Adwokackiej przytacza szereg wątpliwości natury prawnej i podkreśla, że projektowany art. 10d ustawy odnosi się jedynie do określonego działania niezależnie od jego znaczenia dla ochrony dóbr prawnych w danym układzie sytuacyjnym oraz, że opiera się on na błędnym założeniu, że samo przeciwdziałanie COVID-19 stanowi dobro zajmujące najwyższe miejsce w hierarchii dóbr prawnych. Dr Gałęski podsumowuje 5-stronicowe opracowanie następująco: „art. 10d zasługuje na jednoznacznie negatywną ocenę”.

Przytoczmy na koniec wypowiedzi dra Mikołaja Małeckiego – prawnika z UJ: „Władza chce zagwarantować sobie bezkarność, bo wie, co uczyniła”.
„Wszystkie osoby będą usprawiedliwione, jeśli zostaną spełnione bardzo nieprecyzyjne przesłanki określone w art. 10d”. „Przepis jest tak szeroki, że zarówno polityk, policjant, jak i przeciętny Kowalski, jeżeli dopuści się przestępstwa, zostanie usprawiedliwiony”. „Taki przepis prowadzi do ryzyka, że interwencje policyjne będą podejmowane bez żadnych hamulców”. „W przepisie nie ma opisanej żadnej proporcjonalności (…) poświęcenia każdego dobra prawnego, nawet zdrowia i życia, w tych warunkach może być usprawiedliwione (…) tu nie ma granic”.

Zwracamy się zatem z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, środowisk wolnościowych, katolickich, patriotycznych, konserwatywnych, narodowych: Nie dopuśćmy do uchwalenia tej ze wszech miar szkodliwej nowelizacji! Nagłaśniajmy jej antycywilizacyjny charakter w dostępnych mediach i kanałach wymiany informacji. Niech nasz głos i presja wywierana na parlamentarzystów wszystkich opcji wymusi refleksję i zaniechanie dalszych prac legislacyjnych nad komentowanym powyżej projektem specustawy.

Z poważaniem
Roman Fritz
Wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: