OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO NEWSLETTER W RAMACH USŁUGI „MONITOR KORONY”

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest partia KONFEDERACJA KORONY POLSKIEJ z siedzibą w 02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 89/43 (NIP: 5272927877, REGON: 386106794), zarejestrowana w ewidencji partii pod numerem 404.
2. W celu realizacji swoich praw może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Adam Kania, e-mail: iod@konfederacjakoronypolskiej.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w niniejszym formularzu zapisu na newsletter (usługa pod nazwą „Monitor Korony”, w myśl art. 6 ust 1 pkt a) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zamówienia na nowości (newsletter w ramach usługi „Monitor Korony”) z partii, polegającego na komunikacji e- mail między Administratorem, a osobą zapisaną w newsletterze.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody lub tak długo, jak wymagają tego inne przepisy prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą być podmioty lub jednostki współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie innych przepisów prawa. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni listę podmiotów przetwarzających (procesorów).
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tylko wtedy, gdy jest to konieczne z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępni kopię danych, które zostały przekazane poza EOG.
8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą profilowane, to jest nie będą podlegały pod proces zautomatyzowanych decyzji.
9. Administrator w newsletterze (usłudze pod nazwą „Monitor Korony”) nie przetwarza szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych, to jest ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: