Stanowisko Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej [KKP]
ws. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 75/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku,
odrzucającej sprawozdanie KKP za 2020 rok.

Stanowisko Komitetu Politycznego Konfederacji Korony Polskiej [KKP]
ws. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 75/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku,
odrzucającej sprawozdanie KKP za 2020 rok.

Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 1 sierpnia 2022 roku podjęła Uchwałę nr 75/2022 roku, w której postanowiła odrzucić sprawozdanie finansowe naszej Partii za rok 2020.

            Jak wynika z treści Uchwały PKW, jedynym powodem odrzucenia sprawozdania KKP za 2020 rok było naruszenie regulacji z artykułu 24 ust. 7 Ustawy o partiach politycznych, które wynikało z faktu, że część zakupów związanych z bieżącą działalnością Partii była dokonywana ze środków własnych osób fizycznych, a następnie kwoty środków wydatkowane przez te osoby na opłacenie zakupów na rzecz Konfederacji Korony Polskiej zwracane były tym osobom przelewami z rachunku Partii. Tego typu postępowanie jest w pełni akceptowalne w normalnym obrocie gospodarczym. PKW twierdzi, że osoby dokonujące zakupu, do czasu zwrotu poniesionych przez nich środków, kredytują partię, nawet jeśli zwrot środków finansowych dokonany jest tego samego dnia, co zakup. Warto zaznaczyć, że PKW już nie ma podobnych zastrzeżeń, jeśli partia „kredytuje się” dokonując zakupów z wydłużonym terminem płatności na wiele tygodni czy nawet miesięcy, jeśli kredytu kupieckiego udziela partii sprzedawca towaru lub wykonawca usługi.

            Przypadek odrzucenia sprawozdania KKP za 2020 rok z wyżej opisanego powodu nie był jedynym, ponieważ PKW odrzuciła sprawozdania innych partii, w tym takich, które w przeciwieństwie do KKP, funkcjonują już wiele lat (sprawozdanie KKP za 2020 rok było pierwszym w jej historii).

            KKP po złożeniu w PKW swojego sprawozdania prowadziła korespondencję i udzielała odpowiedzi na pytania zadane przez PKW. Jedno z nich dotyczyło rozbieżności danych osób, wpłacających środki na rzecz KKP. W toku wyjaśnień wykazaliśmy, że stwierdzone rozbieżności dotyczyły różnic pomiędzy adresami zamieszkania wskazanymi przez członków partii w deklaracjach członkowskich a adresami wynikającymi z ewidencji bankowej. Była to jedyna kategoria rozbieżności danych osób wpłacających środki na rzecz KKP i została w pełni wyjaśniona zgodnie z oczekiwaniem PKW, jeszcze przed podjęciem przez nią uchwały nr 75/2022.

            W ostatnich dniach media, informując o odrzuceniu przez PKW sprawozdania KKP za 2020 rok, w kategorii sensacji donosiły o liczbie 43 rachunków bankowych KKP. Fakt posiadania przez partię wielu rachunków bankowych nie jest żadną nieprawidłowością i niczym nagannym tak więc nic dziwnego, że PKW nie miała żadnych zastrzeżeń do liczby rachunków bankowych.

            KKP w 2020 roku posiadała w ramach jednej umowy rachunku bankowego jedno konto podstawowe (tzw. konto główne), jedno konto VAT i 41 kont pomocniczych do konta podstawowego (tzw. subkont).
41 kont pomocniczych (tzw. subkont) było przypisanych do poszczególnych 41 okręgów w strukturze KKP i pozwalały na dokładne ewidencjonowanie środków znajdujących się w dyspozycji każdego okręgu. Taka potrzeba wynikała z faktu, iż połowa wpłacanej składki członkowskiej miała być przekazywana na finansowanie działalności KKP w okręgu, do którego dany członek należał. 38 z 41 subkont nie było wykorzystanych w 2020 roku ze względu na brak aktywności w okręgach im przypisanych – wszak były to pierwsze miesiące działalności KKP. Przepływy natomiast wystąpiły na 3 subkontach i wyniosły w ciągu całego roku, kolejno: 60,- (sześćdziesiąt złotych), 300,- zł (trzysta złotych) i 400,- zł (czterysta złotych). Szczegółową wiedzę o przepływach na koncie głównym i 41 subkontach przekazaliśmy w sprawozdaniu do PKW.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 roku

Stanowisko – plik pdf do pobrania

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: