Statut Konfederacji Korony Polskiej

STATUT

KONFEDERACJI KORONY POLSKIEJ

Preambuła

AD MAIOREM DEI GLORIAM

ET BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE HONOREM

Bogaci dorobkiem doświadczeń organizacyjnych i formacji ideowej

POBUDKI oraz KONFEDERACJI GIETRZWAŁDZKIEJ,
dla przywrócenia i zachowania cywilizacji łacińskiej
w suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej,
dla bezpieczeństwa Wiary, rodziny i własności
tworzymy niniejszym partię polityczną
KONFEDERACJA KORONY POLSKIEJ.

I. Postanowienia ogólne

§1

[Konfederacja Korony Polskiej]

 1. Konfederacja Korony Polskiej jest partią polityczną. Konfederacja Korony Polskiej posługuje się skrótem „KKP”.
 2. Konfederacja Korony Polskiej działa na podstawie Ustawy o Partiach Politycznych i zgodnie z niniejszym statutem.
 3. Konfederacja Korony Polskiej działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 4. Siedzibą Konfederacji Korony Polskiej jest Warszawa.
 5. Konfederacja Korony Polskiej posiada osobowość prawną.
 6. Nazwa i symbole Konfederacji Korony Polskiej podlegają ochronie prawnej. Konfederacja Korony Polskiej ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli, znaków graficznych, zawołań na zasadach określonych w Regulaminie Identyfikacji przyjętym przez Komitet Polityczny. Komitet Polityczny na wniosek Prezesa Konfederacji Korony Polskiej może upoważnić inne osoby lub podmioty do używania, posługiwania się lub innego wykorzystywania nazwy, skróconej nazwy, odznak, barw, znaków, symboli graficznych Konfederacji Korony Polskiej.
 7. Konfederacja Korony Polskiej opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może zatrudniać pracowników w sprawach swojej działalności.
 8. Konfederacja Korony Polskiej może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo programowych oraz może z nimi współpracować. Konfederacja Korony Polskiej może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą, z tym że:
  1. regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Komitet Polityczny Konfederacja Korony Polskiej;
  2. przynależność przedstawicielstwa Konfederacji Korony Polskiej za granicą przypisuje się do Zarządu Okręgowego Konfederacji Korony Polskiej właściwego dla Warszawy.
 9. Konfederacja Korony Polskiej może podjąć współpracę z organizacją młodzieżową, działającą na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zasady współpracy określa umowa między Konfederacją Korony Polskiej a organizacją młodzieżową.

II. Cele Konfederacji Korony Polskiej

§2

[Cele]

 1. Konfederacja Korony Polskiej poprzez udział w życiu publicznym zmierza do realizacji celów, którymi są: dobro Narodu, suwerenność i pomyślność Państwa Polskiego, bezpieczeństwo Wiary, rodziny i własności oraz kształtowanie życia społecznego w oparciu o zasady cywilizacji łacińskiej.
 2. Konfederacja Korony Polskiej realizuje te cele w szczególności poprzez:
 3. kształtowanie świadomości politycznej członków i oddziaływanie na opinię publiczną;
 4. udział w wybieralnych organach władz państwowych i samorządowych;
 5. prace analityczne dotyczące spraw Polski oraz formułowanie odpowiednich projektów i postulatów.

III. Członkowie Konfederacja Korony Polskiej

§3

[Członkostwo zwykłe]

 1. Członkiem Konfederacji Korony Polskiej może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 18 lat, akceptuje jej statut i program, ma nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych, postępuje zgodnie z podstawowymi założeniami partii, akceptuje cele Konfederacji Korony Polskiej oraz zasady określone w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz Konfederacji Korony Polskiej.
 2. Nie może być członkiem oraz podlega usunięciu z partii osoba fizyczna, która:
  1. nie posiada lub zrzekła się obywatelstwa polskiego;
  2. jest członkiem lub wspiera inną partię polityczną lub organizację, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem Konfederacji Korony Polskiej;
  3. została ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo;
  4. została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  5. została pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
  6. w wyniku postępowania przed Sądem Lustracyjnym została pozbawiona biernego prawa wyborczego;
  7. zaniechała przez okres co najmniej 6 miesięcy opłacania składek członkowskich;
  8. została skazana prawomocnym wyrokiem za przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej lub za popełnienie innego przestępstwa z niskich pobudek;
  9. jest lub była członkiem loży masońskiej; współpracuje lub współpracowała ze służbami obcego państwa.

§4

[Sposób nabywania członkostwa]

Członkowie Konfederacji Korony Polskiej są przyjmowani na mocy uchwały Komitetu Politycznego, po złożeniu właściwie wypełnionej pisemnej deklaracji do Komitetu Politycznego.

§5

[Przekazanie uchwały o członkostwie]

Komitet Polityczny w terminie 21 dni od podjęcia uchwały o przyjęciu członka do Konfederacji Korony Polskiej, przekazuje tę uchwałę w oryginale Sekretarzowi Generalnemu.

§6

[Skreślenie z listy członków]

 1. Każdy członek Konfederacji Korony Polskiej, może dobrowolnie opuścić partię na własny wniosek skierowany do właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania Zarządu Okręgu.
 2. Skreślenie z listy członków Konfederacji Korony Polskiej podejmuje w drodze uchwały Zarząd Okręgu Konfederacji Korony Polskiej z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Komitetu Politycznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Po uprawomocnieniu Uchwały o skreśleniu członka, Zarząd Okręgu przekazuje uchwałę w oryginale Sekretarzowi Generalnemu.

§7

[Prawa i obowiązki członków]

 1. Członek Konfederacji Korony Polskiej ma prawo:
  1. uczestniczyć w działalności partii;
  2. wybierać i być wybieranym do władz partii;
  3. odwoływać się od decyzji jego dotyczących do władz wskazanych w statucie;
  4. używać odznak partyjnych i legitymacji członkowskiej partii;
  5. zgłaszać inicjatywy i działania o charakterze społeczno-politycznym, do władz Konfederacji Korony Polskiej;
  6. korzystać z ochrony i opieki władz i organów partii;
  7. opuścić dobrowolnie Konfederację Korony Polskiej.
 2. Członek partii Konfederacji Korony Polskiej ma obowiązek:
  1. stosować się do postanowień statutu oraz dokumentów władz partii wydanych na podstawie niniejszego statutu;
  2. realizować program partii;
  3. postępować zgodnie z powszechnie uznawanymi zasadami społecznego współżycia oraz zasadami moralnymi wynikającymi z programu;
  4. popularyzować działalność partii oraz dbać o jej rozwój organizacyjny;
  5. opłacać terminowo składki członkowskie;
  6. aktywnie uczestniczyć w kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu terytorialnego i innych organów;
  7. aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych akcjach społeczno-politycznych.

§8

[Członkowie Honorowi]

Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Konfederacji Korony Polskiej lub która ma zasługi dla promowania wartości wskazanych w celach statutowych Konfederacji Korony Polskiej. Tytuł członka Honorowego nadaje Prezes Konfederacji Korony Polskiej na wniosek Komitetu Politycznego.

§9

[Rejestr członków]

Aktualne dane na temat członków Konfederacji Korony Polskiej znajdują się w Rejestrze członków Konfederacji Korony Polskiej prowadzonym przez Sekretarza Generalnego.

IV. Władze krajowe partii

§10

[Władze naczelne]

 1. Władzami naczelnymi są:
  1. Kongres;
  2. Prezes;
  3. Rada Naczelna;
  4. Komitet Polityczny;
  5. Sekretarz Generalny;
  6. Krajowa Komisja Rewizyjna;
  7. Sąd Dyscyplinarny.
 2. Uchwały władz kolegialnych Konfederacji Korony Polskiej wymagają zwykłej większościgłosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 3. Kadencja wszystkich władz Konfederacji Korony Polskiej trwa cztery lata. Początkiem i końcem kadencji jest Kongres Sprawozdawczo-wyborczy. W przypadku zmiany władz w trakciekadencji nowo wybrane władze działają do końca kadencji, na którą zostały wybrane poprzednie władze.

§11

[Kongres]

 1. Kongres jest najwyższą władzą Konfederacji Korony Polskiej.
  1. Do kompetencji Kongresu należy:
  2. określenie zasad ideowych i kierunków strategii politycznej Konfederacji Korony Polskiej;
  3. uchwalenie statutu i zmian w statucie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawionych;
  4. uchwalenie na wniosek Prezesa regulaminu wyboru delegatów oraz obradowania Kongresu;
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Naczelnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Okręgu, Sądu Dyscyplinarnego;
  6. rozpoznawanie spraw i podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Prezesa; Radę Naczelną, Komitet Polityczny, Sekretarza Generalnego;
  7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Konfederacji Korony Polskiej lub połączeniu Konfederacji Korony Polskiej z inną partią lub innymi partiami politycznymi większością co najmniej 3/4 głosów, w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych go głosowania;
  8. odwołanie prezesa w trakcie trwania jego kadencjiw przypadku niewykonywania swoich obowiązków lub nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał większością 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych;
  9. odwołanie w przypadku niewykonywania swoich obowiązków lub nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał i regulaminów organów Konfederacji Korony Polskiej w trakcie trwania ich kadencji: członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, członków Komisji Rewizyjnej Okręgu, członków Sądu Dyscyplinarnego, członków Komitetu Politycznego i członków Rady Naczelnej, Sekretarza Generalnego - zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
 2. Do kompetencji Kongresu Sprawozdawczo-Wyborczego należy ponadto:
  1. wybór prezesa większością 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych;
  2. wybór i odwołanie:
   • od 3 do 6 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej;
   • od 3 do 6 członków Komisji Rewizyjnej Okręgu;
   • od 3 do 6 członków Sądu Dyscyplinarnego;
   • 6 członków Komitetu Politycznego;
   • 10 członków Rady Naczelnej;
  3. udzielanie absolutorium ustępującym władzom na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§12

[Delegaci Kongresu]

Delegatami uprawnionymi do udziału w Kongresie są:

 1. Prezes;
 2. członkowie Rady Naczelnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Komitetu Politycznego, Sekretarz Generalny,Sądu Dyscyplinarnego, Skarbnik, członkowie Rady Ministrów, sekretarze stanu, wojewodowie, marszałkowie, wicemarszałkowie województw, posłowie i senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego, o ile są członkami Konfederacji Korony Polskiej, przy czym uprawnienie do wzięcia udziału w Kongresie w charakterze delegata zostaje zachowane do końca kadencji Kongresu po wygaśnięciu mandatu sprawowanej funkcji;
 3. delegaci wybrani przez Kongresy Okręgów spośród członków Konfederacji Korony Polskiej, w liczbie określonej uchwałą Rady Naczelnej proporcjonalnie do liczby członków Konfederacja Korony Polskiej w danym Okręgu, nie mniej niż 5% ogólnej liczby członków.

§13

[Kadencja i posiedzenia Kongresu]

 1. Kongres zwołuje Prezes co najmniej raz na rok, w roku upływającej kadencji władz Konfederacji Korony Polskiej Kongres zwoływany jest jako Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy.
 2. Rada Naczelna może zwołać Kongres Konfederacji Korony Polskiej w trakcie kadencji, uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, na wniosek co najmniej 2/3 Kongresów Okręgów.

§14

[Prezes]

 1. Prezes jest najwyższą władzą wykonawczą partii Konfederacji Korony Polskiej.
 2. Do kompetencji Prezesa należy:
  1. kierowanie partią, w szczególności kierowanie pracami Komitetu Politycznego i Rady Naczelnej;
  2. reprezentowanie Konfederacji Korony Polskiej na zewnątrz w życiu publicznym, społecznym oraz politycznym w sposób samodzielny;
  3. realizacja uchwał Kongresu, Rady Naczelnej i Komitetu Politycznego;
  4. zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Okręgu oraz Sądu Dyscyplinarnego w terminie 30 dni od ich wybrania;
  5. zwoływanie posiedzenia Rady Naczelnej, Kongresu, Komitetu Politycznego;
  6. wskazanie kandydatów na: Skarbnika; Sekretarza Generalnego; członków Komitetu Politycznego; Przewodniczących Okręgów; Przewodniczących Kół;
  7. powoływanie i odwoływanie wiceprezesów partii Konfederacji Korony Polskiej;
  8. przedstawienie Kongresowi sprawy wymagającej rozpoznania;
  9. wskazanie Komitetowi Politycznemu kandydatów Konfederacji Korony Polskiej w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP;
  10. udzielanie upoważnień do reprezentowania partii w organizacjach lub w strukturach powstałych w wyniku porozumień zawartych przez partię, w tym o charakterze wyborczym;
  11. nadzorowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z akcjami społeczno- politycznymi podejmowanymi przez członków partii w ramach partii;
  12. ustalenie treści wzoru deklaracji o chęci wstąpienia do partii Konfederacji Korony Polskiej;
  13. wnioskowanie o zmianę statutu Konfederacji Korony Polskiej przez Kongres;
  14. w przypadku rozwiązania, zawieszenia lub upływu kadencji władz lokalnych Konfederacji Korony Polskiej powołanie Delegata Władz Naczelnych Konfederacji Korony Polskiej, mającego uprawnienia właściwej władzy lokalnej Konfederacji Korony Polskiej;
  15. powołanie likwidatora w razie rozwiązania partii;
  16. zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Konfederacji Korony Polskiej;
  17. Zwoływanie Nadzwyczajnego Kongresu Okręgu lub Nadzwyczajnego Zebrania Koła;

§15

[Rada Naczelna]

 1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą uchwałodawczą partii w okresie pomiędzy posiedzeniami Kongresu.
 2. W skład Rady Naczelnej wchodzą: Prezes, Wiceprezesi, Przewodniczący Okręgów, Sekretarz Generalny, posłowie, senatorowie, posłowie do Parlamentu Europejskiego będący członkami Konfederacji Korony Polskiej, 10 członków wybranych przez Kongres.
 3. W trakcie trwania posiedzenia Rady Naczelnej, inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
  1. Prezesowi;
  2. co najmniej 15. członkom Rady Naczelnej;
  3. Posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje i przewodniczy jej obradom Prezes lub upoważniony przez niego Sekretarz Generalny.

§16

[Kompetencje Rady Naczelnej]

Do kompetencji Rady Naczelnej należy:

 1. określenie liczby delegatów na Kongres wybieranych przez poszczególne Kongresy Okręgów;
  1. powołanie komisji problemowych wraz ze wskazaniem jej nazwy, celu, kadencji, składu osobowego;
  2. określenie zasad wyłonienia kandydatów Konfederacji Korony Polskiej do organów samorządowych;uchwalanie ordynacji wyborczej do władz Konfederacji Korony Polskiej, zasad postępowania dyscyplinarnego oraz zasad etycznych Konfederacji Korony Polskiej zgodnie z wytycznymi Kongresu;
  3. przedstawienie Kongresowi sprawy wymagającej rozpoznania;
  4. uchwalanie i zmiana regulaminów Krajowej Komisji Rewizyjnej; Sądu Dyscyplinarnego; Komisji Rewizyjnej Okręgu;
  5. rozpatrywanie sprawozdań Klubu (Koła albo Zespołu) Parlamentarnego Konfederacji Korony Polskiej ze swojej działalności.

§17

[Komitet Polityczny]

 1. Komitet Polityczny to organ reprezentujący partię na zewnątrz, niezależnie od prawa do samodzielnej reprezentacji przysługującego Prezesowi. Do reprezentacji Konfederacji Korony Polskiej na zewnątrz wymagane jest współdziałanie łącznie trzech członków Komitetu Politycznego, w tym Prezesa jako przewodniczącego Komitetu.
 2. W skład Komitetu Politycznego wchodzą: Prezes jako przewodniczący Komitetu Politycznego; Wiceprezesi; Sekretarz Generalny, Skarbnik, Przewodniczący Klubu(Koła albo Zespołu] Parlamentarnego; członkowie Parlamentarnego Klubu (Koła albo Zespołu] mający funkcję w Prezydium Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego; wybrani przez Kongres członkowie Komitetu Politycznego.
 3. Prezes może wskazać inne osoby mające uprawnienie do udziału w posiedzeniach Komitetu Politycznego z głosem doradczym.
 4. Prezes może podjąć decyzję w sprawach niecierpiących zwłoki, przypisanych do kompetencji Komitetu Politycznego. Dla jej dalszej ważności wymagane jest jej zatwierdzenie przez Komitet Polityczny na najbliższym jego posiedzeniu.

§18

[Kompetencje Komitetu Politycznego]

Do kompetencji Komitetu Politycznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania;
 2. ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń członkowskich oraz trybu ich zbierania;
 3. sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego;
 4. wyznaczenie, spośród osób wskazanych przez Prezesa, kandydatów Konfederacji Korony Polskiej w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i do Parlamentu Europejskiego;
 5. wybór, spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa, Sekretarza Generalnego, Skarbnika;
 6. wyznaczenie, spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa, Przewodniczących Okręgów oraz Przewodniczących Kół;
 7. tworzenie i znoszenie struktur lokalnych Konfederacji Korony Polskiej (Okręgi, Koła), nadawanie tym jednostkom oraz strukturom regulaminu organizacyjnego, określanie zasad udzielania i wycofywania przez struktury i jednostki rekomendacji w związku z pełnieniem funkcji publicznych;
 8. sprawowanie nadzoru nad strukturami Konfederacji Korony Polskiej, w szczególności poprzez: rozwiązywanie, tworzenie, zawieszenie lub rozwiązanie władz lokalnych Konfederacji Korony Polskiej, badanie zgodności działań władz lokalnych ze statutem, ordynacją wyborczą do władz partii, programem, linią polityczną oraz uchwałami i zarządzeniami władz partii;przeprowadzanie audytu organizacyjnego i rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz lokalnych;
 9. wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki Prezesa na okres do trzech miesięcy spośród Wiceprezesów partii, w przypadku gdy urzędujący Prezes zrezygnował z funkcji, utracił lub zawiesił członkostwo w Konfederacji Korony Polskiej lub czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji;
 10. zwoływanie posiedzenia Kongresu w razie konieczności wyboru osoby pełniącej obowiązki Prezesa Konfederacji Korony Polskiej w związku z okolicznościami wskazanym w poprzednim punkcie;
 11. określanie zasad zarządu majątkiem Konfederacji Korony Polskiej;
 12. przedstawianie Kongresowi spraw wymagających rozpoznania;
 13. coroczne zatwierdzenie sprawozdania z pracy Sekretarza Generalnego;
 14. uchwalanie regulaminu Komitetu Politycznego, który może określać w szczególności wewnętrzną strukturę tego organu;
 15. ustalenie znaku graficznego Konfederacji Korony Polskiej oraz uchwalenie Regulaminu Identyfikacji;
 16. rozpoznawanie odwołań od uchwały o wykreśleniu członków Konfederacji Korony Polskiej.

§19

[Sekretarz Generalny]

 1. Sekretarz Generalny jest powoływany przez Komitet Polityczny na wniosek Prezesa. Koordynuje działania struktur partii poprzez:
  1. współpracę ze strukturami organów naczelnych i lokalnych;
  2. zapewnienie kontaktu władz krajowych z władzami lokalnymi;
  3. tworzenie sprawozdania finansowego razem ze Skarbnikiem Konfederacji Korony Polskiej;
  4. powołanie Biura Krajowego, dla zapewnienia obsługi organizacyjnej organów partii oraz powołanie Dyrektora kierującego Biurem Krajowym;
  5. prowadzenie rejestru członków Konfederacji Korony Polskiej;
  6. przedkładanie Komitetowi Politycznemu sprawozdań, o których mowa w § 28 lit. d;
  7. przedstawianie Kongresowi spraw wymagających rozpoznania.
 2. Sekretarz Generalny co najmniej raz do roku składa sprawozdanie ze swojej działalności na posiedzeniu Komitetu Politycznego.

§20

[Krajowa Komisja Rewizyjna]

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością naczelnych organów Konfederacji Korony Polskiej.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna zatwierdza coroczne sprawozdanie finansowe partii sporządzone i przedłożone przez Skarbnika i Sekretarza Generalnego oraz przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Kongresowi sprawozdawczo-wyborczemu.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna może żądać zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Okręgowego.
 4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami władz naczelnych i lokalnych innych niż Kongres lub Kongres Okręgowy.
 5. Regulaminy Krajowej Komisji Rewizyjnej określi Rada Naczelna.

§21

[Sąd Dyscyplinarny]

 1. Sąd Dyscyplinarny jest organem odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Konfederacji Korony Polskiej.
 2. Członek Sądu Dyscyplinarnego nie może być członkiem naczelnych oraz lokalnych władz Konfederacji Korony Polskiej za wyjątkiem Kongresu lub Kongresu Okręgowego.
 3. Każdy członek Konfederacji Korony Polskiej podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za nieprzestrzeganie postanowień Statutu; nieprzestrzeganie decyzji władz; działanie sprzeczne z programem Konfederacji Korony Polskiej.
 4. Sąd Dyscyplinarny może stosować kary: upomnienie; nagana; zakaz pełnienia funkcji we władzach Konfederacji Korony Polskiej na okres od 3 miesięcy do 3 lat; wykluczenie z Konfederacji Korony Polskiej.
 5. Regulamin Sądu Dyscyplinarnego; tryb postępowania przez Sądem Dyscyplinarnym zostanie określony w drodze uchwały Rady Naczelnej.

V. Władze lokalne partii

§22

[Władze lokalne]

 1. Lokalne struktury organizacyjne Konfederacji Korony Polskiej tworzą Okręgi i Koła.
 2. Okręgi i Koła powstają poprzez powołanie przez Komitet Polityczny.
 3. Obszarem właściwości Okręgu jest co najmniej jeden okręg wyborczy w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej.
 4. Obszarem właściwości Koła jest Okręg lub jego części.
 5. Komitet Polityczny odwołuje władze lokalnych struktur organizacyjnych większością 3/4 w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, w przypadku niewykonywania swoich obowiązków lub nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał i regulaminów.

§23

[Kadencja władz lokalnych]

Do kadencji władz lokalnych odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 10 ust. 3.

§24

[Władze Okręgu]

Władzami Okręgu są:

 1. Kongres Okręgowy;
 2. Zarząd Okręgu;
 3. Komisja Rewizyjna Okręgu;
 4. Przewodniczący Okręgu.

§25

[Kongres Okręgowy]

 1. W Kongresie Okręgowym mogą uczestniczyć wszyscy członkowie partii z danego Okręgu, mający uregulowane składki członkowskie. Jeżeli liczba członków danego Okręgu przekracza 50, w Kongresie Okręgowym uczestniczą delegaci wybrani przez Zebrania Kół położonych w obszarze właściwości Okręgu, według ordynacji uchwalonej przez Radę Naczelną.
 2. W Kongresie Okręgowym mogą uczestniczyć na prawach delegata:
  1. Prezes;
  2. Członkowie Komitetu Politycznego;
  3. Przewodniczący Kół z danego Okręgu;
  4. posłowie i senatorowie będący członkami Konfederacji Korony Polskiej, wybrani z danego Okręgu.
 3. Do kompetencji Kongresu Okręgowego należy:
  1. dyskutowanie nad problemami politycznymi Okręgu;
  2. wskazywanie ogólnych kierunków działań władzom Konfederacji Korony Polskiej istotnych z punktu widzenia danego Okręgu;
  3. wybór delegatów na Kongres Konfederacji Korony Polskiej;
  4. ustalenie liczby członków Zarządu (nie więcej niż sześciu członków Zarządu w Okręgu) wybór członków Zarządu Okręgu.
 4. Kongres Okręgowy zwołuje Przewodniczący Okręgu nie rzadziej niż raz na dwa lata.
 5. Nadzwyczajny Kongres Okręgowy zwoływany jest przez Przewodniczącego Okręgu na żądanie:
  1. Prezesa partii;
  2. Krajowej Komisji Rewizyjnej;
  3. Komisji Rewizyjnej Okręgu;
  4. co najmniej 2/3 Przewodniczących Kół lub 2/3 członków partii z danegoOkręgu.

§26

[Zarząd Okręgu]

 1. Skład Zarządu Okręgu jest wybierany przez Kongres Okręgowy spośród osób uczestniczących w nim.
 2. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Przewodniczący Okręgu;
  2. Dwóch Wiceprzewodniczących, wybranych przez Przewodniczącego spośróduczestników Kongresu Okręgowego;
  3. Członkowie wybrani przez Kongres Okręgowy w liczbie do trzech do sześciu osób;
  4. posłowie i senatorowie Konfederacji Korony Polskiej wybrani z danego Okręgu, posiadający głos doradczy.
 3. Posiedzenie Zarządu Okręgu obydwa się przynajmniej raz na rok. Jest ono zwoływane przez Przewodniczącego Okręgu lub na pisemny wniosek 2/3 członków Zarządu Okręgu w terminie nie późniejszym niż 3 tygodnie od daty złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.

§27

[Kompetencje Zarządu Okręgu]

 1. Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:
  1. podejmowanie uchwał mających znaczenie dla struktur lokalnych i regionalnych;
  2. wykładnia uchwał Kongresu Okręgowego oraz nadzór nad ich realizacją;
  3. opiniowanie sporządzanych przez Przewodniczących Okręgów list kandydatów na posłów i senatorów z terenu Okręgu, zgłaszanych Komitetowi Politycznemu;
  4. powoływanie okręgowych komisji problemowych;
  5. podejmowanie uchwał o wykreśleniu członka Konfederacji Korony Polskiej.
 2. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Okręgu.

§28

[Kompetencje Przewodniczącego Okręgu]

Do kompetencji Przewodniczącego Okręgu należą wszystkie niezastrzeżone dla innych organów Konfederacji Korony Polskiej zadania związane z funkcjonowaniem struktury Okręgu, w szczególności:

 1. zgłaszanie Komitetowi Politycznemu kandydatów na posłów, senatorów, europosłów z terenu okręgu oraz list kandydatów w wyborach samorządowych;
 2. koordynacja składek członkowskich w kołach na terenie całego okręgu;
 3. zwoływanie co najmniej raz na rok zebrania Przewodniczących Kół;
 4. sporządzenie i przesyłanie do końca stycznia Sekretarzowi Generalnemu Konfederacji Korony Polskiej sprawozdania ze swej działalności z minionego roku wraz z aktualną liczbą członków Konfederacji Korony Polskiej w Okręgu z weryfikacją płacenia przez nich składek. Ostatnie złożone w terminie sprawozdanie stanowi podstawę obliczania liczby delegatów uprawnionych do udziału w Kongresie Konfederacji Korony Polskiej.

§29

[Komisja Rewizyjna Okręgu]

 1. Komisja Rewizyjna Okręgu jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością władz Okręgu oraz władz Kół działających w obszarze właściwości Okręgu.
 2. Komisja Rewizyjna Okręgu zwołuje Nadzwyczajny Kongres Okręgu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą być członkami władz naczelnych i lokalnych innych niż Kongres lub Kongres Okręgowy.
 4. Regulaminy Komisji Rewizyjnej Okręgu określi Rada Naczelna.

§30

[Władze Koła]

Władzą Koła jest:

 1. Przewodniczący Koła;
 2. Zebranie Koła.

§31

[Kompetencje Przewodniczącego Koła]

Do kompetencji Przewodniczącego Koła należą wszystkie niezastrzeżone dla innych organów Konfederacji Korony Polskiej zadania związane z funkcjonowaniem Koła, w szczególności:

 1. kierowanie pracami Koła;
 2. przygotowywanie listy kandydatów Konfederacji Korony Polskiej w wyborach do wszystkich szczebli samorządu na terenie danego Koła;
 3. przesyłanie do końca roku kalendarzowego Przewodniczącemu Okręgu sprawozdania ze swojej działalności za miniony okres wraz z aktualną liczbą członków koła z weryfikacją płacenia przez nich składek. Ostatnie złożone w terminie sprawozdanie stanowi podstawę obliczania ilości członków lub delegatów uprawnionych do udziału w Kongresie Okręgowym;
 4. zwoływanie Zebrania Koła.

§32

[Kompetencje Zebrania Koła]

 1. Do kompetencji Zebrania Koła należy:
  1. wybieranie delegatów na Kongres Okręgowy w razie okoliczności wskazanych w § 25 ust. 1;
  2. rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Przewodniczącego Koła lub inną władzę Konfederacji Korony Polskiej.
 2. Zebrania Koła odbywają się przynajmniej raz na sześć miesięcy. Zwołuje je Przewodniczący Koła z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej 2/3 liczby członków Koła. W zebraniu Koła może uczestniczyć Prezes.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Koła zwołuje Prezes.

§33

[Majątek]

 1. Majątek Konfederacji Korony Polskiej powstaje ze składek członkowskich oraz z innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sekretarz Generalny ze Skarbnikiem sporządza i przedkłada do zatwierdzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej coroczne sprawozdanie finansowe Konfederacji Korony Polskiej.

§34

[Zarządzanie finansami]

 1. Działalność majątkowa i finansowa Konfederacji Korony Polskiej znajduje się pod kierownictwem Prezesa, Komitetu Politycznego.
 2. Skarbnika powołuje Komitet Polityczny na wniosek Prezesa;
 3. Skarbnik na bieżąco weryfikuje informację dotyczącą finansów partii.

§35

[Oświadczenia woli w zakresie gospodarowania finansami]

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Konfederacji Korony Polskiej upoważniony jest samodzielnie Prezes.
 2. Prezes może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Konfederacji Korony Polskiej członkom Komitetu Politycznego, Przewodniczącym Okręgów, Przewodniczącym Kół, Delegatom Władz Naczelnych Konfederacji Korony Polskiej.

§36

[Postanowienia szczegółowe]

Szczegółowe postanowienia dotyczące zarządu majątkiem Konfederacji Korony Polskiej określi Komitet Polityczny w porozumieniu z Prezesem, po zasięgnięciu opinii Skarbnika.