Umowa polityczna z Ruchem Prawdziwa Europa

Umowa polityczna z Ruchem Prawdziwa Europa

31 marca 2023 Konfederacja Korony Polskiej i Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi podpisały umowę o bliskiej politycznej współpracy. Była to dla przedstawicieli obydwu ugrupowań radosna i budząca nadzieję chwila – owoc bardzo dobrej kooperacji w ciągu ostatnich trzech lat. Niech Pan Bóg błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski prowadzi niezawodną drogą do sukcesu! Poniżej tekst porozumienia.

Konfederacja Korony Polskiej [KKP], z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze partii politycznych pod nr 404, reprezentowana przez Prezesa Grzegorza Brauna

i Ruch Prawdziwa Europa — Europa Christi [RPEU], z siedzibą w Lublinie, zarejestrowany w rejestrze partii politycznych pod nr 393, reprezentowany przez Prezesa prof. Mirosława Piotrowskiego,

zważywszy na:

zbieżność ideową obu partii, która wyraża się w celach statutowych i programie KKP oraz w deklaracji programowej i celach programowych RPEU,

• dotychczasową dobrą współpracę liderów i działaczy w okresie ostatnich trzech lat, podobnie bezkompromisowe stanowisko w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci , wolności i praw obywatelskich, swobody działalności gospodarczej, swobody praktyk religijnych, wolności w decydowaniu o swoim zdrowiu i rodzaju stosowanej terapii medycznej, zachowania suwerenności i niepodległości Ojczyzny, postulowania wielowektorowej polityki zagranicznej, godnych podkreślenia inicjatywach, jak współorganizacji przez prof. Ryszarda Zajączkowskiego i prof. Mirosława Piotrowskiego corocznych Kongresów Środowisk Wolnościowych w Lublinie, wspólne działanie w projekcie Norymberga 2.0 i wreszcie sygnowanie Oświadczenia na temat pokoju na Ukrainie,

§1.

postanawia w dniu 31 marca 2023 roku w Warszawie zawrzeć umowę w celu:

1. Zacieśnienia i zintensyfikowania współpracy w działalności politycznej.

2. Rekomendowania przez KKP kandydatur RPEU na listy wyborcze Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r. i w wyborach samorządowych w 2024 r.

3. Rekomendowania przez KKP kandydatur RPEU na listy wyborcze Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

4. Zaangażowania obu środowisk politycznych w kampanie wyborcze i zbiórki podpisów.

§2.

Szczegółowe działania i zadania dla realizacji celów wymienionych w §1 będą ustalane przez Strony Umowy w drodze odrębnych postanowień.

§3.

Umowę zawarto w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

W imieniu KKP

Grzegorz Braun

W imieniu RPEU

Mirosław Piotrowski

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: