Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych o możliwości popełnienia przestępstwa

Raport ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych [dalej AOTM] o możliwości popełnienia przestępstwa, w zakresie:   Art. 233 KK 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący […]

Skrzynki podawcze i kontaktowe:

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna Okręgów:

Sąd Dyscyplinarny:

Komitet Polityczny:

Rada Naczelna:

Sekretarz Generalny: